Ružinovskí poslanci: Výstavba nájomných bytov v mestskej časti

Roky prehliadaná téma nájomného bývania si začína vyberať svoju daň. Hneď v úvode je dôležité vysvetliť, že mestská časť nemá k dispozícii tzv. sociálne byty, ale len spomínané nájomné. A potrebuje ich omnoho viac, ak chce vyjsť v ústrety tým, ktorí to potrebujú, ale zároveň aj tým, ktorých potrebuje mestská časť - učiteľom, sociálnym pracovníkom, policajtom... Všetci títo zamestnanci sú kľúčoví pre plnenie funkcií samosprávy, ale vzhľadom na ich platové ohodnotenie si často prácu v hlavnom meste nemôžu dovoliť. V poslednom období však začínajú pribúdať projekty, ktoré by mali túto potrebu riešiť. Zaujímalo nás, ako poslanci vidia budúcnosť nájomného bývania v Ružinove.

 

Mária Barancová, Tím Ružinov (Prievoz)

Bratislave už dlhodobo chýbajú nájomné byty. Tentokrát sa magistrát zameral na pozemok v srdci Prievozu, v tesnej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa. Ako dlhoročná obyvateľka Prievozu vítam aktivity hlavného mesta v rozširovaní možností nájomného bývania, avšak som presvedčená, že aj v Prievoze existujú iné možnosti ako nie príliš vhodný zásah do tunajších historických objektov. Csákyho kaštiel je symbolom Prievozu a má obrovskú historickú hodnotu aj pre Bratislavu, súčasťou obrovskej záhrady je aj 120-ročná oranžéria so skleníkmi. Víťazný projekt počíta s 30 bytmi so 16 parkovacími miestami. Nie som si istá takou masívnou výstavbou v jedinečnom historickom území Prievozu a výstavbu považujem za zahusťovanie s výrazným zhoršením dopravnej situácie. Navrhovala som vybudovať iba časť nájomného bývania a vhodne skombinovať s materskou školou, ktorých je rovnako zúfalý nedostatok ako nájomných bytov, s tým, že by historické priestranstvá mohli byť zachované ako súčasť priestoru.

 

 

Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy)

Ružinov, ako aj iné mestá a obce, trpí nedostatkom pracovných síl. Najviac to cítiť v oblastiach školstva, bezpečnosti a na úseku sociálnych služieb, kde ich chýbajú desiatky. Hlavnou príčinou výpadku zamestnancov je platové ohodnotenie, ktoré vychádza z platových tabuliek určených štátom. Napriek snahám mestskej časti vytvoriť zamestnancom čo najlepšie podmienky, stále to nestačí, aby sme dlhodobo vedeli zamestnať a udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Práve poskytnutie benefitu zamestnancom v podobe zamestnaneckých bytov by mohlo pomôcť tento problém vyriešiť. Dnes ich však k dispozícii nemáme. Práve preto už od začiatku funkčného obdobia hľadáme nielen finančné zdroje, ale aj miesta, kde by tieto byty mohli vyrásť. Už o niekoľko týždňov by mohla byť na svete dohoda, ktorá by Ružinovu do dvoch rokov priniesla 95 plne zariadených nájomných bytov. A keďže náklady na tento projekt by kompletne pokrývali príjmy z nájmu za jednotlivé byty, nezaťažilo by to ani rozpočet mestskej časti.

 

 

Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka)

Ako členovia bytovej komisie sa opakovane stretávame s tým, že dopyt po nájomných bytoch v Ružinove vysoko prevyšuje možnosti mestskej časti. Treba pochváliť, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia niekoľkých bytov, ktoré budú postupne odovzdané do užívania novým nájomcom. Avšak bez výstavby nových mestských nájomných bytov nevieme situáciu výrazne zlepšiť. Je dôležité, aby bolo bývanie dostupné aj pre ľudí s nižším príjmom alebo pre rodiny, ktoré sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie a potrebujú podporu vo forme bývania. Je potrebné tiež myslieť na byty pre zamestnancov ako učitelia či opatrovateľky. V rokoch 2022-2023 by sa malo začať s výstavbou dvoch objektov nájomného bývania. Približne 80 nových bytov pribudne v blízkosti Galvaniho na Terchovskej ulici. Komunitné nájomné bývanie - 24 bytov prevažne pre seniorov vrátane zaujímavých spoločných priestorov - vznikne v susedstve Csákyho kaštieľa v Prievoze na Parkovej ulici. Všetky priestory v objekte budú bezbariérové.

 

 

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň)

Bratislava prechádza dynamickým rozvojom, ktorý mení celú mestskú identitu. Za posledných desať rokov sa rozrástla o nové časti, láka nových obyvateľov z celého Slovenska ale aj zo zahraničia. Zmeny mesta však prinášajú sťažené podmienky pre ľudí hľadajúcich si nový domov, ako aj pocity odcudzenia obyvateľom, ktorí žijú v meste dlhé roky.

Mesto dlhodobo zanedbávalo viaceré zo svojich úloh, súčasný stav mestskej bytovej politiky nezodpovedá zásadným výzvam, ktoré budú ovplyvňovať život v nasledujúcich desaťročiach. Preto hlavné mesto spracovalo strategický dokument Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020 – 2030, ktorá definuje základný rámec pre činnosť v oblasti bývania a načrtáva dlhodobé smerovanie v oblasti bytovej politiky. Koncepcia reaguje aj na obavy verejnosti, ktorá je často presvedčená, že nový rozvoj neslúži obyvateľom mesta, ale developerom. Preto bytová politika akcentuje zvyšovanie kvality života ako na hlavný cieľ pri dlhodobom rozvoji Bratislavy.

 

Vydanie: Marec 2021