Ružinovské ECHO sa pýta za vás

Do redakcie nám zatelefonovala pani Gregorová z Babuškovej ulice so sťažnosťou na rozfúkané obaly a materiál zo stavby vždy, keď zafúka silný vietor. Keďže stavebný ruch v Ružinove je rozsiahly, opýtali sme sa na miestnom úrade aké majú stavby povinnosti pri zabránení roznášania odpadu z nich na verejné priestranstvá?

Odpovedá RNDr. Lesia Richterová z referátu verejno-prospešných služieb a verejného poriadku:

V rámci stavebných prác pri výstavbe objektov resp. obytných súborov alebo udržiavacích prác na bytovom dome ma stavebník povinnosť dodržiavať podmienky povolenia pri výstavbe BD a objektov, kde sú určené podmienky, ktoré musí dodržiavať stavebník v rámci Projektu organizácie výstavby ( ďalej len POV), kompetentný v danej veci je stavebný úrad, ktorý vykonáva – štátny stavebný dohľad. Súčasťou tohto povolenia je povinnosť dodržiavať VZN č. 14/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Pri udržiavacích prácach na BD mestská časť vydáva súhlas so zaujatím verejného priestranstva, kde sú uvedené podmienky dodržiavania čistoty a poriadku v rámci stavebných úprav, v súlade s citovaným VZN o čistote a poriadku.

V okolí Babuškovej ul. sa toho času realizuje výstavba obytného súboru na Seberíniho ul., kde môže stavebný úrad vyzvať stavebníka, aby dodržiaval podmienky povolenia a dočisťoval blízke okolie znečistené zo stavby.

 

Vydanie: Apríl 2019