Väčšina výťahov v panelákoch nespĺňa nové normy. Oplatí sa výmena výťahu?

Mnohé výťahy, najmä v starších bytových domoch, už nadsluhujú. Životnosť výťahov vyrobených pred rokom 1989 bola približne 25 rokov, a to za ideálnych podmienok, teda pri riadnych opravách a údržbe. Takže všetky pôvodné výťahy v starších bytových domoch sú už dlhšie po výslužbe.

Pri kúpe bytu sa jeho vlastník stáva aj spoluvlastníkom nebytových priestorov, vrátane výťahu. Nesie teda aj právnu i finančnú zodpovednosť, ak by výťah spôsobil niekomu úraz či majetkovú ujmu. „Výťahy montované v starších bytových domoch majú desiatky rokov a viac, a teda nemožno povedať, že sú v dobrom technickom stave, priam sú až vysoko poruchové, nakoľko rozvádzače sú po dobe životnosti. Ide asi o jednu tretinu, kde výťahy nemajú dobrý technický stav. Vysoko poruchové sú výťahy montované pred rokom 1993,“ opisuje stav výťahov Andrej Aszatloš, konateľ firmy ROVA-servis, ktorá sa zaoberá rekonštrukciou a modernizáciou výťahov. Zároveň dodáva, že mnohé výťahy, ktoré mali nosnosť nad 250 kg, nespĺňali ani vtedajšie normy, lebo sa od nich upustilo - napríklad nemuseli mať kabínové dvere, používali sa drôtené vodidlá a upustili aj od osvetlenia šachty výťahu a podobne.

Starý výťah, staré normy

Výťahy v bytových domoch sa majú pravidelne kontrolovať, a to raz za tri mesiace. Raz za tri roky formou odbornej úradnej skúšky. Vždy sa kontrolujú hlavné bezpečnostné prvky. „Výťahy sa posudzujú podľa noriem, ktoré boli v platnosti, keď bol výťah uvedený do prevádzky. V prípade, že je na výťahu vykonaná závažná obnova alebo výmena, už takto posudzovaný nie je. Treba podotknúť, že nové normy vyžadujú oveľa viac bezpečnostných prvkov ako tie staré,“ uviedol na správnu mieru priebeh kontrol výťahov Jozef Bonko, ktorý sa desať rokov zaoberá aj bezpečnosťou výťahov. Oprava starého výťahu môže neraz stáť niekoľkonásobne viac ako jeho kompletná rekonštrukcia. Problém nastáva najmä pri výmene súčiastok, pretože mnohé sa dnes už nevyrábajú. „Nové prvky si niekedy ťažko rozumejú so starými a aj po oprave je to starý výťah po životnosti s menším rozsahom bezpečnostných prvkov. Starý výťah treba vymeniť ako celok,“ vysvetľuje Jozef Bonko. Tu majú vlastníci na výber z dvoch možností - modernizovať alebo rekonštruovať. Modernizácia výťahu hlavne predĺži jeho životnosť, technické vlastnosti, zvýši sa jeho spoľahlivosť a dizajn výťahu. Rýchlosť, zdvih a nosnosť výťahu ostávajú zachované. Štandardne dôjde k výmene riadenia v strojovni výťahu, čo má za výsledok aj úsporu elektrickej energie a teda aj nákladov v ročnom vyúčtovaní za byt. „Náklady na modernizáciu výťahu sa pohybujú rádovo okolo 10 000 eur, samozrejme, to záleží od daného bytového domu a kritérií zákazníka,“ priblížil cenu modernizácie výťahov Andrej Asztaloš. Pri rekonštrukcii ide o výmenu výťahu ako celku a teda jeho prispôsobenie novým bezpečnostným normám. „Staré stroje sú pomalé, majú vysoké náklady na prevádzku a spotrebujú veľké množstvo energie. Nové výťahy majú naopak nižšie náklady na servis, až o približne 50 percent, sú rýchlejšie a úspornejšie. Výmena teda jednoznačne stojí za to,“ tvrdí Dušan Bučič, konateľ spoločnosti VSD, ktorá spravuje v Ružinove 65 vchodov s približne 1 500 bytmi. Medzi pozitíva tohto kroku patrí aj podstatné odstránenie prevádzkových rizík či poruchovosti, zvýšenie bezpečnosti, zníženie hlučnosti a zväčšenie výťahovej kabíny. „Priemerná cena na siedmich poschodiach, prízemí a suteréne je na úrovni 40 000 eur. Vymení sa úplne všetko od stroja, rozvádzača cez protiváhu, laná, vodítka až po kabínu, šachtové dvere a oplášti sa drôtená šachta. Opravy starého výťahu v priebehu piatich rokov sa môžu vyšplhať aj na polovicu tejto sumy,“ uviedol Jozef Bonko.

Odsúhlasenie majiteľmi bytov

V prípade bytových domov je viacero vlastníkov nehnuteľností, ktorí sa podieľajú na nákladoch súvisiacich s opravami výťahov. „Ak vlastníci majú dostatok finančných prostriedkov, stačí na odsúhlasenie nadpolovičná väčšina prítomných vlastníkov. Ak je peňazí málo, hlasovanie má dva kroky. Musia odsúhlasiť rekonštrukciu alebo modernizáciu nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov a v druhom kroku musia odsúhlasiť úver. Na úver je potrebný súhlas viac ako 2/3 všetkých vlastníkov,“ opísal postup odsúhlasovania zmien v bytových spoločenstvách Dušan Bučič zo správcovskej firmy VSD. Majitelia bytov pritom môžu využiť napríklad výhodnú ponuku Štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu vnútorných technologických zariadení.. „Dnes nájomníci uvažujú aj do budúcnosti. Nastal čas na obnovu vnútorných technológií. Máme v správe aj domy, ktoré si berú ďalšie úvery na nový výťah, nové stúpačky a podobne. Uznali totiž, že výhodnejšia je investícia do nového, než finančne náročná oprava starého, ktorá navyše nemusí znamenať dlhodobé riešenie,“ uzavrel Štefan Bučič.

Marianna Šebová

Vydanie: December 2014