Zostali vám doma staré farby, oleje či žiarivky a neviete, kam s nimi?

Ste fyzická osoba - nepodnikateľ a neviete, kam so starými farbami, olejmi a inými škodlivinami? Môžete ich bezplatne odovzdať počas zberu domového odpadu s obsahom škodlivín. Takéto látky totiž nepatria do kontajnera či do odpadu v domácnosti.

KEDY? 17.10. 2015 od 8:00 – 10:00 h

KDE? Pri Základnej škole Ružová dolina 29

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty, Odpadové rozpúšťadlá, Pesticídy, Oleje a tuky, Batérie a akumulátory ,Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivánska cesta 2 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h.

Vydanie: Október 2015