Ružinov v roku 2023

Ružinov je druhou najväčšou mestskou časťou Bratislavy s viac ako 86-tisíc obyvateľmi, 46-tisíc bytmi a 3 200 rodinnými domami, a tak niet divu, že sa tu stále niečo deje. Ani rok 2023 nebol výnimkou. Postavilo a zrekonštruovalo sa množstvo budov a objektov, opravili sa kilometre cestných komunikácií a prisťahovalo sa viac ako 5-tisíc nových obyvateľov. A to ani zďaleka nie je všetko. Predstavujeme vám Ružinov v číslach.

 

INVESTIČNÉ PROJEKTY MESTSKEJ ČASTI – REALIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC

 ZŠ Medzilaborecká - výstavba nového pavilónu učební, novej telocvične; prístavba novej časti jedálne

 ZŠ Ostredková - rozšírenie kapacity ZŠ - výstavba nového pavilónu učební a výstavba telocvične

 Mestská polícia, Listová ul. - rekonštrukcia sídla

 Mestské centrum Hojdana - oprava a zateplenie strechy

 Spoločenský dom Trávniky - rekonštrukcia schodov a terasy, oprava vstupu do budovy

 Knižnica, Bachova ul. - kompletná rekonštrukcia priestorov

 ZŠ a MŠ Borodáčova - zriadenie výdajne stravy a jedálne v budove na Tomášikovej ul.

 ZŠ Ružová dolina - rekonštrukcia telocvične  Lokalita Pálenisko - výstavba kanalizácie a vodovodu

 MÚ Bratislava - Ružinov - nové klientske centrum pre občanov 

 

ZELENÉ PROJEKTY

 vegetačná strecha – zrealizovaná na pavilóne učební a telocvične v objekte ZŠ Ostredková 

 vodozádržné opatrenia boli realizované formou vsakovania dažďovej vody systémom vsakovacích boxov v zemi a na objektoch ZŠ Medzilaborecká – novostavba pavilónu učební a telocvične a na ZŠ Ostredková - výstavba nového pavilónu učební a výstavba telocvične

 

PRE DETI

 2 nové škôlky v komplexe Nuppu

 3 zrekonštruované detské ihriská: Me- sačná, Haburská – Rodinka, Sputniková (čiastočná rekonštrukcia) 

 opravilo sa 62 hracích prvkov na 34 detských ihriskách

 

PRE ŠPORTOVCOV

 pribudlo nové workout športovisko na Haburskej 

 

NOVÉ STAVBY

  162 vydaných stavebných povolení k novostavbám a zmenám dokončených stavieb 

 379 vydaných písomných súhlasov s ohlásenými stavebnými úpravami a drobnými stavbami

 

CESTY A PARKOVISKÁ

 vymenilo sa 15 000 m² povrchov ciest, chodníkov a parkovísk v hodnote 2 300 000 € 

 parkoviská: Súmračná, pri Martinskom cintoríne, Prešovská, Štefunkova 

 chodníky: Hraničná, Astrova, Zvolenská, Pivoňková 

 cesty: Zelinárska, Mesačná, Kozmonautická, Meteorova, Zimná, Oravská Dohnányho, Kladnianska, križovatka Mlynské luhy

 

PARKOVANIE

 vznikli 2 časti zóny PAAS:

■ RU2 – časť Klingerova kolónia

■ RU3 – časť Štrkovec

 

NOVÉ ADRESY

 199 prečíslovaných evidenčných čísel na súpisné a zapísaných chýbajúcich súpisných čísel (adries) do registra adries 

86 novovzniknutých adries pre novostavby

285 celkovo zapísaných nových adries do registra

 

ČINNOSŤ VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

 vyviezlo sa 390 ton suchého lístia

 obnovilo sa 350 priechodov pre chodcov

 285 ton prevzatého záhradného odpadu od obyvateľov

 pokosených bolo 750 hektárov zelene (4,5 kosby počas roka)

 7 zimných zásahov na odpratanie snehu

 vyviezlo sa 500 ton starého a priviezlo 500 ton nového piesku

 vyčistilo sa 186 km chodníkov a komunikácií III a IV triedy

 spotrebovalo sa 107 ton soli na posyp ciest a chodníkov

 

NOVÍ OBYVATELIA RUŽINOVA

 pribudlo 5 161 nových občanov s trvalým pobytom (z toho 1 564 detí do 18 rokov)

 881 sa prisťahovalo do štvrte Nivy

 844 Štrkovec

 791 Prievoz

 531 Trnávka

 464 Trávniky

 412 Ostredky

 380 Starý Ružinov

 338 Pošeň

 329 Ružová dolina

 191 je prihlásených s trvalým pobytom na MÚ Ružinov

Do novostavieb sa sťahovalo najviac ľudí v zóne Nivy juh (od Súkenníckej po Jarabinkovú) - 239 a do komplexov Nuppu (Hraničná / Mlynské nivy) – 228 a Galvaniho dvory (Galvaniho / Na križovatkách) – 174. Ale veľká časť nových obyvateľov Ružinova prišla bývať do starších bytov, najmä na Štrkovci a na Trávnikoch. 

 

ČO RIEŠILA ŠTÁTNA POLÍCIA

 na území okresu Bratislava II 241 dopravných nehôd

 767 trestných činov krádeže

 na území okresu Bratislava II 25 032 udalostí, ku ktorým boli vyslané hliadky Policajného zboru za účelom preverenia

 najčastejší zásah polície OO PZ BA Trnávka bol pri priestupku proti majetku a priestupku proti občianskemu spolunažívaniu

Zaujímavosť: Dňa 12. 10. 2023 bolo prijaté oznámenie od oznamovateľky L.N., že po ulici Piesočná pobehuje moriak, ktorý behá po ceste aj pri domoch, pričom oznamovateľka si žiadala na miesto hliadku polície. V tejto veci bola vyrozumená aj Sloboda zvierat. Následne sa na miesto dostavil pracovník zo Slobody zvierat a v spolupráci s hliadkou OO PZ BA Trnávka moriaka chytili. Moriak bol následne prevezený do útulku patriaceho Slobode zvierat.

 

ČO RIEŠILA MESTSKÁ POLÍCIA

 16 010 zaznamenaných udalostí

 7 253 riešení blokovou pokutou

 1 581 priestupkov riešených napomenutím

 109 priestupkov na území Ružinova bolo odovzdaných príslušnému orgánu

 106 odovzdaní správy o výsledku objasňovania priestupkov

 198 zásahov na objekt cez pult centrálnej ochrany Mestskej polície

 633 výjazdov na cielenú kontrolu najčastejšie inkriminovaných oblastí

 4 079 oznamov prijala mestská polícia Ružinov ako nepotvrdených (na mieste nedochádzalo k žiadnemu protiprávnemu konaniu)

 

ČO RIEŠILI HASIČI

 139 všetkých zásahov

 26 požiarov, zvyšné množstvo zásahov bolo kvôli následkom veternej smršte (ako popadané stromy), následkom silných dažďov (čerpanie vody zo zaplavených objektov a priestranstiev), záchrana zvierat a pod.

Zaujímavosť: DHZ Ružinov bol privolaný aj k špecifickým zásahom, ako napríklad lopta na nedostupnej streche či vianočný stromček na strome.

 

SOBÁŠE

 233 všetkých sobášov, z toho 46 cirkevných, 187 civilných

 na území MČ Ružinov sa zosobášilo 58 cudzincov

 

ÚMRTIA

 v Ružinove zomrelo 1 207 ľudí, z toho 610 mužov a 597 žien

 

NOVORODENCI A NAJČASTEJŠIE MENÁ

 821 prihlásených novorodencov, z toho 403 chlapcov a 418 dievčat

 12 Hana / Mia

 11 Sára

 10 Eliška / Kristína / Nina

 9 Júlia / Tereza

 8 Emília / Lea / Nela / Viktória

 23 Adam

 14 Oliver / Šimon

 13 Filip / Samuel

 12 Lukáš

 11 Arthur (Artur) / Jakub / Martin / Richard

 10 Maxim / Michal

 117 dostalo nezvyčajné krstné meno

 42 novorodencov má v rodnom liste viac ako jedno krstné meno

 Časté dievčenské krstné mená z minulosti, ako Zuzana, Katarína, Jana alebo Veronika, boli v minulom roku zriedkavé (1 - 2 deti). Meno Mária, čo je najčastejšie ženské krstné meno u dospelej populácie vôbec, v roku 2023 úplne absentovalo. Vyskytlo sa iba raz, aj to v kombinácii s iným menom.

 

AKTIVITY SENIOROV

 82 sa zúčastnilo akcií pre jubilantov

 115 sa zúčastnilo na workshopoch

 

PSY

 3 490 evidovaných psov

 

 

 

Vydanie: Február 2024