Z pohľadu poslanca: Vážení obyvatelia Ružinova, Prievozu, milí susedia,

vážim si, že som vďaka vám obhájila mandát poslankyne už v treťom volebnom období. Viacerí z vás ma oslovili s výzvou na odpočet môjho pôsobenia za prvých 100 dní tohto volebného obdobia.

Aktivity pre Prievoz

Podarilo sa zakomponovať do rozpočtu riešenie Radnice, realizáciu projektovej dokumentácie riešenia SD Prievoz, čistenie ulíc a kultiváciu zelene, výsadbu stromov, opravy chodníkov a ciest, rozšírenie kapacít MŠ na Šťastnej ulici, revitalizáciu detského ihriska Staré záhrady a pripravuje sa štúdia využiteľnosti obecného pozemku na Ružomberskej pre výstavbu Domova dôchodcov.
Ako poslankyňa za Prievoz som riešila podnety občanov z Prievozu v prieťahoch so stavebným úradom, rokovali sme s občanmi a so starostom o Konopnej Residencii a zámeroch občanov dobudovania okolia Radničného námestia. V rámci výstavby D4R7 som sa zúčastnila rokovania investora a občanov Malé Pálenisko, kde sme intenzívne rokovali o minimálnych dopadoch dopravných obmedzení pre lokalitu Prievoz. Pozorne sledujem zámery investora „Vlčie maky“ v Prievoze, ktorý počíta s výstavbou bytových domov, ako aj objektov pre obchody, služby a výrobu a aj rekonštrukciu ulice Domové role. Zúčastnila som sa prezentácie tohto zámeru, ktorý sa objavil na stránke enviroportál – ako projekt posudzovania vplyvov na životné prostredie /EIA/, ktorý pripomienkovala MČ.

Aktivity pre Ružinov

Stala som sa členkou Miestnej rady a zároveň som bola zvolená do komisií: školstva, kultúry a športu (ako podpredsedníčka), grantovej, sociálnej a bytovej.

V grantovej komisii sme schvaľovali procesy a kritériá prideľovania grantov/tieto kritériá som vytvorila ešte v predchádzajúcom období/, taktiež som vytvorila návrh oznámenia o dotačnej politike, aktívne som participovala na obsahu grantovej výzvy a vystúpila som v rámci workshopu ku grantovej schéme. V komisii školstva, kultúry a športu pripravujeme VZN o príjmaní detí do materských škôl. Delegovali sme právomoci vo vzťahu k Radám škôl a stala som sa členkou Rady školy ZŠ Nevädzová, ZŠ Mierová a MŠ Šťastná.

Miestne zastupiteľstvo ma schválilo za konateľku TVR a Ružinovské echo s.r.o. , kde sme v štádiu personálneho, technického, finančného auditu a potrebujeme dôkladne spoznať procesy v tejto organizácii, kde je mestská časť 100% spoločníkom. Nuž a napokon, ako sobášiaca poslankyňa sa teším tejto, podľa môjho názoru, najpríjemnejšej poslaneckej práci - oddávať tých, ktorí sa rozhodli vysloviť to čarovné ÁNO.

Mária Barancová, poslankyňa MZ Ružinov

 

Vydanie: Máj 2019