Termín podávania žiadostí do škôlok sa blíži

V termíne od 2. mája do 5. mája 2017 bude v ružinovských škôlkach zápis. Miestom podania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude subjekt materskej školy.

K žiadosti je potrebné pripojiť aj potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu spolu s informáciou o absolvovaných očkovaniach. V prípade jeho zdravotných a iných ťažkosti je nutné, aby rodič so sebou priniesol aj dokumentáciu, ktorú má. Kritéria prijatia sú: dieťa vo veku 3 až 6 rokov spôsobilé podľa pediatra navštevovať materskú školu, vypestované základné hygienické návyky a ovládanie základných samoobslužných činností. Prednostne budú prijímané deti v predškolskom veku, teda tie, ktoré k 31. augustu 2018 dosiahnu vek šesť rokov. Dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou má právo pokračovať v návšteve škôlky. Pri prijímaní detí sa zvykne brať ohľad i nato, ak súrodenec navštevuje danú materskú školu. Mestská časť Bratislava-Ružinov je zriaďovateľom 11 materských škôl s 11 elokovanými triedami (pracoviskami). Už niekoľko rokov je záujem o ružinovské škôlky vyšší ako ich kapacity. V minulom roku dostali 1 250 žiadostí o prijatie dieťaťa, umiestnených bolo viac ako 680 z nich. Prijatých nebolo približne 380 detí starších ako 3 roky. Predpokladaný počet prijatých detí v školskom roku 2017/ 2018 je 620 detí. Ide o predbežný odhad, nakoľko výsledné číslo závisí od počtu detí s odloženou školskou dochádzkou, ktoré sú prednostné prijímané. Mestská časť ale plánujte tento rok zvýšiť kapacity materských škôl o ďalších minimálne 50 miest. Tie vzniknú na Základnej škole s materskou školou Borodáčova 2 a prerobením služobného bytu v Materskej škole Prešovská. V riešení sú aj ďalšie zvyšovania kapacít.

 

RODIČIA, NEZABUDNITE SO SEBOU VZIAŤ:

- vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením pediatra

- rodný list dieťaťa a občiansky preukaz k nahliadnutiu, za účelom overenia údajov

(mš)

 

MŠ Bancíkovej 2

www.nasaskolka.sk

Materská škola Bancíkovej 2 sa zameriava na ozdravné a športové aktivity, digitálne technológie a environmentálnu výchovu. Škôlka organizuje rôzne výlety, exkurzie, pobyty v prírode, športové a kultúrne aktivity na multifunkčnom ihrisku. O živote škôlky informuje jej vlastný časopis s názvom Bancíček.

- škôlka je digitálne a materiálne vybavená modernými učebnými pomôckam

- tanečný a výtvarný krúžok, športová gymnastika, zumba, krúžok anglického jazyka

- kurz plávania, korčuľovania, lyžovania

- škôlka je zapojená do projektu Zdravé zúbky- deti sa učia hravým spôsobom, ako si správne čistiť zuby.

„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

 

MŠ Exnárova 6

www.ms-exnarova.sk

Škôlka pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Púpava, ktorý je odvodený od názvu Združenia rodičov a detí Púpava pri materskej škole. Škôlka má k dispozícii záhradu, telocvičňu, lezecké zostavy, trampolíny, športové náradie a náčinie.

- organizuje v spolupráci s rodičmi rôzne pohybové aktivity ako Beh zdravia o putovný pohár, Šarkaniáda, Deň zdravia

- výučba dopravnej výchovy - Exnáriček dopraváčik

- projekt Malí pestovatelia, v ktorom sa deti starajú o svoje vlastné políčka

- ponúka krúžkovú činnosť: tanečná a pohybová výchova, futbal, anglický jazyk

- škôlka sa zapája do zábavno-vzdelávacieho projektu OLOmánia

„Nad zlato drahší a nad sklo krehkejší klenot je dieťa. Ľahko možno ublížiť, no škoda z toho je nesmierna.“ (Ján Amos Komenský)

 

MŠ Medzilaborecká 4

ET Haburská 4

www.msmedzilaborecka.sk

Materská škola Medzilaborecká 4 s elokovanými triedami na Haburskej 4 nesie názov Farbičky- Čarbičky. Škôlka disponuje veľkou záhradou aj s ovocnými stromami, malou zeleninovou záhradkou a kvetinovými záhonmi, z čoho vychádza aj zameranie na environmentálnu výchovu.

- škôlka sa zapája do environmentálneho projektu, počas ktorého navštevujú deti priamo v škôlke drobné zvieratá

- organizuje školu v prírode a výlety

- ponúka tanečný, spevácky krúžok, tvorivé dielničky a krúžok anglického jazyka, elokované triedy aj tenisovú prípravu

- škôlka je zapojená do projektu Slovenského červeného kríža s názvom Dorotka nám ochorela

- ET Haburská 4 získali grant na skleník, v ktorom deti pestujú a starajú sa o rôzne kvety a bylinky

- MŠ Medzilaborecká 4 je, v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, zapojená do projektu s názvom Dajme gól

„Naša škola farbička, my sme dobrá partička!“

 

MŠ Miletičova 37

ET Gemerská 4

www.mskola.sk

Činnosť materskej školy je zameraná hlavne na pohybové aktivity, ale aj na všetky ostatné edukačné činnosti. Škôlka ja vybavená kvalitnými didaktickými pomôckami, deti majú k dispozícii veľký školský dvor s množstvom hracích prvkov a s dvomi altánkami.

- škôlka poskytuje rodičom pedagogické a psychologické poradenstvo

- ponúka krúžok anglického jazyka, pohybovú výchovu, zumbu, kurz korčuľovania, kurz plávania v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, p.o. a Basketbalovým klubom Ružinov 08

- elokované triedy ponúkajú aj literárno-dramatický krúžok

- škôlka je zapojená do projektu Dorotka a jej priatelia – zdravoveda v spolupráci s mládežou Slovenského červeného kríža

- škôlka organizuje lampiónový sprievod spojený s halloweenskou zábavou, výlety do prírody a múzeí, karnevaly

- deti absolvujú letnú olympiádu, hudobné a divadelné predstavenia, ukážky práce záchranárov, polície a sokoliarov

Motto: „Učiteľka nedáva deťom len um, ale aj svoje srdce.“

 

MŠ Piesočná 2

ET Rádiová 52, ET Vietnamská 13

https://piesocna2.edupage.org

Materská škola má zrevitalizované školské záhrady. Disponuje moderným vybavením tried didaktickou technikou, internetom a učebnými pomôckami.

Spolupracuje s domovom dôchodcov, podporuje talentované deti individuálnym prístupom učiteliek.

- ponúka krúžok anglického jazyka, spevácky, výtvarný a fyzioterapeutický krúžok, zumbu, kurz plávania, korčuľovania, gymnastiky

- celoročný projekt Muzikohranie- dramatizácia rozprávky, v sprievode rytmických hudobných nástrojov, spojená s pohybom dieťaťa

- upevňovanie vzťahov so zvieratami- canisterapia a hipoterapia

- škôlka je zapojená do projektu s názvom Zdravé zúbky

- organizuje akcie ako napríklad „Balónik šťastia“, výroba vtáčích búdok, karneval či brigády

 

MŠ Pivoňková 9

ET Astrová 5, ET Nevädzová 12, ET Šalviová 5

www.mspivonkova.sk, www.skolka.itmk.sk

Materská škola Pivoňková 9 disponuje veľkou záhradou s množstvom kríkov a kvetov. Už niekoľko rokov organizuje „Slniečkarske kilometre“. Ide o spoločnú nenáročnú turistiku zamestnancov škôlky, rodičov a detí.

- škôlka ponúka krúžok anglického jazyka, krúžok šikovných rúk, tanečnú rytmiku, plavecký výcvik, základy korčuľovania a lyžiarsky výcvik

- škôlka organizuje napríklad týždne zdravia, vianočné trhy či vyrezávanie tekvíc

- ET Astrová 5 realizujú projekt Škôlkári –Farmári zameraný na praktické využite znalostí detí v oblasti prírody, ako je sadenie a pestovanie úžitkových plodín a byliniek

- ET Šalviová 5 v spolupráci s dopravnou políciou vyučujú dopravnú výchovu, ponúkajú futbalový krúžok aj pre dievčatá, sú zapojené do projektu Zdravé zúbky

Motto MŠ Slniečko : „ Dieťa šťastné je dieťa zdravé.“

 

MŠ Prešovská 28

ET Palkovičova 11/A

www.mspresovska.sk

 

Materská škola ponúka krúžok anglického jazyka, tanečný, spevácky a výtvarný krúžok. Predškoláci chodia na plavecký a korčuliarsky výcvik. Škôlka je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie. Prostredníctvom environmentálnej výchovy rozvíja kladný vzťah detí k životnému prostrediu.

- škôlka je zapojená do projektu DentalAlarm, v ktorom sa deti učia viac o dentálnej hygiene, anatómii, patogenite a výžive

- škôlka organizuje malú logickú olympiádu

- medzi projekty škôlky patria Recyklohry- recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti detí v oblasti triedenia a recyklácie odpadov

- škôlka je zapojená do projektu Zdravé oči už v škôlke- program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách

Motto: „Múdra sova letí svetom, je príkladom našim deťom.“

 

MŠ Stálicova 2

ET Haburská 6

http://ms-stalicova.webnode.sk/

Materská škola, okrem iného, kladie dôraz na upevňovanie záujmu detí o estetickú výchovu, ľudové umenie a rozvíjanie športovo – pohybových schopnosti v záujmových krúžkoch. Je tiež zapojená do projektu Mlieko pre školy v EÚ a projektu Ovocie a zelenina do škôl.

- škôlka ponúka spevácky krúžok s názvom Škovránok, tanečný krúžok zameraný na ľudové tance, zumbu pre deti, krúžok anglického jazyka

- deti so svojím folklórnym programom vystupujú na miestnom úrade, besiedkach a rôznych podujatiach

- škôlka organizuje dvakrát ročne školu v prírode

- rozvíja vzťah detí k zvieratám- canisterapia, návštevy sokoliarov

 

MŠ Šťastná 26

www.stastik.sk

Materská škola sa zameriava na environmentálnu výchovu. Plánuje vytvoriť „Záhradu, ktorá učí“. V záhrade škôlky už sú 3 vyvýšené záhony so zeleninou, priesadami a jahodami, bylinková špirála a minikompostovisko.

Na pláne je ešte pocitový chodník a priestor na oddych s lavičkami.

- škôlka ponúka krúžok anglického jazyka, tanečnú prípravu, tvorivé dielničky, spevácky krúžok

- medzi projekty škôlky patria Lesné, poľné, domáce zvieratá a vodné živočíchy a projekt  Život motýľov

- škôlka organizuje akcie s rodičmi ako tekvicová slávnosť, vianočné besiedky, rozlúčka s predškolákmi a iné

- škôlka je zapojená do projektov: Dorotka a jej priatelia, Ekovýchovný program Živica, Zelená škola, OLO separovanie a ďalšie

 

MŠ Velehradská 24

ET Budovateľská 10, ET Tekovská 7

www.velehradskams.webnode.sk,

http://budovatelskaep.webnode.sk,

Materská škola sa zameriava na rozvoj kultúrnej, čitateľskej a počítačovej gramotnosti, venuje sa aj slovenským ľudovým zvykom a tradíciám. Škôlka organizuje rôzne kultúrne programy pre rodičov a verejnosť, tematické sprievody, besedy či športové dni.

- škôlka je zapojená napríklad do projektov:

Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko pre školy v EÚ, Koníky - naši kamaráti, KIDSMART- riešenie zabudovaných edukačných aktivít pre 5-6 ročné deti na počítači

- škôlka rozvíja vlastnými projektmi tvorivosť detí, ich skúsenosti s písmom, prácu s počítačom a osvojovanie si knižných konvencií, podporuje zdravý životný štýl

- MŠ Velehradská ponúka krúžok šikovných rúk, anglického jazyka, výtvarný, spevácky, športový, tanečný a Hula-hop krúžok

- ET Budovateľská ponúka krúžok anglického jazyka, výtvarný a tanečný krúžok

- ET Tekovská ponúka výtvarný a literárno-dramatický krúžok

 

MŠ Západná 2

www.mszapadna.estranky.sk

MŠ Západná 2 je zameraná na rozvoj pohybu, environmentálnu výchovu a zdravé stravovanie. Škôlka ponúka po celý rok hipotrapiu, dramatický a spevácky krúžok.

Aktívne sa zapája do rôznych grantových výziev.

- ponúka športový krúžok Move, ktorý sa zaoberá rozvojom pohybovej inteligencie

- v rámci enviromentálnej výchovy navštevujú deti drobné zvieratká

- škôlka je v rámci zdravého stravovania zapojená do projektov: Školské ovocia a Školské mlieko

- zapojila sa do ekovychovného programu Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE, ktoré cieľom je viesť deti k ochrane prírody a svojho zdravia

- organizuje rôzne besiedky, podujatia, brigády a šarkadniádu

,,Jedine deti vedia, čo hľadajú." (Antoine de Saint –Exupéry)

(mš)

foto: archívy MŠ, Rasťo Petrisko, Stanislav Šenc

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Apríl 2017