Zápis na základne školy: Ako postupovať pri odvolaní?

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole vydá riaditeľ do 15. júna. Čo však robiť, ak vaše dieťa neprijali na školu, ktorú ste preň vybrali?

Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa adresuje prvostupňovému správnemu orgánu (riaditeľovi príslušnej školy) do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ak sa zmenila situácia vo veci prijatia, riaditeľ školy môže rozhodnutie zmeniť aj sám (tzv. autoremedúrou). Ostatné odvolania riaditeľ školy postúpi obci, školskému úradu. Školský úrad ako druhostupňový orgán preskúma každé rozhodnutie riaditeľa školy, ktoré následne potvrdí alebo zmení. Všetky odvolania teda musia byť adresované príslušnej základnej škole, nie mestskej časti, resp. starostovi.

Vzhľadom na lehoty, ktorým správne konanie podlieha, bude odpoveď vo forme rozhodnutia, doručená zákonnému zástupcovi spravidla do konca júla, najneskôr do konca augusta daného roka. V záujme mestskej časti je vyhovieť čo najväčšiemu možnému počtu podaných žiadostí zákonných zástupcov detí.

 

Vydanie: Jún 2024