Servis pre seniorov: Ako vybaviť starobný dôchodok

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku sa spisuje na pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu, teda Ružinovčania na Záhradníckej 153). Pripravili sme prehľad dokladov, ktoré budete potrebovať k spísaniu žiadosti. 

■ doklad o ukončení vzdelania (prípadne potvrdenie školy obdobie trvania štúdia, ak nebolo ukončené predpísaným spôsobom)

■ vojenská knižka (ak sa vás to týka)

■ potvrdenie o všetkých obdobiach, kedy bol občan evidovaný v evidencii nezamestnaných, resp. poberal podporu v nezamestnanosti

■ hodnoverný doklad o jednotlivých zamestnaniach

■ potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení

■ rodné listy detí

Práca v zahraničí

Aby mohol byť posúdený nárok na minimálny dôchodok konkrétneho uchádzača, budete (ak ho máte) potrebovať aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume, ktorá vám bola vyplácaná z cudziny a tiež potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia, ktoré ste získali v cudzine (ak sa tak stalo). 

 

 

Vydanie: December 21 - Január 22