December 2013

Z obsahu

  • Yosaria Plaza - Pokutu ide vymáhať exekútor
  • Areál Nevädzová dokončený
  • V Parku Andreja Hlinku začína rekonštrukcia
  • STAVEBNÝ ŠPECIÁL - VIAC INFORMÁCIÍ O VÝSTAVBE
  • a mnoho ďalších tém.......
Na stiahnutie
Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava - Ružinov podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č. 2-022 v bytovom dome na ulici Mierová 167/A,B,C súpisné číslo 5561 v Bratislave, vchod Mierová, postaveného na pozemku parcelné číslo 1957/3, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 4765, okres Bratislava II, obec Bratislava-m.č. Ružinov, katastrálne územie Ružinov na Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu vo vlastníctve vyhlasovateľa. Predmet obchodnej verejnej súťaže: nebytový priestor - garáž č. 2-022, suterén, o výmere podlahovej plochy 15,32 m2. Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov od 1.1.2014. Účel nájmu: garážovanie automobilov Minimálna výška nájmu: 43,8648 EUR/m2/rok (3,6554 EUR/ m2/mesiac), t. j. 672,00 EUR /rok (56,00 EUR/ mesiac) Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční dňa 28.11.2013 o 14.00 hod., záujemcovia sa stretnú pred vchodom do bytového domu na Mierovej 167/A,B,C v Bratislave. Spôsob podávania súťažných návrhov: Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné písomné návrhy poštou alebo osobne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 v zalepenej obálke s označením: „Obchodná verejná súťaž–Garáž č. 2-022 Mierová 167/ABC, Bratislava – NEOTVÁRAŤ“ Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou podacej pošty s dátumom najneskôr 6.12.2013 alebo osobne do podateľne úradu najneskôr 9.12.2013 do 12.00 hod. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: výška ponúkaného nájomného - váha kritéria 100 %. Viac informácií: www.ruzinov.sk, tel.: +421 2 482 84 227, email: silvia.valcekova@ruzinov.sk
Na rohu Koceľovej má byť nový bytový dom

Na rohu Koceľovej má byť nový bytový dom

Rubrika: Spravodajstvo
Pozemok na rohu Koceľovej a Bazovej si vyhliadol súkromný investor. Postaviť tu chce bytový dom. Územné rozhodnutie aj stavebné povolenie už síce má, no obyvatelia Koceľovej sa odvolali. Neprekáža im dom ako taký, vyžadujú však detailnejšie podmienky stavby.
Majiteľ pozemkov bývalej Drutechny hľadá nové využitie pozemku

Majiteľ pozemkov bývalej Drutechny hľadá nové využitie pozemku

Rubrika: Spravodajstvo
Na rohu Záhradníckej a Bajkalskej ulice bola ešte pred pár rokmi plánovaná výstavba polyfunkčného komplexu Olympia. Mali tu byť byty, obchody, kancelárie. Dominovať mala budova s viac ako 20 poschodiami. Investor Atlas Real sa však dostal do konkurzu a pozemok aj s objektmi bývalej Drutechny prevzala Tatra Banka a následne jej dcérska firma Tatra Residence.
Výhercovia z Ružinovského ECHA 11/2013:

Výhercovia z Ružinovského ECHA 11/2013:

Rubrika: Oznamy
Dve vstupenky na Luskáčika v podaní Kyjevského baletu vyhrala Zuzana Suchánová z Vietnamskej ulice.Degustačné kupóny na Svätokatarínsku koštovku vyhrali Elena Michlerová z Medzilaboreckej, Pavel Debnár z Martinčekovej a Lucia Turčeková z Mierovej ulice.
Čo ľudia pripomienkovali v okolí Štrkoveckého jazera?

Čo ľudia pripomienkovali v okolí Štrkoveckého jazera?

Rubrika: Spravodajstvo
Vyše dvadsať subjektov zaslalo do 25. októbra 2013 písomné stanoviská a pripomienky k návrhom zadaní troch územných plánov zón v okolí Štrkoveckého jazera. Z toho bolo šesť z radov obyvateľov. Ďalší obyvatelia sa vyjadrili začiatkom októbra počas verejného prerokovania na ružinovskom miestnom úrade.
Päťročný príbeh na Kľukatej

Päťročný príbeh na Kľukatej

Rubrika: Spravodajstvo
Na Kľukatej ulici v Prievoze chce súkromný investor postaviť štvorpodlažný bytový dom. Mesto vydalo súhlas na stavbu ešte v roku 2008, predchádzajúci ružinovský starosta podpísal územné rozhodnutie v roku 2009. Niektorí obyvatelia susedných domov proti stavbe protestujú už päť rokov.
Oprava

Oprava

Rubrika: Oznamy
V Ružinovskom ECHU 10/2013 sme na strane 3 v článku Hlavné mesto stanovisko nezmenilo. S výstavbou na Peterskej súhlasí. uviedli nesprávnu informáciu, že investorom bytového domu na Peterskej ulici je spoločnosť Advocatio. Investorom je spoločnosť BCD Invest, s.r.o. Týmto sa zároveň spoločnosti Advocatio ospravedlňujeme.
Linka zimnej údržby

Linka zimnej údržby

Rubrika: Spravodajstvo
Zimnú údržbu na sídliskových komunikáciách v Ružinove bude počas nadchádzajúcej zimy zabezpečovať 30 vozidiel a 61 pracovníkov Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb.
Nelegálne vyrúbali stromy

Nelegálne vyrúbali stromy

Rubrika: Spravodajstvo
Vyše dva a pol metrovú lipu niekto bez povolenia vyrúbal v noci 11. októbra 2013 v parku medzi Rumančekovou a Nevädzovou ulicou. Strom mal obvod kmeňa 60 centimetrov, na čo by už bolo potrebné výrubové povolenie. Okrem toho bol strom na pozemku mestskej časti, ktorej páchateľ spôsobil škodu viac ako 470 eur. Prípad rieši štátna polícia.
Ružinov použije na bývalý obchodný dom exekútora

Ružinov použije na bývalý obchodný dom exekútora

Rubrika: Spravodajstvo
Majiteľ bývalého obchodného domu Ružinov nezaplatil mestskej časti Ružinov pokutu 60 tisíc eur v stanovenej lehote. Oprávnenosť pokuty po troch rokoch súdnych konaní pritom potvrdil aj Najvyšší súd SR.
POSLANECKÉ STREDY

POSLANECKÉ STREDY

Rubrika: Oznamy
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí. 27. november 2013 MUDr. Vladimír Ferjenčík (volebný obvod Nivy) 4. december 2013 Ing. Martin Klementis (volebný obvod Starý Ružinov) 11. december 2013 Ing. Peter Valko (volebný obvod Ružová dolina) 18. december 2013 Mgr. Viktória Jančošeková (volebný obvod Trávniky) 8. január 2014 Ing. Peter Hrapko (volebný obvod Pošeň) 15. január 2014 Ing. Ján Junas (volebný obvod Prievoz)
STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

Rubrika: Oznamy
3. december 2013 16:00-18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ostredková 14   14. január 2014 16:00-18:00 hod. Jedáleň ZŠ Kulíškova 8
POZNAJTE SVOJHO POSLANCA Mgr. Viktória Jančošeková

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA Mgr. Viktória Jančošeková

Rubrika: Spravodajstvo
Viktória Jančošeková (38) je v ružinovskom miestnom zastupiteľstve druhé volebné obdobie. Kandidovala za Trávniky a politickú stranu SDKÚ-DS. Je členkou miestnej rady a Komisie školstva, kultúry a športu.
Nedostavané 3nity chce dokončiť Metrostav

Nedostavané 3nity chce dokončiť Metrostav

Rubrika: Spravodajstvo
Nedostavaný polyfunkčný komplex 3nity na Plynárenskej ulici chce dokončiť firma Metrostav ako investor projektu. Pôvodný investor Nadlan sa ocitol v konkurze po tom, ako sa minulý rok v lete prepadla strecha garáže. Metrostav majetkovo vstúpil do firmy Nadlan a získal celý projekt 3nity, z ktorého je hotová a obývaná len jedna veža. Metrostav chce projekt oživiť.
Nelegálnu prístavbu majú odstrániť a zaplatiť 5 tisíc eur

Nelegálnu prístavbu majú odstrániť a zaplatiť 5 tisíc eur

Rubrika: Spravodajstvo
K budove na rohu Galvaniho a Táborskej ulice na Trnávke pribudla prístavba. Má však problém – je bez stavebného povolenia.
Ružinov upratuje nelegálne reklamy

Ružinov upratuje nelegálne reklamy

Rubrika: Spravodajstvo
Mnohé firmy či jednotlivci vnímajú reklamu ako niečo, čo je možné umiestniť kamkoľvek a bez súhlasu vlastníka pozemku alebo si reklamy nechajú na mieste, aj keď im skončí nájomná zmluva. Mestská časť Ružinov sa pustila do čistenia Tomášikovej ulice. Niektoré kroky priniesli výsledok. Prinášame niekoľko príkladov.
Ako volili Ružinovčania do BSK?

Ako volili Ružinovčania do BSK?

Rubrika: Spravodajstvo
Do bratislavského župného zastupiteľstva zasadne 44 poslancov z celého bratislavského regiónu. Aj Ružinovčania si 9. novembra 2013 volili predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a jeho poslancov. Obyvatelia Ružinova volili v jednom volebnom obvode s Vrakunčanmi, vyberali si tak z rovnakých kandidátov. K volebným urnám ich prišlo 21,44 %, čo nie je ani štvrtina voličov. Do župy Ružinovčania a Vrakunčania volili za svoj volebný obvod šiestich poslancov. Všetci zvolení boli za veľkú koalíciu SDKÚ-DS/KDH/ Most-Híd/SaS/SMK/OKS/SZ. Najviac hlasov Ružinovčania a Vrakunčania dali starostovi Ružinova Dušanovi Pekárovi (KDH), hneď za ním skončil mestský poslanec Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS). Do župného zastupiteľstva prekrúžkovali aj zástupcu starostu Ružinova Vladimíra Slobodu (SaS). Ktorých kandidátov posunuli Ružinovčania a Vrakune do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja?   POSLANCI BSK POČET HLASOV                                                VO č.2            Z toho Ružinov Dušan Pekár                           7 994               7 156 Ivo Nesrovnal                          6 679               5 834 Zuzana Schwartzová               6 088               4 941 Lukáš Pokorný                       5 432               4 752 Vladimír Sloboda                    5 372               4 678 Attilla Horváth                         4 381               3 750 PREDSEDA BSK Pavol Frešo                            8 795               7 475 Monika Beňová                      4 221                  519 O predsedovi BSK sa rozhodovalo v 2. kole dňa 23.11. 2013 (po redakčnej uzávierke).
Triatlonista Richard Varga otvoril zmodernizované športovisko Nevädzová

Triatlonista Richard Varga otvoril zmodernizované športovisko Nevädzová

Rubrika: Spravodajstvo
Verejnosť môže zadarmo športovať v zmodernizovanom športovom areáli na Nevädzovej ulici. Mestská časť Ružinov ho slávnostne otvorila začiatkom novembra.
V Parku Andreja Hlinku začala rekonštrukcia

V Parku Andreja Hlinku začala rekonštrukcia

Rubrika: Spravodajstvo
Park Andreja Hlinku má viac ako 30 rokov. Rozpadávajú sa chodníky, dožili lavičky, technológia veľkej fontány, veľké ošetrenie potrebuje rozsiahla zeleň v parku.
Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení DECEMBER

Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení DECEMBER

Rubrika: Oznamy
DOM KULTÚRY RUŽINOV, Ružinovská 28, Bratislava tel.: 43 33 05 23 01. 12. nedeľa 09.00 h NOŽE 2012 - výstava nožov a chladných zbraní 01. 12. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE, GAŠPARKO A DRAK, hrá Stražanovo bábkové divadlo 01. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE, Účinkuje FS Karpaty. Pred DK Ružinov 02. 12. pondelok 10.00 h MIKULÁŠSKA SHOW, pre deti MŠ Exnárova 02. 12. pondelok 17.30 a 20.00h Marc Camoletti: ŠTYRIA NA KANAPE, Zaručene  neverná komédia.Hrajú: Emil Horváth, Richard Stanke, Ľuboš Kostelný, Henrieta Mičkovicová a Petra Polnišová 03. 12. utorok 18.00 h SLOVENSKO BEZ BARIÉR, Koncert porozumenia pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže 04. 12. streda 13.00 h DIALÓGY- protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 04. 12. streda 15.00 h RYTIER DOBREJ KNIHY, Ocenenie Ružinovčanov 05. 12. štvrtok 9.00 – 20.00 h BARBORA KOŽÍKOVÁ – LICHÁ, Výstava a aukcia obrazov 05. 12. štvrtok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ, Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 06. 12. piatok 16. 00 h MIKULÁŠ 2013, Mikulášsky program MČ Ružinov so sladkým prekvapením pre deti AREÁL ŠTRKOVEC 06. 12. piatok 19. 00 h KARPATY V KARPATOCH PO 15 ROKOCH, Predpremiéra programu pri príležitosti 15. výročia súboru 07. 12. sobota 19. 00 h KARPATY V KARPATOCH PO 15 ROKOCH, Premiéra programu pri príležitosti 15. výročia súboru 08. 12. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE, ŠKOLA ANJELOV, hrá Divadlo JAKI 08. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE, Vianočný koncert hudobnej skupiny NEŘEŽ, Pred DK Ružinov 09. 12. pondelok 18.00 h KONCERT ZUŠ EXNÁROVA 11. 12. streda 14. 30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU, KVALITA VODY + NAŠE ZDRAVIE, Prednáša Rozália Horvath 12. 12. štvrtok 17.00 h 15. VÝROČIE ZUŠ Sv. Cecílie 13. 12. piatok 19. 00 h KARPATY V KARPATOCH PO 15 ROKOCH, Vianoce s FS Karpaty 15. 12. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE, NESIEM VÁM NOVINU, hrá Divadlo NELINE 15. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE, Účinkujú - D. Grúň, G. Oňová a O. Szabová, Pred DK Ružinov 15. – 20. 12. KOVAČICKÁ INSITA, Vernisáž výstavy – 15.12. o 17.00 h 16. 12. pondelok 19.00 h Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO? Hriešna komédia 17. 12. nedeľa 17.00 h ČERTIŽŇANSKÁ SVADBA, Premiéra programu hudobnodramatického súboru Tarasa Ševčenka 17. 12. utorok 16.00 h AKADÉMIA ZŠ DRIEŇOVÁ 18. 12. streda 09.00 h Výchovný koncert populárnej hudby pre žiakov ZŠ V spolupráci s UA LET ART 18. 12. streda 13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 19. 12. štvrtok 17.00 h VIANOČNÁ BESIEDKA žiakov ZŠ Teplická 20. 12. piatok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 22. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE, Zasvietenie štvrtej adventnej sviece Vianočný koncert speváckeho zboru CANTUS , Pred DK Ružinov 3. 1. piatok 17. 00 h NOVOROČNÁ RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 5. 1. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE 9. 1. štvrtok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 10. 1 piatok 19. 00 h KTO ZHASOL SVETLO?, Hriešna komédia 12.1. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE 13. 1 pondelok 19.00 h ŠTYRIA NA KANAPE, Zaručene neverná komédia 16. 1. štvrtok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 18.1. sobota 19. 00 h PLES RUŽINOVČANOV 2013 SPOLOČENSKÝ DOM NIVY, Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861 1.12., 8.12., 15.12., 22.12. nedeľa 9:30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO, Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých 05. 12. štvrtok 13. 00 – 15. 00 h MIKULÁŠ NA NIVÁCH, Organizované podujatie 09. 12. pondelok 15. 00 h VIANOČNÝ KONCERT PRE SENIOROV, Účinkuje Cirkevné konzervatórium, Vstup voľný 10. 12. utorok 13.30 h ZIMNÁ KRAJINKA, Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti 11. 12. streda 14.15 h PREDVIANOČNÉ SVETIELKA, Program pre školský kluby detí 14. 12. sobota 16.00 h a 19.00 h KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 18. 01. sobota 8.30 h BAZÁR NEPOTREBNÝCH VECÍ FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18 6.12. PI 18:00 LEN 17 / Francois Ozon, Fr., 2013, 90 min., 2D 6.12. PI 19:30 ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE?, Stéphane Robelin, Fr./Nem., 2011, 96 min., 2D 7.12. SO 18:00 JASMÍNINE SLZY, Woody Allen, USA, 2013, 97 min., 2D Viac info na www.nostalgia.sk. SD PRIEVOZ, Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30 14. 12. sobota 14.00 – 18.00 h Prievozské vianočné trhy, Vianočné dekorácie, výšivky, vianočné pečivo. Účinkuje DFS Trávniček. Chlieb s masťou a punč zadarmo! DFS Trávniček (pondelok 15:00 – 19:00, štvrtok 15:00 – 19:00) Cvičenie s Marikou - zdravotné cvičenia na chrbticu (pondelok 19:30 – 20:30, streda 18:00 – 20:30, štvrtok 19:30 – 20:30) Orientálne tance (utorok 18:00 – 21:00) Taijiquan (utorok 17:30 – 19:00, štvrtok 17:30 – 19:00) Spoločne bez rozdielov - výtvarné dielničky pre deti aj dospelých (pondelok 15:00 – 18:00, utorok 16:00 – 18:00, streda 14:30 – 16:00 štvrtok 15:00 – 18:00) Dielničky pre šikovné detičky (štvrtok 17:00 – 18:00) Cvičenie pre seniorov (štvrtok 14:30 – 16:30) Triball Dance (piatok 17:00 – 19:00) Jóga (streda 8:45 – 9:45, 10:00 – 11:00, 16:00 – 17:30, 17:45 – 19:15) Pilates ( streda 8:00 – 9:00, 19:30 – 20:30) Materské centrum Hojdana, Haburská 2, 02/ 43 63 45 07 4.12. a 11.12. o 9.15 - 10.00 h REFREŠ. Tanečné predpoludnie mamín s tanečno-pohybovou terapeutkou. Aj s občerstvením, deti vítané. 5.12. o 10.30 h USBORNE BOOKS WILL BE HERE., Prezentácia anglických knižiek pre deti spojená s predajom. 5.12., 12.12., 19.12. o 11.00 - 12.00 h CIGÁNSKE TANCE, Pre maminky s bábätkami v šatke. 13.12. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Zvieratká, naši kamaráti. Stretnutie s mnohými druhmi drobných zvieratiek. 10.30 h menšie deti (1 - 2 roky), 11.15 h väčšie deti (2 - 3 a viac rokov). Vstupenky v predaji vopred na recepcii. 17.12. o 10.30 h EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO. Prezentačná prednáška Mgr. Martiny Vagačovej pre všetkých zamýšľajúcich sa rodičov. 18.12 2013 o 10.30 h PEKNÁ STREDA V HOJDANE: Vianočné trampoty. Divadelné predstavenie pre najmenších. Vstupenky v predaji vopred na recepcii. V čase vianočných prázdnin od 23.12.2013 do 7.1.2014 bude Hojdana zatvorená. PRAJEME VÁM NÁDHERNÉ A POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA RODIČOVSKEJ TRPEZLIVOSTI V CELOM ROKU 2014! Alternatívne divadlo Elledanse, Miletičova 17/B 1.12. 20:00 BOYS WHO LIKE TO PLAY WITH DOLLS /StudioALT@RT (CZ) - tanečné predstavenie 1.12. 10:00 – 11:30 Peter Šavel : Lettinggo! - workshop súčasného tanca 4.12. 16:00 Ako išlo vajce na vandrovku alebo putujeme letom svetom /Divadlo ZkuFraVon Cirkusovo – bábkové predstavenie. Organizované predstavenie. 5.12. 11:00 Malý princ /elledanse - tanečno – činoherné predstavenie 5.12. 18:00 Malý princ /elledanse – organizované predstavenie 6.12. 8:30 a 10:30 Malý princ /elledanse – organizované predstavenie 6.12. 18:00 Eustachova vianočná cesta / Divadlo na zastávke Mikulášske predstavenie pre deti. Organizované predstavenie. 7.12. 10:00 Malý princ /elledanse 7.12. 13:30 Ako išlo vajce na vandrovku alebo putujeme letom svetom Divadlo ZkuFraVon Cirkusovo – bábkové predstavenie 7.12. 20:00 LONGITAL a KATARZIA - koncert 8.12. 20:00 ellefatale and guests /elledanse - komponovaný večer skupiny ellefatale zostavený z choreografií rôznych autorov v štýloch jazz, showdance, muzikál, streetjazz a hip-hop. 11.12. 20:00 Taj dych /elledanse - tanečno – performatívne predstavenie Company elledanse 13.12. 20:00 BUBLINY V BETÓNE /elledanse - „Iný muzikál“ - Organizované predstavenie 14.12. 20:00 Bubliny v betóne /elledanse - Organizované predstavenie 15.12. 20:00 Bubliny v betóne /elledanse 18.12. 16:30 a 18:00 Akadémia elledanse / TŠ elledanse 19.12. 16:30 a 18:00 Akadémia elledanse /TŠ elledanse 20.12. 20:00 Tančiareň – Vianočný večierok elledanse /TŠ elledanse Divadlo pod kostolom, Tomášikova 8 7.12 18.00 Santa nemá dnes večer čas – hrá Divadlo pod kostolom 15.12. 17:00 Vianočná koleda 21. storočia – hrá Divadlo UPC Trnava 16.12. 19:00 (Na)driapačky – hrá Divadlo Christoffer 17.12. 19:00 Film o blahoslavenej sestre Zdenke Shellingovej 21.12 18:00 Santa nemá dnes večer čas - – hrá Divadlo pod kostolom 26.12 19:00 Santa nemá dnes večer čas - – hrá Divadlo pod kostolom 27.12. 19:00 JANA KOCIANOVÁ A 23-ČLENNÝ ART MUSIC ORCHESTRA - vianočný koncert v Kostole sv. Vincenta de Paul Viac info na www.divadlopodkostolom.sk