Územný plán zóny Krajná- Bočná rozširuje hranice

Územný plán zóny Trnávka, Krajná-Bočná, ktorý zareguluje výstavbu na Trnávke, zasiahne väčšie územie, ako bolo pôvodne naplánované. Na júnovom zastupiteľstve o tom rozhodli ružinovskí poslanci. Zmenu hraníc územného plánu zóny Krajná-Bočná si vyžiadali samotní obyvatelia Trnávky.

Na územnom pláne zóny Trnávka, Krajná- Bočná (ÚPN-Z) začala pracovať mestská časť Ružinov ešte v roku 2010. Pôvodne riešil oblasť vymedzenú na západe Galvaniho ulicou, na východe Studenou ulicou, na juhu Bočnou ulicou a na severe Krajnou ulicou a severným okrajom pozemkov existujúcej málopodlažnej zástavby severnej od Krajnej. Po verejnom prerokovaní pôvodného návrhu riešeného územia vyplynula zo strany obyvateľov požiadavka na rozšírenie jeho hraníc na rozsah celej funkčnej plochy pre málopodlažnú zástavbu obytného územia. S touto zmenou súhlasil aj Krajský stavebný úrad a ružinovskí poslanci.

Po novom bude územný plán zóny vymedzený na juhu Bočnou ulicou a južným okrajom pozemkov existujúcej málopodlažnej zástavby južne od Bočnej ulice. „V praxi toto rozšírenie znamená, že budeme môcť podrobnejšie regulovať výstavbu aj južne od Bočnej ulice napr. uličnou čiarou a výškou objektov. Územný plán hlavného mesta definuje málopodlažnú zástavbu štyrmi nadzemnými podlažiami,“ objasnil význam rozšírenia architekt Andrej Papp z referátu územného plánovania miestneho úradu Ružinov.

Územný plán zóny Trnávka, Krajná-Bočná by mal byť čoskoro hotový. „Bočná ulica je navrhnutá v parametroch umožňujúcich mestskú hromadnú dopravu, ale bez cyklotrasy, lebo vlastníci pozemkov nesúhlasili s väčším záberom pozemkov,“ ozrejmil Andrej Papp. Mestská časť Ružinov ako obstarávateľ teraz žiada hlavné mesto o posúdenie pripomienok, vyjadriť sa musí aj Krajský stavebný úrad v Bratislave. Ak bude stanovisko týchto inštitúcií kladné, budú môcť územný plán zóny schváliť ružinovskí poslanci.

Marianna Šebová 

Vydanie: September 2012