Z redakčnej pošty - Chráňme svoje práva pri bezohľadných rekonštrukciách bytov

Pri rekonštrukciach bytov dochádza často k závažnému poškodzovaniu statiky, požiarnej bezpečnosti, spoločných rozvodov a narušeniu fasády domu. Chcem upozorniť na nedostatky stavebných úradov v povolovaní tejto stavebnej činnosti a na diery v legislatíve. Stavebný úrad dáva súhlas (formulkou „nemá námietky“) so stavebnými úpravami bytov v BD, aj tam kde sa poškodzuje spoločny majetok domu (nosné steny, fasáda, chodby, kúrenie, spoločné rozvody ba aj susedné byty. neprimeraným vybavením realizatora stavby...). Vlastnici bytov-spolumajitelia domu často nie sú o stanovisku stavebného úradu informovaní a nepoznajú rozsah prác, na ktoré dostal stavebník povolenie. Pri stavebnom povolení (zásah do statiky, fasády a iné..) by mali byť účastníkmi staveb. konania všetci vlastníci bytov. Stavebný úrad však informuje len stavebníka, projektanta úpravy a majiteľa pozemku (SR) a vyvesí povoleniena info-tabuli na MÚ. Správca domu, ktorému v Zmluve o výkone správy domu odovzdali svoje kompetencie majitelia bytov, nie je účastníkom konania. Zástupca vlastníkov tiež nie je o rozsahu povolených stavebných úprav bytu informovaný. Po realizácií úprav by mal stavebník umožniť stavebnému úradu alebo správcovi domu obhliadku vykonaných prác,či je vsúlade s „povolením“a nenarušila sa funkčnosť domu (statika,požiarna bezpečnosť, spoločné rozvody,- kapacitné zdroje napojenia domu a pod.) Aj odstránenie nenosných stien vo viacerých bytoch môže narušiť statiku domu. Statik posudzuje, žiaľ, iba jeden byt, bez súvislosti a bez znalosti skut. stavu. Posudky sú nezriedka robené bez návštevy daného miesta a nie vždy na dostatočnej odbornej úrovni. Na povolení stavebného úradu je napísaých 10 bodov ktoré, je stavebník povinný pri realizácii dodržať. Napr. primerané techn.vybavenie, odborný dozor, uhradiť škody na susedných plochách (bytoch, chodbách). Kto to kontroluje? Kto hradí škody ? Aká je vymožiteľnosť práva?

Stano Vacval

Vydanie: Január - Február 2015