Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava II - Zimná č. 1 P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu ZO JDS Zimná č. 1, ktorá sa uskutoční dňa 15. marca 2016 o 14,00 hod. v malej sále - prízemie Domu kultúry Ružinov.

Program:

1. Otvorenie

2. Kultúrny program

3. Správa o činnosti ZO JDS Zimná č. 1 za rok 2015

4. Správa o hospodárení za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016, stanovisko RK

5. Návrh plánu činnosti na rok 2016

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8.Záver

Tešíme sa na Vašu účasť

Výbor ZO JDS Zimná l

Vydanie: Marec 2016