Január - Február 2016

Z obsahu

  • V ROKU 2016 BUDÚ POKRAČOVAŤ OPRAVY
  • ZAPOJTE SA DO GRANTOV MESTSKEJ ČASTI
  • NEBUDETE NA VOĽBY DOMA? VYBAVTE SI HLASOVACÍ PREUKAZ
  • BAROKOVÝ PLES V RUŽINOVE
  • KRIŽOVATKY O KROK BLIŽŠIE KU KOLAUDÁCII
  • RUŽINOV MÁ 25!
Na stiahnutie
Nebudete na voľby doma? Vybavte si hlasovací preukaz

Nebudete na voľby doma? Vybavte si hlasovací preukaz

Rubrika: Oznamy
Občania Slovenskej republiky, ktorí majú na jej území trvalý pobyt a 5. marca 2016 si chcú odvoliť v inom ako svojom volebnom okrsku, si musia vybaviť hlasovací preukaz. Ružinovčania oň môžu požiadať mailom na volby@ruzinov.sk či poštou do 15. februára. Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Mestská časť zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk" najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz si Ružinovčania môžu vyzdvihnúť osobne na miestnom úrade na Mierovej 21 ešte aj deň pred konaním volieb teda 4. Marca 2016 do 12:00 hod. Urobiť tak môžu aj cez splnomocnenú osobu. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme niekto iný, musí v žiadosti uviesť jeho meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojím podpisom. (mš)
Zapojte sa do grantov mestskej časti

Zapojte sa do grantov mestskej časti

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Ružinov vyhlásila grantovú výzvu na rok 2016. Na posilnenie komunitného života v Ružinove tak môžete získať od 500 do 5 000 eur. Stačí napísať zaujímavý projekt. Stihnúť to musíte do 18. februára.
V roku 2016 budú pokračovať opravy

V roku 2016 budú pokračovať opravy

Rubrika: Spravodajstvo
Výmeny povrchov ciest a chodníkov, opravy striech základných škôl, rekonštrukcie detských ihrísk. Zo sociálnej oblasti zas debarierizácia vstupu do Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ulici a rekonštrukcie lôžkového oddelenia Doma dôchodcov na Pažítkovej ulici. To sú plány mestskej časti v roku 2016.