Servis pre občanov: Príspevky na letné a integračné tábory

 

Leto klope na dvere, a tak prichádza čas plánovať deťom aktivity na prázdniny. Mestská časť aj tento rok ponúka možnosť uchádzať sa o príspevok do výšky 250 eur, resp. až do 350 eur v prípade integračných pobytov. Kto a ako o ne môže požiadať?

Príspevok na pobytový alebo denný letný tábor podľa vlastného výberu do výšky 250 eur (podľa reálneho poplatku za tábor) je určený rodinám v náhlej alebo hmotnej núdzi, ktoré majú jedno alebo viac detí. Žiadosť o príspevok môže podať zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Ružinove, na dieťa vo veku 7 - 14 rokov.

 

Doklady k žiadosti

K žiadosti je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú jeho oprávnenosť, najmä rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze či viacdetnosť rodiny. Príspevok môže byť poskytnutý iba v prípade, že zákonní zástupcovia nemajú záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. majú dohodnutý splátkový kalendár a dodržiavajú ho pravidelnými splátkami.

 

Integračný tábor

Mestská časť Bratislava - Ružinov poskytuje príspevok aj na integračné letné táborové pobyty podľa vlastného výberu pre deti s vyšším stupňom ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré potrebujú sprievodcu, až do výšky 350 eur. Spolu so žiadosťou o príspevok musí oprávnená osoba priložiť dokumenty, ktoré preukazujú oprávnenosť poskytnutia príspevku, najmä preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZP-S). Aj v tomto prípade je podmienkou pre poskytnutie príspevku trvalý pobyt v Ružinove a to, že žiadateľ nemá dlhy voči mestskej časti (resp. ich pravidelne spláca).

Podrobnejšie informácie: katarina.pracharova@ruzinov.sk, resp. +421 2 48 284 285 (v čase úradných hodín).

 

Vydanie: Jún 2024