Všetko o zápise prváčika do školy

Február je v Ružinove už tradične spojený so zápisom budúcich prvákov do základných škôl. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je deväť základných škôl – Borodáčova, Drieňová, Kulíškova, Nevädzová, Medzilaborecká Mierová, Ostredková, Ružová dolina a Vrútocká. Zápis pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v jednotlivých základných školách v piatok 13. 2. 2015 od 14:30 do 18.00 hod. a v sobotu 14. 2. 2015 od 8:00 do 12:00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať do prvého ročníka dieťa, ktoré k 1. septembru 2015 dovŕši 6 rokov veku a teda dosiahne školskú spôsobilosť. Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť zákonnému zástupcovi dokonca finančnú pokutu. Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Ak dieťa nedosiahlo školskú požadovanú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Pre ktorú školu sa rozhodnúť?

Rodičia malých Ružinovčanov majú možnosť rozhodnúť sa pre školu, ktorá spĺňa ich kritéria. Posledné roky ale Ružinov eviduje zvýšený počet prvákov. Niektoré školy preto z kapacitných dôvodov nemôžu vyhovieť všetkým žiadateľom. Minulý rok sa s týmto problémom stretli základné školy Drieňová, Nevädzová, či Mierová. Školy v takomto prípade musia dodržiavať určité kritéria a uprednostňovať deti podľa školského obvodu, kde mujú trvalý pobyt. Všetky školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Ružinov, sú podrobne uvedené na stránke mestskej časti.

Špeciálne triedy na viacerých školách

Viaceré ružinovské základné školy ponúkajú aj rôzne špeciálne triedy. Na Ostredkovej plánujú opäť aj budúci školský rok otvoriť tanečnú triedu. Okrem toho by tu chceli rozšíriť aj výučbu anglického jazyka, škola preto prichádza s novinkou. „Chceme zatraktívniť našu školu a ponúknuť niečo iné, posilniť kvalitu vzdelávania. Preto plánujeme otvoriť jednu prvácku triedu, kde budeme vyučovať pomocou metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning). Vyučovacia hodina vedená pomocou tejto metódy zahŕňa používanie dvoch jazykov a to materinského, ktorý je dominantný a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú podávané v materinskom jazyku a niektoré vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku,“ objasnila Erika Drgoňová, riaditeľka Základnej školy Ostredková. Tenisové triedy ponúka Základná škola Kulíškova, rozšírenú športovú činnosť Základná škola Vrútocká. Deťom s poruchami učenia je otvorená Základná škola Borodáčova. Riaditeľka Ema Mílová otvorila špeciálnu triedu prvý raz pred dvoma rokmi. „Vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe je veľmi veľa detí, ktoré majú poruchy pozornosti a aktivity, otvárame takúto špeciálnu triedu. Tempo práce, metódy a formy sú prispôsobené požiadavkám týchto detí. Majú tu taktiež individuálnejší prístup, keďže v takejto triede môže byť maximálne 8 detí. Postupne sa potom vedia v ďalších ročníkoch začleniť do kolektívu a do klasických tried.“ Už pätnásť rokov sa na Základnej škole Kulíškova venujú deťom s poruchami reči. „Tieto deti sú na rovnakej úrovni ako ich spolužiaci z klasických tried. Nemajú žiadne mentálne zaostanie, len rečové. Počas 4 rokov na prvom stupni, kde sa im bližšie venujú špeciálni pedagógovia, dokážu odbúrať všetky poruchy reči. Škola má rozpracovaný systém individuálnej starostlivosti o žiaka, zásady úzkej spolupráce s rodičmi,“ vysvetlila zmysel špeciálnej triedy na Kulíškovej riaditeľka Antónia Snehotová.

Škola v zahraničí?

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na kmeňovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

Katarína Kostková

Fotogaléria: 
Vydanie: Január - Február 2015