Úradná tabuľa: Oznámenia mestskej časti

NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRÍZEMNÍ HOKEJOVÉHO ŠTADIÓNA

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, IČO: 36 066 257 (ďalej len „vyhlasovateľ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

oznamuje a zverejňuje svoj zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4 v Bratislave, súpisné číslo 4811, katastrálne územie Ružinov, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

Predmet obchodnej verejnej súťaže

časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4 v Bratislave; stavba so súpisným číslom číslo 4811 na pozemkoch registra C-KN parc. č. 15294/14, parc. č. 15294/50, parc. č. 15294/49, evidovaná Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym na liste vlastníctva číslo 1666, katastrálne územie Ružinov, obec: Bratislava- Ružinov,Okres: Bratislava II.

Účel nájmu

V tejto súťaži účel nájmu navrhne samotný súťažiaci, pričom platí podmienka, že službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť erotický salón, striptíz a/alebo herňa.

Súťažné podmienky, podklady a bližšie informácie je možné získať:

a) na sekretariáte RŠK, p. o., Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, 82101 Bratislava

b) na internetovej stránke www.rskruzinov.sk

NEBYTOVÝ PRIESTOR NA LISTOVEJ

4 Mestská časť Bratislava - Ružinov v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení neskorších predpisov

oznamuje a zverejňuje svoj zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 37,95 m2 nachádzajúci sa v objekte Listová č. 4 v Bratislave,

Druh stavby: iná budova, na ulici Listová, číslo vchodu 4, postavený na pozemkoch parcely registra „C“ parcela č. 2691/1, 2691/18 a 2691/20 katastrálne územie Ružinov, zapísaný na LV č. 2941, obec: Bratislava-m.č. Ružinov, Okres: Bratislava II, ktorý je vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.ruzinov.sk dňa 6. 11. 2023 a k nahliadnutiu či poskytnutiu akýchkoľvek informácií bude k dispozícii p. Ing. Michaela Jakubiková, kanc. č. 217 na druhom poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, tel. č. 0904 927 090; michaela.jakubikova@ ruzinov.sk.

PRENÁJOM PARKOVACÍCH MIEST A PRIESTOROV NA UL. MLYNSKÉ NIVY

Mestská časť Bratislava - Ružinov ponúka na prenájom v areáli Mlynské Nivy 61 v Bratislave (Jarabinková)

■ parkovacie státie za cenu 50, - eur/ mesiac;

■ priestory za nájomné vo výške 3,90e/ m2 / mesiac pre účel využitia: skladové priestory, dielne, administratívne priestory.

V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Michaelu Malinovú na emailovej adrese bytove@ruzinov.sk

 

Vydanie: November 2023