Servis: Ružinov pre Ružinovčanov

Akcie pre rodiny s deťmi alebo seniorov. Pomoc pre Ružinovčanov, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi. Príspevok na dopravu pre ZŤP. Čo všetko pre vás môže urobiť mestská časť? Kedy môžete o tieto príspevky požiadať? A na koho sa treba v týchto situáciách obrátiť? 

 

RODINY S DEŤMI

Príspevok pri narodení dieťaťa 110 eur

Dokedy oň môžete požiadať? - do šiestich mesiacov veku dieťaťa. Potom nárok na tento príspevok zaniká.

Čo navyše ponúkame? - miestny úrad pravidelne organizuje uvítanie do života.

Príspevok pre prváčikov 40 eur

Dokedy oň môžete požiadať? - do konca mája školského roka, v ktorom dieťa nastúpilo na základnú školu.

 

SENIORI

Výlety organizované mestskou časťou

Kto sa ich môže zúčastniť? - nepracujúci starobný dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove, ktorý nie je klientom niektorého zariadenia sociálnych služieb.

Akou sumou dôchodca prispieva? - suma, ktorou seniori prispievajú na výlety, závisí od výšky ich dôchodkov. Tí, ktorých starobný dôchodok je do 356 eur, prispievajú vo výške 1 euro, do 565 eur prispievajú 5 eur a nad 565 eur je to 10 eur.

Príspevok na stravovanie

Kto oň môže požiadať? - nepracujúci dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove s dôchodkom do 600 eur.

V akej výške sa vypláca? - príspevok sa vypláca podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 1,70 eur za obed.

Vianočná večera pre osamelých seniorov

Kto si o ňu môže požiadať? - osamelí bezdetní dôchodcovia s trvalým pobytom v Ružinove.

Kedy sa treba registrovať? - zvyčajne počas novembra, presné termíny bývajú najneskôr v novembri zverejnené aj v Ružinovskom echu.

Opatrovateľská službaKto oň môže požiadať? - seniori so stupňom odkázanosti minimálne II.

Čo ponúka? - pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, doprovod k lekárovi, dovoz obeda, pomoc pri osobnej hygiene a pri stravovaní, resp. klienti môžu požiadať len o dovoz obedov.

 

RUŽINOVČANIA V NÚDZI

Príspevok na letný tábor pre deti v hmotnej núdzi

Kedy oň môžete požiadať? - zvyčajne od polovice mája do polovice júna

Príspevok v náhlej alebo hmotnej núdzi

Obyvateľ s trvalým pobytom aspoň tri roky v Ružinove môže požiadať (za presne špecifikovaných podmienok) o poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 200 eur, resp. 300 eur v prípade, že ide o rodinu.

 

RUŽINOVČANIA S POSTIHNUTÍM

Integračný pobyt pre ZŤP deti so sprievodcom 350 eur

Kedy oň môžete požiadať? - zvyčajne od polovice mája do polovice júna.

Príspevok na dopravu

V akej výške sa vypláca? - 2-3 eurá/ jazda (špeciálny taxík pre ŤZP občanov, ktorí sú trvale odkázaní na prepravu a poberajú príspevok z ÚPSVaR a príspevok pre tých Ružinovčanov, ktorí ho potrebujú na presun do zdravotného zariadenia alebo do denného stacionára (po splnení podmienok definovaných vo VZN).

Viac informácií o službách, ktoré poskytuje miestny úrad, získate osobne alebo telefonicky v kancelárii prvého kontaktu, alebo na webe www.ruzinov.sk. 

 

AKCIE PRE RUŽINOVČANOV

■ koncerty pre seniorov

■ workshopy a prednášky pre seniorov

■ cvičenie pre seniorov

■ detské a seniorské predstavenia

■ tvorivé dielne pre deti

■ karnevaly a čitárničky pre deti a.i.

 

SLUŽBY

■ zariadenia pre seniorov

■ denné centrá (Kaštieľska 30, Páričkova, Zimná 1, Ružinovská 38, Na úvrati 52)

■ právna a mediačná poradňa (pozri s. 14) 

 

02/ 48 284 451 KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU LINKA SOCIÁLNEJ POMOCI

(Prosíme o trpezlivosť pre prípad, že kolegovia nebudú môcť okamžite reagovať na váš telefonát. V čase úradných hodín zároveň vybavujú aj stránky. Budeme radi, ak zavoláte znova.)

 

Vydanie: December 22 - Január 23