Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Komisia je zriadená podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Členom komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Náplňou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je najmä: - sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, - informovať miestne zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona, - v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, - zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom

VZN, - vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania, - zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu.

Predseda komisie:

Mgr. ET Mgr. Marek Machata

Členovia komisie:

JUDr. Michaela Biharyová

Mgr. Kamil Bodnár

Ing. Monika Ďurajková

Nikolaj Gečevský

Ing. Peter Strapák

Mgr. Michal Vicáň

 

Vydanie: Apríl 2019