Vianočný príspevok pre rodiny v núdzi aj tento rok

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Ružinove, ktoré sú v hmotnej alebo náhlej núdzi, môžu dostať od mestskej časti Ružinov vianočný finančný príspevok. Výška vianočného príspevku sa tento rok pohybuje od 150 do 200 eur, podľa počtu detí. Rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktorým v roku 2018 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok na finančný príspevok vo výške 80 eur.

Rodinám v hmotnej núdzi alebo rodinám v náhlej núdzi - rodine s 1 dieťaťom bude poskytnutých 150 EUR

- rodine s 2 deťmi bude poskytnutých 170 EUR
- rodine s viac ako 2 deťmi bude poskytnutých 200 EUR.

Rodina, ktorá má záujem o vianočný príspevok, musí na ružinovskom miestnom úrade podať písomnú žiadosť a k nej priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi. Žiadosť treba podať do 16. novembra 2018. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v prvom kontakte miestneho úradu na Mierovej 21.

Poskytovanie vianočného príspevku upravuje všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016.

 

Vydanie: Október 2018