Územné plány zón: Ako bude vyzerať Ružinov

Počúvame to všetci často – „je to môj pozemok, chcem tu stavať a mám na to právo“. Ale potom tu máme pohľad z druhej strany ako napríklad „my sme tu parkovali vždy, máme na to nárok“. Kto alebo čo teda rozhoduje o tom, či sa niekde bude môcť stavať alebo nie? Akú úlohu v tomto procese majú územné plány? A kto a ako môže ovplyvniť ich podobu?

Súlad s územným plánom je prvou a nevyhnutnou podmienkou preto, aby na nejakom pozemku vyrástla akákoľvek stavba (a stavbou sa rozumie aj parkovisko). Ak je niektorá časť definovaná ako lokalita pre zeleň, stavať sa tam nemôže. Existujú však aj opačné situácie. Predstavme si situáciu, že na mieste, ktoré desiatky rokov slúžilo ako park alebo parkovisko, má zrazu vyrásť desaťposchodová budova. Zabrániť sa tomu nedá, ak je pozemok určený na zastavanie a nie ako zeleň.

Preto je dôležité mať kvalitné územné plány. V prípade Bratislavy to znamená územný plán hlavného mesta, ktorý definuje funkčné využitie (napr. bývanie, zeleň, zmiešané územie, výroba, občianska vybavenosť a pod.) a územné plány zón, ktoré detailne popisujú pravidlá pre konkrétne lokality (napr. tu môže byť parkovisko, vedľa obchod, škola, park a bytovka).

Mestská časť Bratislava-Ružinov ako orgán územného plánovania zabezpečuje spracovanie a schválenie územných plánov zón, ktoré sú územnoplánovacím nástrojom na reguláciu územného rozvoja mestskej časti na zonálnej úrovni (v mierke 1:1000).

Aktuálne mestská časť obstaráva na svojom území nasledovné územné plány zón:

■ UPN Z Zlaté piesky, záhradkárska osada - spracovanie Konceptu riešenia

■ UPN Z Líščie nivy - Palkovičova - prerokované Zadanie UPN Z

■ UPN Z Miletičova trhovisko - prerokované Zadanie UPN Z

■ UPN Z Ostredky - spracovanie Konceptu riešenia

■ UPN Z Bajkalská, Drieňová - spracovanie Návrhu riešenia

■ UPN Z Štrkovecké jazero - spracovanie Návrhu riešenia

■ UPN Z Pošeň - sever - spracovanie Konceptu riešenia

■ UPN Z Pošeň - juh - spracovanie Konceptu riešenia

■ UPN Z Prievoz - východ - koncept riešenia - prerokovanie

■ UPN Z Prievoz - západ - koncept riešenia - prerokovanie

■ UPN Z Strojnícka - Na piesku - prípravné práce

■ UPN Z Mlynské Nivy - prípravné práce

Právnické a fyzické osoby, vlastníci nehnuteľností aj verejnosť majú možnosť sa v jednotlivých etapách obstarania územného plánu zóny zapojiť do procesu prerokovania a v stanovenej lehote písomne podať svoje pripomienky a podnety k prerokovávanému materiálu.

O prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie sú v zmysle ustanovení stavebného zákona verejnosť a vlastníci informovaní najmä prostredníctvom Oznámenia o prerokovaní formou verejnej vyhlášky zverejnenej na úradnej tabuli a na webe mestskej časti.

Zároveň je zverejnený aj prerokovávaný materiál a minimálna dĺžka prerokovania (možnosť doručiť pripomienky a podnety) je v zmysle stavebného zákona 30 dní resp. podľa lehoty stanovenej v Oznámení o prerokovaní.

Kde nájdete podrobnejšie informácie ku všetkým projektom?

Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk (v časti miestny úrad/ oblasti záujmu/ územné plánovanie/ územné plány zón/ obstarávané) a na úradnej tabuli (úradná tabuľa), kde sú zverejňované aktuálne oznámenia o prerokovaní. 

 

Vydanie: September 2023