Projekt Eurovea sa rozrastá

PRVÝ SLOVENSKÝ MRAKODRAP MÁ VYRÁSŤ V RUŽINOVE

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov začal v auguste stavebné konanie pre komplex šiestich stavieb, tzv. Eurovea II.

Napriek tomu, že o tom väčšina ľudí nevie, Eurovea patrí do Ružinova, a nie do Starého Mesta, ako by sa mohlo zdať podľa jeho blízkosti k historickému centru mesta. Práve územná príslušnosť v rámci vydávania rozhodnutí, vyvolal koncom minulého roka, viaceré kontroverzie.

Kto rozhodoval?

Územné rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo, že táto stavba môže vzniknúť, vydal stavebný úrad Staré Mesto na konci minulého roka. Nadriadený orgán zamietol odvolania a potvrdil začiatkom leta jeho právoplatnosť. Okresný úrad Bratislava zároveň potvrdil, že ružinovský stavebný úrad bude miestne príslušným stavebným úradom. Na základe právoplatného územného rozhodnutia tak musel ružinovský stavebný úrad začať stavebné konanie.

Vyhlásené bolo v polovici augusta a verejnosť môže žiadosť o vydanie stavebného povolenia pripomienkovať v najbližších týždňoch. Stavebné konanie je však viac-menej technická záležitosť, nie je v ňom možné napádať veci, ktoré boli súčasťou územného rozhodnutia - ako napríklad objem, výšku budov, a podobne.

Aká bude Eurovea II?

Najvýraznejším prvkom je Eurovea Tower, spomínaný prvý slovenský mrakodrap s výškou 168 metrov. Celkovo má v rámci plánovaného komplexu šiestich stavieb pribudne to tejto lokality 1470 bytov, tritisíc rezidentov, 40-tisíc zamestnancov a pracovníkov a až 65-tisíc návštevníkov denne.

Ako ďalej?

Zásadnou otázkou, ktorú bude nevyhnutné v tejto oblasti doriešiť, je doprava, predovšetkým nová električková trať. Eurovea II je totiž len jednou zo súboru stavieb, ktoré v tejto oblasti vyrastajú. V jej tesnej blízkosti sú napríklad Sky Park, Klingerka, Zwirn, ale aj nová autobusová stanica.

 

PROCES POVOĽOVANIA STAVIEB: KTO ROZHODNUJE A AKO HO MOŽNO PRIPOMIENKOVAŤ

Vydanie povolenia na výstavbu je proces, ktorý trvá celé mesiace. V rôznych fázach sa do neho môžu zapojiť aj občania a pripomienkovať či namietať ho. Platí, že čím skôr, tým lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá ovplyvniť dosť, stavebné povolenie je už do veľkej miery technická záležitosť a zastaviť stavbu v procese jeho vydávania je takmer nemožné.

Takto prebieha zjednodušený proces povoľovania stavieb:

  1. Posudzovanie EIA – Ministerstvo životného prostredia a okresné úrady posudzujú vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie. Do tohto procesu sa môže zapojiť každý občan. Výsledkom môže byť aj nedovolenie stavby, alebo stanovenie prísnych podmienok na jej výstavbu.
  2. Vydanie záväzného stanoviska – Osvedčenie o súlade navrhovanej stavby s územným plánom vydáva primátor hlavného mesta. Ak dá kladné stanovisko, jeho rozhodnutie je pre mestskú časť záväzné a osvedčí tým, že stavba je v súlade s územným plánom. Preskúmať by predtým mal nielen jej veľkosť, ale aj vplyv na dopravu a celé územie.
  3. Vydanie územného rozhodnutia – Platné územné rozhodnutie dáva developerovi právo umiestniť stavbu presnej veľkosti na pozemok. Účastníkmi územného konania môžu byť obyvatelia dotknutí výstavbou, ale aj všetci tí, ktorí boli účastníkmi posudzovania EIA. Kľúčovým parametrom pre vydanie územného rozhodnutia je súhlas primátora – kladné záväzné stanovisko.
  4. Vydanie stavebného povolenia – V stavebnom konaní už stavebný úrad zväčša posudzuje len splnenie technických podmienok konkrétnej stavby. Šanca ovplyvniť výstavbu v tejto fáze procesu je už len minimálna.
  5. Kolaudácia – Pri dokončenej stavbe skúma stavebný úrad, či boli splnené všetky normy, zákony a požiadavky, aby bolo stavbu možné začať užívať.

 

 

Fotogaléria: 
Vydanie: September 2019