Regulované parkovanie: Odpovede na najdôležitejšie otázky

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Mestská časť začala v uplynulých týždňoch s vyznačovaním parkovacích miest v zóne Starý Ružinov – východ. Uvedená zóna bude po prechode na celomestskú parkovaciu politiku súčasťou zóny RU 1 (t.j. územie Ružinova medzi Kradžičovou a Bajkalskou ulicou).

Na základe otázok od obyvateľov sme pripravili prehľad najčastejších otázok:

1. Kto vyhodnotil a prečo zvýhodnenie rezidentov v pracovných dňoch v čase medzi 18:00 – 06:00?

Zvýhodnenie rezidentov počas nočných hodín je navrhnuté v Základných pravidlách parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy a bolo potvrdené aj prieskumami statickej dopravy pre lokalitu Nivy, ktoré obstarala mestská časť.

2. Prečo nemusia platiť nerezidenti v čase od 06:00 – 18:00?

Pilotný projekt je spustený ako bezplatný tak pre rezidentov ako aj nerezidentov. Po spustení celomestskej parkovacej politiky bude parkovanie pre rezidentov aj nerezidentov spoplatnené v zmysle platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len VZN).

3. Prečo nie sú zaradené do počtu parkovacích miest aj vnútrobloky?

Parkovacie miesta vo vnútroblokoch sú zaradené do parkovacích kapacít zóny, ale vzhľadom na komplikované majetkovo-právne vzťahy k pozemkom a status účelových ciest vo vnútroblokoch ich zatiaľ vieme regulovať iba zákazom vjazdu – okrem dopravnej obsluhy, toto obmedzenie vjazdu platí 24 hodín / 7 dní v týždni (dopravná obsluha sú samozrejme okrem iného aj rezidenti). Aktuálne intenzívne preverujeme v spolupráci s hlavným mestom aj ďalšie možnosti, ako zabezpečiť čo najväčšiu možnú ochranu rezidentov aj vo vnútroblokoch.

4. Kde budú parkovať deti, keď prídu na návštevu aj na celý víkend?

Prvým faktom je, že víkendy regulácii nepodliehajú. V prípade parkovania návštev v priebehu pracovného týždňa v nočných hodinách je možné využiť neregulované parkovacie miesta, ktoré sú po obvode zóny. Po prechode na celomestskú parkovaciu politiku budú mať rezidenti k dispozícii návštevnícke hodiny, ktoré bude možné poskytnúť aj pre návštevy.

5. Prečo sa na Jégeho ulici (párne čísla) nedajú vystaviť povolenia a ako to bude miestny úrad riešiť?

V rámci pilotného projektu sa obyvatelia Jégeho aleje neregistrujú, nakoľko môžu využívať súkromné parkovacie miesta v okolí bytoviek. Nie je to však konečný stav. Registrácia bude možná v ďalšej fáze, po prechode na celomestskú parkovaciu politiku sa budú títo obyvatelia registrovať v rámci zóny RU 1.

6. Kde budú parkovať rezidenti, keď miest je pre nich málo?

Nateraz je predčasné hovoriť o deficite parkovacích miest pre rezidentov, reálny deficit bude možné zistiť až po spustení regulácie v praxi.

7. Aké všetky dokumenty je potrebné predložiť vložiť / predložiť pri registrácii?

■ Občiansky preukaz pre overenie trvalého pobytu v zóne

■ Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II

■ List vlastníctva (informatívna kópia)

■ Pracovná zmluva a potvrdenie zamestnávateľa, že žiadateľ môže motorové vozidlo využívať na súkromné účely

■ Pracovná zmluva a potvrdenie právnickej osoby, že žiadateľ môže motorové vozidlo využívať na súkromné účely

■ Nájomná zmluva alebo iná zmluva s leasingovou spoločnosťou

■ Doklad preukazujúci sídlo resp. prevádzku v zóne (týka sa nebytových priestorov)

Dokumenty sa vkladajú do elektronického formulára ako sken. Slúžia na overenie oprávnenia pracovníkmi úradu.

8. Ako majú postupovať, keď sú ľudia v podnájme?

Občania bez trvalého pobytu v zóne nespĺňajú podmienku rezidenta a teda nepožívajú ani také práva. Rezident je definovaný vo VZN hlavného mesta. Obyvatelia bez trvalého pobytu sa neregistrujú, parkovať v zóne môžu mimo regulovaných časov pre rezidentov alebo môžu využívať miesta, ktoré nepodliehajúce regulácii parkovania. Občania bez trvalého pobytu po prechode na celomestskú parkovaciu politiku budú môcť parkovať v zóne ako návštevník za poplatok.

 

Vydanie: November 2021