Stavby a rekonštrukcie: Budujeme krajší Ružinov

Vynovené školy, opravené podlahy, celé úseky ciest či rekonštrukcie ružinovských bytov – aj takto vyzerali posledné letné týždne či mesiace v našej mestskej časti. Ešte však nekončíme a v obnove pokračujeme ďalej. Čo sme stihli urobiť a na čom sa pracuje? 

Na miestny úrad nám denne prichádza - jú desiatky podnetov, v ktorých obyvatelia žiadajú orez stromov, opravu chodníkov, či vývoz odpadu. Kolegovia každý jeden sta - rostlivo vyhodnocujú a hľadajú možnosti, ako ich vyriešiť čo najefektívnejšie. Popri týchto bežných – nazvime ich údržbových – prácach sa však realizujú aj veľké projekty. Náročné práce si vyžadujú mesiace príprav, dôkladné dokumentácie a napokon aj pre - vedenie takýchto diel trvá dlhšie než len niekoľko týždňov.

A tak počas letných mesiacov, keď majú ľu - dia obyčajne pokojnejší režim, žiaci odložia školské tašky a knihy kdesi do kúta, sa u nás budovalo vo veľkom. Nielen však na ško - lách. Sústredili sme sa aj na komunikácie, z ktorých bolo nutné odstrániť starý asfalt, mestské organizácie aj byty, ktoré máme v správe.

Rekonštrukcia miestneho úradu

Každý Ružinovčan iste dobre pozná adresu Mierová 21 – teda miesto, kde sídli miestny úrad. Zub času sa však podpísal aj na tejto budove. Opadávajúca omietka, zničené te - rasy či hrdzavé zábradlie boli poznávacím znamením. Po niekoľkých týždňoch je však už vidieť prvé výsledky. Zadná terasa je už opravená, vstupné priestory tiež postupne menia svoju tvár.

Najväčšiu radosť z toho iste budú mať obča - nia, ktorí musia chodiť na úrad pravidelne vybavovať rôznu agendu. V najbližšom čase si to však vyžiada trochu viac trpezlivosti. Aby sme pre vás vybudovali nové priestory, v súčasnosti pracujeme v mierne bojových podmienkach. Už o niekoľko týždňov však novú tvár dostanú aj vstupné priestory úra - du. Už teraz vám všetkým ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Okrem budovy miestneho úradu sa venu - jeme aj významnej rekonštrukcii hasičskej zbrojnice a prístavbe nových garáží. Nová bude fasáda aj strecha, tiež vnútorné priesto - ry. Okrem hasičov si však iste pozornosť za - slúžia aj ostatné záchranné zložky. Preto sa rekonštruuje aj budova mestskej polície na Listovej. Taký stav, v akom pôsobili doteraz, si naši ružinovskí strážcovia zákona rozhod - ne nezaslúžia.

Väčšie kapacity škôl, obnovené jedálne

Školáci aj ich rodičia si určite všimli ťažké mechanizmy, ktoré sa pohybujú v okolí ZŠ Medzilaborecká. Zvyšujúci sa počet detí a zároveň teda aj žiakov v Ružinove si vyža - duje rozšírenie kapacít škôl. Na spomínanej škole tak postupne vyrastie nový pavilón, nová telocvičňa a tiež prístavba jedálne. K miliónovým investíciám do rozvoja škol - stva v Ružinove treba pripočítať aj investíciu do obnovy kuchyne na ZŠ Ružová dolina.

Momentálne prebieha súťaž na zhotoviteľa pre ZŠ Ostredková, keďže aj tu je potrebné zvýšiť kapacitu školy a pribudnúť by mal nový pavilón s deviatimi triedami a s tele - cvičňou. To však, čo sa školstva týka, nie je všetko. Osem tried by malo pribudnúť aj na ZŠ Vrútocká, kde sa chystajú projekto - vé práce. Zatepľuje sa škôlka na Haburskej, opravuje plot MŠ Rádiová a pracuje sa aj na telocvični ZŠ Borodáčova. Pred blížiacimi sa chladnejšími mesiaci sa chystá aj pre - mena bývalej pobočky knižnice na Tomáši - kovej na škôlku či rekonštrukcia ústrednej knižnice na Miletičovej.

Aby sa lepšie bývalo

Ružinov má v správe niekoľko bytov. Cie - ľom je, aby slúžili pre ľudí, ktorí sa zasluhu - jú o rozvoj mestskej časti – či už ide napr. o učiteľov či policajtov. V posledných týždňoch sme nemalé finančné pro - striedky investovali do rekonštrukcie by - tových jednotiek, ktoré boli po predchá - dzajúcich (aj problémových) obyvateľoch v katastrofálnom stave. Len malou vzorkou sú byty na Palkovičovej, Obežnej či Krížnej ulici, ktoré potrebovali zásah ako soľ.

Zničené steny, doslova zdemolované podla - hy, sociálne zariadenia bez udržiavania – tak to vyzeralo v bytoch pred rekonštruk - ciami. Dnes sú už vynovené, vymaľované, s novými kuchynskými výbavami aj zre - konštruovanými sociálnymi zariadeniami, a pripravené prijať nových nájomníkov, ktorí si budú bývanie vážiť.

Bezpečný krok

Popri budovách však monitorujeme a robíme aj všetko pre obnovu miestnych komunikácií a priľahlých chodníkov. Uve - domujeme si, že hluk či prach sú obťažujú - ce, prechody po zničených komunikáciách však isto ešte viac. Keď to bude hotové, potešia sa ište všetci - z nového asfaltu na cestách vodiči, z toho na chodníkoch ur - čite zase mamičky s kočíkmi. Aktuálne to dokumentujú práce na Pavlovičovej, Polár - nej či ulici Na paši. To však nie je všetko. V rekonštrukciách budeme pokračovať. Postupne opravujeme desiatky kilometrov komunikácií v správe mestskej časti Brati - slava – Ružinov.

O podrobnom pláne rekonštrukcií sme písali v letnom Ružinovskom Echu č. 7 – 8/ 2021.

 

Vydanie: Október 2021