Sprievodca samosprávou: Čo robí mesto a čo mestská časť?

Samosprávne inštitúcie sú už niekoľko desaťročí významnou súčasťou našej spoločnosti, ale ani napriek tomu ešte stále ich ľudia nemajú zažité. V Bratislave, ktorú tvoria mestské časti a okrem starostov máme aj primátora, je situácia ešte komplikovanejšia. Aký je vzťah medzi mestom a mestskými časťami? Aké sú právomoci obce? Aký je vzťah poslancov a mestského, prípadne miestneho úradu? 

Mesto a mestská časť

Napriek často zaužívanému názoru, hlavné mesto nie je nadriadeným orgánom voči mestským častiam, a teda primátor nie je šéfom starostov. Sú to rovnocenné subjekty, ktoré majú len inú pôsobnosť. Mestské časti riešia témy, ktoré sú občanom najbližšie, mesto také, ktoré presahujú jednotlivé mestské časti – najjednoduchšími príkladmi sú napríklad MHD, odvoz odpadu alebo verejné osvetlenie. Znamená to, že niektoré podnety z Ružinova (a od obyvateľov iných mestských častí) budú riešiť na magistráte.

Ďalším príkladom sú cesty, chodníky, zeleň alebo detské ihriská. Zjednodušene – „veľké“ cesty, teda také, po ktorých jazdí MHD, sú v správe hlavného mesta, tie „menšie“ v správe mestskej časti. Výnimkou sú komunikácie v súkromnom vlastníctve, tie nemôže opravovať ani magistrát, ani mestská časť. Takéto využívanie verejných zdrojov by bolo totiž protizákonné. Jedinou výnimkou sú prípady, kedy obec dostane cesty a chodníky do správy (ako napríklad naposledy vo Vlčom hrdle).

Deľba moci

Klasické rozdelenie moci na zákonodarnú (parlament), výkonnú (vláda) a súdnu môžeme použiť aj na úrovni samosprávy. V tomto prípade primátor, resp. starosta, reprezentujú výkonnú moc a poslanci zákonodarnú a žiadna zo zložiek nie je tej druhej nadriadená. V praxi to znamená, že primátor/ starosta nemajú právo dávať poslancom úlohy a poslanci nemajú právo zasahovať do zodpovedností starostu, chodu mestského, resp. miestneho úradu a dávať úlohy jeho zamestnancom.

Zodpovednosť

Kľúčový rozdiel medzi primátorom/ starostom a poslancami zastupiteľstva je v miere zodpovednosti. Primátor/ starosta ako štatutári obce nesú za svoje rozhodnutia priamu zodpovednosť. Znamená to, že v prípade porušenia zákona nesú právnu zodpovednosť (napr. v podobe zodpovednosti za škodu).

Naproti tomu sú poslanci súčasťou zastupiteľstva, teda kolektívneho orgánu a ich zodpovednosť je skôr politická. Ako príklad môžeme použiť situáciu, keď zastupiteľstvo odsúhlasí všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré je v rozpore so zákonom. V takomto prípade koná prokurátor a na základe jeho protestu musí obec uviesť VZN do súladu so zákonom. Poslanci, ktorí hlasovali za takýto zákon, nijako sankcionovaní nie sú.

Právomoci

Vyjadrenia typu „je to v Ružinove/ v Bratislave, tak im to prikážte/ zakážte“, alebo „keď sa chce, všetko sa dá“ v prípade štátnych a verejných inštitúcií neplatia. Na rozdiel od súkromnej sféry, kde môže človek robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje, inštitúcie môžu robiť len to, čo im zákon dovoľuje. Mestská časť tak napríklad nemôže vybudovať zastávku vlaku na konci Ružinova, aby ľudia z okolitých obci neprichádzali do mesta vlakom, ale musia to urobiť železnice a ministerstvo dopravy. Zamestnanci úradu nemôžu prísť a riešiť rušenie nočného kľudu, to je v kompetencii mestskej polície, resp. RÚVZ. A starosta nemôže ani len tak odvolať riaditeľa školy. Práve tento princíp však zabezpečuje, že sa v rukách jednotlivých inštitúcií nebude koncentrovať neprimerane veľa moci a bude zaistená ich rovnováha.

 

V ČOM SA ODLIŠUJÚ?

MESTO (vrátane prenesenej štátnej správy)

■ mestská hromadná doprava

■ verejné osvetlenie

■ odvoz odpadu

■ vodovody a kanalizácie (okrem tých, ktoré patria k nehnuteľnostiam)

■ ZUŠ a centrá voľného času

■ výber dane z nehnuteľnosti

■ vydáva záväzné stanoviská (čo je podmienka pre akúkoľvek výstavbu)

■ koordinácia celomestskej parkovacej politiky

■ pomoc ľuďom v núdzi (nocľahárne a útulky)

■ zariadenia pre seniorov

MESTSKÁ ČASŤ (vrátane prenesenej štátnej správy)

■ jasle

■ materské školy

■ základné školy

■ zariadenia pre seniorov

■ matrika (rodná, sobášna, úmrtná)

■ evidencia pobytov (trvalý, prechodný)

■ stavebný úrad

■ zariadenia pre seniorov

■ daň za psa

 

Vydanie: December 22 - Január 23