V novembri budeme voliť nové vedenie našej mestskej časti

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

V sobotu 10. novembra 2018 sa budú konať Voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. Voliť budeme starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva.

V priebehu októbra doruči mestská časť každej domácnosti Oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Ako voliť?

Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Okrsková volebná komisia vám vydá obálku a štyri hlasovacie lístky
       • hlasovací lístok pre voľby primátora Bratislavy (bude označený na ľavom okraji sivým pruhom)

  • hlasovací lístok pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva (bude označený na ľavom okraji sivým pruhom)
  • hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti
  • hlasovací lístok pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva

Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu mestskej časti a na hlasovacom lístku pre voľby primátora Bratislavy zakrúžkujete poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva a ružinovského miestneho zastupiteľstva zakrúžkujete najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (počet bude uvedený na hlasovacom lístku).

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vložíte do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľbu primátora Bratislavy.

Deväť volebných obvodov v Ružinove

V mestskej časti Bratislava-Ružinov budete voliť v deviatich volebných obvodoch. Krúžkovať budete maximálne dvoch alebo troch kandidátov na poslancov do miestneho zastupiteľstva v závislosti od volebného obvodu, v ktorom máte trvalý pobyt.

Vo volebných obvodoch budú zvolení:

Volebný obvod 1 – Nivy – 3 poslanci
Volebný obvod 2 – Starý Ružinov – 2 poslanci
Volebný obvod 3 – Ružová dolina – 2 poslanci
Volebný obvod 4 – Trávniky – 3 poslanci
Volebný obvod 5 – Pošeň – 3 poslanci
Volebný obvod 6 – Prievoz – 3 poslanci
Volebný obvod 7 – Štrkovec - 3 poslanci
Volebný obvod 8 – Ostredky - 3 poslanci
Volebný obvod 9 - Trnávka - 3 poslanci
Do mestského zastupiteľstva budú všetci Ružinovčania voliť maximálne siedmich poslancov.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora Bratislavy, starostu MČ Bratislava-Ružinov a poslancov mestského a miestneho zastupiteľstva bude zverejnený v nasledujúcom čísle.
Všetky potrebné informácie nájdete aj na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (https://www.minv. sk/?volby-oso2018) a webovom sídle MČ Bratislava-Ružinov (http://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/volby-do-organov-samospravy-obci-2018)

MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov, ktorí majú záujem stať sa členmi okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018, aby sa prihlásili do 11. októbra 2018 osobne na Miestnom úrade Mierová 21, Bratislava, na referáte organizačnom a správy registratúry alebo telefonicky na tel. č. 482 84 338/ 482 84 318. Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Vydanie: Október 2018