Volebný manuál: Informácie pre voličov

Posledná septembrová sobota sa bude niesť v znamení predčasných parlamentných volieb. Čo sa bude diať dovtedy? Na čo by ste nemali zabudnúť? Aké ďalšie termíny nás čakajú, kým voliči rozhodnú, ktoré politické zoskupenia ich budú v najbližšom volebnom období zastupovať v NR SR?

Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 7:00 do 22:00. V Ružinove bude 70 volebných okrskov, ktorých rozpis je dostupný na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk (lišta na pravej strane: voľby do NR SR 2023) a na tejto stránke budú postupne pribúdať aj všetky ďalšie aktuálne informácie. Oznámenia o mieste a čase konania volieb (s presným určením, kde budú mať obyvatelia s konkrétnym miestom trvalého pobytu svoju volebnú miestnosť) spolu so zoznamom kandidátov budú rozdistribuované do domácností do 5. septembra.

Volebné komisie

Každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bude zaregistrovaná, môže do 21. augusta 2023 delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej volebnej komisie. Každá okrsková komisia musí mať minimálne 5 členov. Ak členov delegovaných politickými stranami nebude dostatok, zvyšných členov doplní obec. V takom prípade bude na webe zverejnená informácia o tom, dokedy a akým spôsobom sa môžu registrovať záujemci o účasť vo volebnej komisii (volby@ruzinov.sk).

Voľba zo zahraničia

Občania Slovenska, ktorí žijú v zahraničí, môžu voliť poštou – podmienkou je však registrácia. Kým v minulosti sa žiadosti posielali na obec (v našom prípade na adresu mestskej časti), teraz je to už plne v kompetencii ministerstva vnútra. Žiadosť možno ministerstvu adresovať buď elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 52 dní pred konaním volieb, t.j. 9. augusta 2023. Formulár a všetky potrebné informácie sú dostupné na webe ministerstva vnútra www.minv.sk.

Voliť týmto spôsobom môžu občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, resp. majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia. Podmienkou je občianstvo SR, vek 18 rokov (najneskôr v deň konania volieb) a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú bude možné zaslať materiály na hlasovanie. Tie voličom odošle ministerstvo vnútra najneskôr 40 dní pred konaním volieb.

Hlasovacie preukazy

Voliči, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a budú chcieť voliť v inom okrsku, môžu od 16. augusta 2023 požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu troma spôsobmi:

■ osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023) v čase úradných hodín (v posledný deň pred voľbami bude kancelária mimoriadne k dispozícii aj v piatok do 12:00, v ostatné piatky nie)

■ v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konaní volieb (t.j. najneskôr 8. 9.),

■ elektronicky (e-mailom) najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Júl - August 2023