Servis: Právna poradňa a meditácie pre seniorov

Potrebujete pomoc advokáta? Má váš spor vôbec šancu na úspech? Alebo to vôbec nie je vec súdov? Ako sa máte chrániť, aby vás niekto šikovne neobral o majetok? Alebo sa chcete dohodnúť a vyhnúť zdĺhavým súdom? Zvážiť všetky možnosti a rozhodnúť sa vám pomôžu naše poradne.

Skúsenosti hovoria, že najviac chýb ľudia robia vtedy, ak nesprávne vyhodnotia situáciu, ignorujú niektoré problémy, obracajú sa s nimi na inštitúcie, ktoré nemajú právomoc konať, a ak sa vzájomná komunikácia dostane do bodu, kedy si už ľudia robia len napriek. Práve preto je mimoriadne dôležité obrátiť sa na odborníkov a poradiť sa, aký postup je v konkrétnej situácii najvhodnejší.

Ružinov začal v tomto roku spolupracovať s advokátskou kanceláriou LG Legal a mediačnou kanceláriou JUDr. Martina Biskupiča. Keďže je dôležité, aby sa ako advokáti, tak aj mediátor mohli človeku plnohodnotne venovať, na stretnutie sa treba vopred telefonicky objednať na čísle uvedenom v tomto článku.

Ak sa neviete rozhodnúť, či je vo vašej situácii vhodnejšie kontaktovať advokáta alebo mediátora, pokojne si dohodnite konzultáciu u ktoréhokoľvek z nich. Obe oblasti sa do veľkej miery prekrývajú a v prípade, že pre vás bude vhodnejší iný postup, odkážu vás na druhého z konzultantov. Pripomíname, že ide len o poradenstvo, nie o zastupovanie klientov.

Na vaše najčastejšie otázky, ktoré ste adresovali našej redakcii, odpovedá JUDr. Lucia Krošláková.

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom „právna poradňa"?

Úlohou právnej poradne pre seniorov je posúdiť skutkový a právny stav a na jeho základe odporučiť vhodný postup, teda ozrejmiť, aké sú možnosti riešenia daného problému, aké má daná osoba práva prípadne povinnosti.

V rámci bezplatnej právnej poradne nezastupujeme klientov poradne v súdnych sporoch a ani nevypracúvame právne podania.

Na čo by ľudia mali myslieť, keď prídu k advokátovi na konzultáciu?

Dôležité je pravdivo opísať všetky skutočnosti, aby advokát mohol správne posúdiť právny stav. Netreba sa hanbiť ani nič zatajovať, advokát je viazaný mlčanlivosťou a nikto iný okrem neho sa o tom, čo mu poviete, nedozvie.

S akými prípadmi sa na vás zatiaľ Ružinovčania obracajú?

Doposiaľ sú najčastejšou témou konzultácií otázky týkajúce sa nehnuteľností, ich darovanie alebo zriadenie vecného bremena. Taktiež to boli otázky, ktoré sa týkali poistného plnenia, resp. poistných zmlúv.

Množstvo a rozsah tém, o ktorých sa môžete prísť poradiť s našimi odborníkmi, je skutočne široké a variuje od rodinných alebo susedských sporov, cez exekúcie a osobné bankroty až po pracovné alebo obchodné spory.

Oblasti, v ktorých bude poskytované právne poradenstvo:
a) rodinné právo (rozvod, zrušenie a/alebo vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),

b) dedičské právo (otázky týkajúce sa dedenia a dedičského konania),

c) exekúcie a osobné bankroty (poradenstvo v otázkach súvisiacich s exekučným konaním a konkurzným/ oddlžovacím konaním),

d) zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena),

e) iné otázky týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov (susedské vzťahy),

f) spotrebiteľské právo (odstúpenie od zmluvy, reklamácie tovaru/služieb)

Spory vhodné na mediáciu:

■ rodinné spory (spory v súvislosti s rozvodom/rozchodom, výživné, starostlivosť o deti);

■ majetkové spory (rozdelenie majetku, pôžičky, dlžoby);

■ dedičské spory (spory o vyporiadaní dedičstva, rozdelenie majetku, spory s veriteľmi);

■ susedské spory (obťažovanie hlukom, dymom, prerastaním konárov);

■ obchodné spory (spory medzi obchodnými partnermi, spoločníkmi);

■ pracovné spory (spory zamestnanca a zamestnávateľa, vzájomné zamestnanecké spory);

■ spotrebiteľské spory (v súvislosti s kúpou tovarov a využívaním služieb)

Vydanie: Január - Február 2020