Servis pre občanov: Veľký sprievodca sčítaním obyvateľom

Len šesť týždňov a len elektronicky – tak bude vyzerať tohtoročný cenzus obyvateľov. Dotazník je úplne jednoduchý a v porovnaní s 35 otázkami v sčítaní spred desiatich rokov už štatistický úrad zaujímajú odpovede len asi na polovičný počet. Za neplnoleté deti ho automaticky vypĺňajú rodičia a štát vyzýva občanov, aby v prípade potreby pri sčítaní pomohli aj svojim rodičom alebo starým rodičom. 

Sčítanie obyvateľov sa u nás podľa viacerých záznamov vykonávalo už v stredoveku a poskytuje nám tak najstaršiu formu štatistických údajov o štruktúre a charaktere spoločnosti. Prvé moderné sčítanie ľudu sa datuje do roku 1869. Zákon vtedy rozhodol o tom, že sa bude opakovať v desaťročných intervaloch a riadiť sa medzinárodnými štatistickými štandardmi.

Kto sa musí sčítať?

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je preto sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine.

Kedy a ako?

Na sčítanie máte šesť týždňov, od 15. februára do 31. marca 2021. Pri vypĺňaní odpovedí na jednotlivé otázky je dôležité, aby ste popisovali situáciu k 1. januáru tohto roka. Takže ak ste sa vydali o deň neskôr, uvediete ako svoj stav „slobodný/-á“. Takisto nevypĺňate formulár za dieťa, ktoré sa narodilo po tomto dátume. Samotné sčítanie prebieha elektronicky, stačí vyplniť formulár na stránke www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo nezaberie viac ako niekoľko minút.

Prihlásenie

Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepotrebujete žiadne špeciálne registrácie ani súhlasy. Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať rodné číslo. Následne príde k overeniu identity. Systém vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia a ide o informáciu, ktoru poznáte iba vy. Obyvateľ bez rodného čísla sa do formulára prihlasuje zadaním dátumu narodenia a pohlavia a vypĺňa formulár typu B.

Aké sú otázky?

Štát sa v dotazníku bude pýtať len na tie veci, ktoré nevie získať z iných databáz. Štát v rámci sčítania nezbiera údaje o jednotlivcoch, ale vytvára štatistiky. Medzi otázkami tak nájdete napríklad to, kde máte trvalý, prechodný, ale aj obvyklý pobyt, koľko máte detí, s koľkými ľuďmi žijete v spoločnej domácnosti, v akej pracovnej oblasti pôsobíte, ako sa dopravujete do školy alebo práce, ale aj aký je váš materinský jazyk, k akej národnosti sa hlásite, ale aj to, aké náboženstvo vyznávate. Pripravte si aj odpoveď na otázku, aké číslo bytu máte (z listu vlastníctva).

Prečo je dôležité?

Výsledné štatistiky, ktoré vďaka sčítaniu štát získa, budú slúžiť na definovanie stratégií ako napr. koľko škôl, škôlok, prípadne domovov dôchodcov potrebujeme, aký spôsob dopravy vyžaduje viac investícií, prípadne to, ktorá cirkev bude od štátu dostávať koľko peňazí.

Dôležité budú aj pre obce, keďže kľúčovú časť ich prímov tvoria podielové dane obyvateľov s trvalým pobytom. Keď má v Ružinove trvalý pobyt 84-tisíc ľudí, ale reálne tu žije viac ako 100-tisíc, stráca mestská časť významnú časť svojich príjmov, ktoré by mohla investovať napr. na údržbu komunikácií alebo budovanie škôl. Na všetko, čo všetci, ktorí tu žijeme, denne využívame.

Pozn.: V čase uzávierky tohto čísla RE parlament rozhodol kvôli pandemickej situácii o posunutí termínu asistovaného sčítania na 1. 4.- 31. 10. Tento spôsob sčítania je určený najmä obyvateľom zariadení sociálnych služieb, sociálnej kurately, resp. ústavnej zdravotnej starostlivosti a ľuďom bez domova.

Všetky detailné informácie na scitanie.sk.

 

Vydanie: Február 2021