Poslanci zvolili miestnu radu a zriadili komisie

Na prvom tohtoročnom zasadnutí 30. januára 2018 zriadilo zastuiteľstvo mestskej časti miestnu radu a komisie. Miestna rada, ktorá je iniciatívny, poradným, výkonným a kontrolným orgánom starostu, bude pracovať v zložení: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Michal Gašaj, PhD., Mgr. Peter Herceg, Mgr. Jozef Matúšek, JUDr. Matúš Méheš, Ing. Martin Patoprstý, Silvia Pilková a Ing. Katarína Šimončičová .

Poslanci zriadili deväť komisií, ktoré okrem iného vypracovávajú stanoviská, návrhy a podieľajú sa na kontrole realizovania uznesení. Ich predsedami sa stali: Mgr. et Mgr. Marek Machata - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. JUDr. Michaela Biharyová - Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly. Ing. Vladimír Sirotka, PhD. - Komisia finančná, podnikateľských činností. Ing. Katarína Šimončičová - Komisia územného plánovania, životného prostredia. Ing. Marcela Kulifajová - Komisia školstva, kultúry a športu. Mgr. Eva Bacigalová - Komisia sociálnych služieb. Ing. Monika Ďurajková - Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – grantová komisia. Mgr. Peter Herceg - Komisia dopravy. Ing. František Bolgáč - Komisia informatizácie.

Viac sa o zložení jednotlivých komisií a náplni ich práce dozviete v ďalších číslach RE.

(sm)

 

Vydanie: Marec 2019