Zápis detí do prvého ročníka základných škôl

 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre školský rok 2024/2025

12. 4. 2024 (piatok ) od 14:30 do 18:00

13. 4. 2024 (sobota) od 8:00 do 12:00

Formu a priebeh zápisu si stanoví každá škola individuálne.

Konkrétne informácie budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých základných škôl.

 

Často kladené otázky...

Na ktorú školu mám podať prihlášku? Ako fungujú “obvody”?

V súlade s VZN č. 27/2021 určila mestská časť pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jeden školský obvod.

Môžem prihlásiť dieťa aj na viacero škôl?

Počet podaných prihlášok nie je obmedzený. Duplicitne zapísané deti sa umiestňujú v závislosti od kapacitných možností jednotlivých škôl, v pešej dostupnosti školy od miesta trvalého bydliska dieťaťa. Odbor školstva preto odporúča podávať maximálne dve žiadosti.

Aké doklady si potrebujem pripraviť pred zápisom?

■ rodný list dieťaťa

■ občianske preukazy zákonných zástupcov

■ v prípade potreby vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

Čo ak chcem, aby moje dieťa nastúpilo až o rok neskôr?

Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. V prípade, ak dieťa požadovanú školskú zrelosť nedosiahlo, povinnú školskú dochádzku začína plniť o rok neskôr, najneskôr vo veku 7 rokov. Zákonný zástupca pri zápise informuje riaditeľa ZŠ o tom, že požiada/ požiadal riaditeľku materskej školy o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

O pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole rozhodne jej riaditeľ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca predloží príslušnej základnej škole, kde bolo dieťa zapísané, fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy. Nasledujúci školský rok je treba zápis absolvovať znova.

Čo ak má narodeniny až v septembri a chcem, aby nastúpilo do prvého ročníka už teraz?

Na plnenie povinnej školskej dochádzky nastupuje dieťa, ktoré v čase nástu‑ pu do školy (do 31. augusta príslušného školského roka) dovŕšilo 6 rokov veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Rodič má možnosť požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. O zaškolení rozhoduje riaditeľ ZŠ a je naviazané na kapacitu školy. Žiadosť musí obsahovať odporúčania od všeobecného lekára pre deti a dorast, od príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Čo ak chcem, aby moje dieťa chodilo na inú školu ako je tá najbližšie od nášho domu?

Prijatie závisí od kapacitných možností danej školy. V rámci Ružinova môže zákonný zástupca podať prihlášku na ktorúkoľvek základnú školu v zriaďovateľskej pôsob‑ nosti mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Čo ak si podám prihlášku len na tú “inú” školu a nevezmú ma na ňu?

Zákonný zástupca sa voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí môže odvolať. Odvolanie sa adresuje škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak však má dieťa trvalý pobyt v Ružinove, určite bude umiestnené na niektorej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Kedy dostanem rozhodnutie o prijatí?

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole riaditeľ vydá do 15. júna.

Ako funguje odvolanie?

Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa adresuje prvostupňovému správnemu orgánu (tj. riaditeľovi príslušnej školy) do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak sa zmenila situácia vo veci prijatia, riaditeľ školy môže rozhodnutie autoremedúrou zmeniť. Ostatné odvolania riaditeľ školy odstúpi obci ako školskému úradu.

Školský úrad ako druhostupňový orgán preskúma každé rozhodnutie riaditeľa školy, ktoré následne potvrdí alebo zmení. Všetky odvolania teda musia byť adresované príslušnej základnej škole, nie priamo mestskej časti, resp. starostovi mestskej časti.

Kedy dostanem odpoveď na odvolanie?

Vzhľadom na lehoty, ktorým správne konanie podlieha, bude odpoveď vo forme rozhodnutia, doručená zákonným zástupcom spravidla do konca júla, najneskôr do konca augusta daného roka.

 

Vydanie: Apríl 2024