Úradná tabuľa: Oznámenia mestskej časti

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, IČO: 36 066 257 (ďalej len „vyhlasovateľ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4 v Bratislave, súpisné číslo 4811, katastrálne územie Ružinov, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže

je časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu , Ružinovská 4 v Bratislave; stavba so súpisným číslom číslo 4811 na pozemkoch registra C-KN parc. č. 15294/14, parc. č. 15294/50, parc. č. 15294/49, evidovaná Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym na liste vlastníctva číslo 1666, katastrálne územie Ružinov, obec: Bratislava- Ružinov,Okres: Bratislava II.

Účel nájmu

V tejto súťaži účel nájmu navrhne samotný súťažiaci, pričom platí podmienka, že službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť erotický salón, striptíz a/alebo herňa.

Súťažné podmienky a podklady je možné získať

a) na sekretariáte RŠK, p. o., Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, 82101 Bratislava b) na internetovej stránke www.rskruzinov.sk

Spôsob podávania návrhov a lehota na podávanie súťažných návrhov

Súťažný návrh sa predkladá v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka, to neplatí pre ponuku, doklad a dokument vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka súťaže s označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – RŠK, p. o. - nájom priestorov na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu“ – NEOTVÁRAŤ!!!“

V pracovných dňoch mimo piatkov od 03.07.2023 do 10.08.2023 do 15:00 hod. alebo zaslaný v dňoch od 03.07.2023 do 10.08.2023 na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania súťažného návrhu poštou sa za deň doručenia súťažného návrhu považuje deň doručenia súťažného návrhu vyhlasovateľovi.

Kompletné informácie nájdete aj na www.ruzinov.sk.

 

PONUKA NA PRENÁJOM PARKOVACÍCH STÁTÍ A PRIESTOROV V AREÁLI MLYNSKÉ NIVY 61 V BRATISLAVE

Mestská časť Bratislava-Ružinov ponúka na prenájom v areáli Mlynské Nivy 61 v Bratislave (Jarabinková)

■ parkovacie státie za cenu 50, - eur/ mesiac;

■ priestory za nájomné vo výške 3,90 eur/ m2/ mesiac pre účel využitia: skladové priestory, dielne, administratívne priestory.

V prípade záujmu prosím kontaktujte Mgr. Michaelu Malinovú – email: bytove@ruzinov.sk.

 

CENOVÝ VÝMER PRE UMIESTNENIE BALÍKOMATOV

Miestne zastupiteľstvo dňa 27.06.2023 schválilo cenový výmer pre umiestnenie tzv. balíkomatov. Cenový výmer určuje cenu nájmu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti a/alebo sú jej zverené do správy hlavným mestom, pričom účel využitia týchto pozemkov je umiestnenie, prevádzkovanie, servis a prípadná obmena samoobslužného automatu na vydávanie zásielok.

Výška nájomného pre umiestnenie zariadení balíkomatov predstavuje sumu 15,00 eur/m2/mesiac.

V prípade záujmu píšte na adresu: jana.biharyova@ruzinov.sk

 

Vydanie: Júl - August 2023