Júl - August 2016

Z obsahu

  • NOVÁ STRATÉGIA PRI STAVEBNÝCH UZÁVERÁCH
  • NÁVRH OBMEDZENIA TRANZITNEJ DOPRAVY V PRIEVOZE
  • DEŇ RUŽINOVA NA HLAVNOM NÁMESTÍ
  • DISKUSIA O NOVEJ BUDOVE NEOPROTU
  • V RUŽINOVE UŽ ODŠTARTOVALA TOHTOROČNÁ OPRAVA CIEST A CHODNÍKOV
  • SENIORI NAVŠTÍVILI TOPOĽČIANKY
Na stiahnutie
Dobrovoľníci skrášľovali Ružinov

Dobrovoľníci skrášľovali Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Verejné priestranstvá v rôznych mestách Slovenska počas dvoch júnových dní skrášľovalo tento rok takmer 9 500 ľudí z firiem. Dôvodom bolo najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe s názvom Naše mesto, organizované Nadáciou Pontis. Mestská časť Ružinov sa už do tejto akcie zapojila už po piatykrát.
Výberové konanie

Výberové konanie

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava – Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava s predpokladaným nástupom 01. 08. 2016 Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky: • Vysokoškolské vzdelanie požadované pre príslušný druh a stupeň školy v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení zmien a doplnkov Ďalšie predpoklady na výkon pedagogickej činnosti: • vykonanie prvej atestácie • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa §3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov • bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • ovládanie štátneho jazyka Iné požiadavky: • znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti • práca s PC Doklady k prihláške do výberového konania: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania • overený doklad o požadovanom stupni vzdelania • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie • potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov • aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • štruktúrovaný životopis • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania • vlastný projekt koncepcie riadenia základnej školy ( max. 2 strany ) Prihlášky žiadame zaslať do 15. júla 2016 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu Mierová 21 827 05 Bratislava Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava" s označením NEOTVÁRAŤ alebo odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava" - s označením NEOTVÁRAŤ. Miesto a termín výberového konania: Výberové konanie sa uskutoční v budove Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.
Tomáš Alscher: Chýba nám vízia toho, aký chceme mať Ružinov

Tomáš Alscher: Chýba nám vízia toho, aký chceme mať Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Ing. Tomáš Alscher, MPH patrí medzi nových poslancov ružinovského miestneho zastupiteľstva. Reprezentuje volebný obvod Starý ružinov a pôsobí v komisií finančnej, podnikateľských činností a informatizácie.
Územný plán zóny Ostredky „v plienkach“

Územný plán zóny Ostredky „v plienkach“

Rubrika: Spravodajstvo
Územný plán zóny Trnávka-stred miestni poslanci schválili po šiestich rokoch. Na rad prišla ďalšia časť Ružinova, kde sa zostavuje. Mestská časť chce takýmto spôsobom postupne zaregulovať svoje územie.
Návrh obmedzenia tranzitnej dopravy v Prievoze

Návrh obmedzenia tranzitnej dopravy v Prievoze

Rubrika: Spravodajstvo
Od konca roka 2015 mohli obyvatelia Prievozu navrhovať jednosmerky vo svojom okolí.
Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Rubrika: Oznamy
Poslanecké stredy na miestnom úrade: 7. 9. 2016 16:30 - 17:30 Mgr. Adamec Igor MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň 14. 9. 2016 16:30 - 17:30 PaedDr. Barancová Mária MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz 21. 9. 2016 16:30 - 17:30 Bc. Bajer Radovan MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec 28. 9. 2016 16:30 - 17:30 Mgr. Lazík Martin MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky
Stretnutie so starostom Ružinova

Stretnutie so starostom Ružinova

Rubrika: Oznamy
Býva spravidla každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov. Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. SEPTEMBER od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Borodáčova 2
Pomôžte vyplniť Komunitný plán sociálnych služieb

Pomôžte vyplniť Komunitný plán sociálnych služieb

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Bratislava - Ružinov rozbieha vypracovanie strategického plánu komunitných služieb v Ružinove. Jeho súčasťou je aj prieskum trhu – dotazník pre obyvateľov a organizácie.
Ružinov rozširuje sociálnu politiku

Ružinov rozširuje sociálnu politiku

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovskí poslanci 21. júna 2016 jednomyseľne schválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nenávratných finančných príspevkoch. Vďaka nemu bude môcť Ružinov prispievať napríklad na stravovanie aj obyvateľom poberajúcim invalidný dôchodok.
Nová stratégia pri stavebných uzáverách

Nová stratégia pri stavebných uzáverách

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Ružinov obstaráva deväť územných plánov zón. Ich cieľom je stanovenie jasných pravidiel pre výstavbu v danej lokalite. S prípravou územných plánov zón neraz úzko súvisí aj stavebná uzávera. Ružinov sa rozhodol pri jej vyhlásení postupovať netradične.