Voľby primátorov, starostov aj poslancov: Prihláste sa do komisie

Dušičkový víkend bude mať prívlastok aj volebný. Pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých pôjdeme k volebným urnám, aby sme volili do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Na ich priebeh môžete dohliadať aj vy. Stačí, keď sa prihlásite za člena komisie. Čo treba splniť? 

Okolo jesenných volieb bolo veľa debát. Skloňovali sa dátumy aj ich spájanie. Napokon sa bude rozhodovať koncom októbra. Členom volebnej komisie pritom môžete byť aj vy.

Jeden termín

Voľby sa napokon budú konať v jednom spoločnom termíne – v sobotu 29. októbra 2022. Voliť si budeme predsedu samosprávneho kraja, župných poslancov, primátora aj mestských poslancov a tiež starostov a poslancov miestneho zastupiteľstva. V akých obvodoch ešte nie je známe. Zverejniť sa to má spoločne s počtami poslancov zase v rovnakom termíne. Podľa nariadenia predsedu paramentu do 20. júla. Teda vyše tri mesiace pred voľbami.

Právo voliť a byť volený

Za starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Kandidovať nemôže osoba, ktorá je vo väzení, odsúdená za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené ale aj ak je nespôsobilá na právne úkony.

Čo musí splniť osoba, ktorá chce ísť voliť? Právo voliť do orgánov samosprávy obcí môže občan Slovenskej republiky ale aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Voliť nemôže osoba, ktorá má obmedzenú osobnú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak zákon neuvádza inak.

Staňte sa členom komisie

Ak sa chcete stať členom volebnej komisie, dohliadať na priebeh volieb a splnenie zákonných náležistostí, musíte aj vy splniť niekoľko podmienok.

Člen komisie musí mať minimálne 18 rokov (18. narodeniny musí mať najneskôr v deň volieb). Tiež je potrebné, aby ste meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu spolu s telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou poslali na adresu: volby@ruzinov.sk. Tým deklarujete, že chcete byť členom volebnej komisie.

Voľby budú 29. októbra 2022 (sobota) od 7.00 do 20.00 hod. Za účasť v komisii je finančná odmena a pre všetkých členov je zabezpečená strava očas celého dňa. 

 

Vydanie: Júl - August 2022