Termín na doručenie pripomienok: Územný plán zóny Ostredky

Pred niekoľkými dňami sa mohli Ružinovčania, a najmä obyvatelia z Ostredkov, zúčastniť verejného prerokovania konceptu územného plánu zóny. Diskutovalo sa o dvoch alternatívach a aj tí, ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť, môžu do pondelka 13. mája 2024 doručiť svoje pripomienky na adresu miestneho úradu.

V roku 2016 sa obyvateľom Ostredkov podarilo zabrániť divokej výstavbe a bola tu vyhlásená stavebná uzávera. Tá platila do roku 2021 a zákon neumožňuje predlžovať ju. Mestskej časti sa vtedy podarilo po zložitých rokovania odkúpiť takmer 13 hektárov pozemkov a zachrániť tak nielen park, ale aj stovky parkovacích miest. Napriek tomu, že veľká časť pozemkov je vo vlastníctve samosprávy, skutočnú ochranu predstavuje len funkčný územný plán zóny.

A práve o tom sa v tejto chvíli diskutuje – v rámci predložených variantov sa tak obyvatelia môžu vyjadriť k podmienkam pre budovanie nadstavieb na bytovkách, stabilizácii areálov materských a základných škôl (teda aby na školskom dvore nemohla vyrásť bytovka alebo nové potraviny), budovaniu garážových domov alebo nájomného bývania, o ktoré má záujem magistrát hlavného mesta.

Pripomienky a požiadavky je možné podať písomnou formou osobne (v čase úradných hodín) do podateľne miestneho úradu (Mierová 21), prípadne zaslať mailom na adresu: patricia.gotzmanova@ruzinov.sk alebo poštou na adresu: Mestská časť Bratislava - Ružinov, Odbor územného plánu a dopravy, Oddelenie územného rozvoja, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke).

Všetky podklady sú dostupné na webe mestskej časti (v sekcii Miestny úrad, Územné plánovanie). V tejto fáze sa prerokováva koncept a variantné riešenia. Na základe prerokovania týchto verzií a po vyhodnotení pripomienok obyvateľov, dotknutých orgánov a ostatných zúčastnených, sa vypracuje nevariantné riešenie a tento návrh bude opäť verejne prerokovaný, opäť ho budú môcť všetci zúčastnení pripomienkovať.

Podrobné informácie nájdete na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Máj 2024