Seriál: Regulované parkovanie v Ružinove: Kde zastaviť pri škole

Môžem zastaviť pred školou, keď veziem dieťa do školy, aj keď v Ružinove nemám trvalý pobyt? Kde a kedy môžem parkovať? Aj takéto otázky prináša parkovacia politika. V druhej časti seriálu preto vysvetlíme účel a význam niektorých špecifických dopravných plôch a dopravného značenia, ktoré sú súčasťou ružinovskej Zóny s regulovaným parkovaním.

Pri školách a škôlkach budú príslušnými dopravnými značkami vyznačené parkovacie miesta na dovoz a odvoz detí. Zastavenie a státie vozidiel návštevníkov školy alebo škôlky bude možné na miestach s časovým obmedzením (maximálne 10 minút), v pracovných dňoch od 7.00 do 8.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod. Mimo uvedenej doby budú môcť tieto miesta využívať obyvatelia a verejnosť (obr. 1).

Parkovanie pre ŤZP

V rámci zóny s regulovaným parkovaním budú zvislým a vodorovným dopravným značením označené parkovacie miesta pre všetkých vodičov, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu so zdravotným postihnutím alebo vodičov, ktorí prepravujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) (obr. 2).

Rezidenti, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu ŤZP, majú naďalej nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta.

Čo znamená „cikcak” čiara

Na vybraných uliciach v zóne regulovaného parkovania sa môžete stretnúť s bielou kľukatou čiarou tzv. cikcak čiarou (bez zvislého dopravného značenia). Ide o plochu určenú na zastavenie vozidiel dopravnej obsluhy, zásobovania, prípadne na zastavenie vozidla z dôvodu naloženia alebo vyloženia nákladu, nastúpenia alebo vystúpenia osôb a podobne. Parkovanie vozidiel na takto označených miestach je však zakázané (obr. 3).

Všetkých obyvateľov prosíme, aby dodržiavali pravidlá parkovania v zóne vyplývajúce z dopravných značiek, pretože iba tak môže zóna fungovať a plniť svoj účel, v opačnom prípade vznikajú problémy.

Výhody aj pre ostatných

Okrem zlepšenia parkovania pre rezidentov regulácia prináša aj výhody pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Jednou z nich je celková úprava verejného priestoru tým, že vozidlá budú parkovať iba na vyznačených miestach.

Eliminuje sa tým porušovanie zákona o cestnej premávke parkovaním v križovatkách (zamedzenie rozhľadu), na chodníkoch, na zeleni, pred vjazdami na pozemky a pod.

 

Vydanie: Marec 2022