Marec 2014

Z obsahu

  • Ktoré cesty dostanú nový povrch?
  • Architekti vymýšľali, čo s bývalou Drutechnou
  • Gymnazistka Michaela napísala kriminálny príbeh
  • V marci budú poslanci Bratislavy rozhodovať o Ostredkoch
  • Život v Ružinove sledujú štyri nové kamery
  • Ružinovská zabíjačka
  • Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom
  • Kde bolo najviac prvákov na zápise?
Na stiahnutie
Oprava

Oprava

Rubrika: Oznamy
V Ružinovskom ECHU 1-2/2014 sme v článku Stavebný zámer na Ostredkoch zmobilizoval obyvateľov na s. 3 uviedli, že veľkú časť pozemkov na Ostredkoch, ktoré sú teraz v súkromnom vlastníctve, pôvodne vlastnila evanjelická cirkev. Správna informácia však je, že pôvodne patrili katolíckej cirkvi. Za uverejnenie nesprávnej informácie sa ospravedlňujeme.
V marci budú poslanci Bratislavy rozhodovať o Ostredkoch

V marci budú poslanci Bratislavy rozhodovať o Ostredkoch

Rubrika: Spravodajstvo
Začiatkom marca majú poslanci zastupiteľstva hlavného mesta rozhodovať o dvoch zmenách v územnom pláne Bratislavy. Vyplýva to z februárového uznesenia mestskej rady. Obe zmeny sa týkajú Ostredkov. Ich urýchlené schválenie žiada mestská časť Ružinov a obyvatelia sídliska. Cieľom je zachovať zeleň pozdĺž ulice Vladimíra Clementisa a medzi Rovníkovou a Ostredkovou ulicou. Je to reakcia na projekt Revitalizácie sídliska Ostredky investora Riston, ktorý sa v decembri objavil na internetovej stránke www.enviroportal.sk. Obyvatelia za pár dní spísali proti tomuto zámeru petíciu s viac ako štyrmi tisíckami podpisov. Ak to mestskí poslanci odhlasujú, územný plán Bratislavy sa v spomenutých dvoch lokalitách zmení z viacpodlažnej bytovej zástavby na zeleň. Miroslava Štrosová
Ktoré cesty dostanú nový povrch?

Ktoré cesty dostanú nový povrch?

Rubrika: Spravodajstvo
Po minuloročnej výmene povrchov vozovky na 17 cestách bude mestská časť Ružinov tento rok pokračovať v oprave ďalších komunikácií. Úplne nový asfaltový kryt vozovky dostanú tieto ulice: - Papraďová II. etapa od Narcisovej po Nevädzovú - Ružová dolina II. etapa od Trenčianskej po Záhradnícku - Ondrejovova (časť) - Stachanovská - od Hraničnej po Kľukatú (dokončenie po dobudovaní odbočovacieho pruhu na Hraničnú) - Polárna - Brestová - Tekovská (časť)
POZVÁNKA NA PREROKOVANIE

POZVÁNKA NA PREROKOVANIE

Rubrika: Oznamy
Pozývame Vás na prerokovanie pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Ružinov na roky 2014 -2020. 18.3. 2014 o 16:00 hod. na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 (veľká zasadačka). Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 2020 prostredníctvom definovania príslušných aktivít prispieva k naplnenosti jednotlivých cieľov a stratégie mestskej časti: - poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja - je to dokument o smerovaní rozvoja obce, jej rozvojovej politiky - je nástrojom na riadenie rozvoja mestskej časti - má jasne stanovené priority a stratégiu rozvoja, jasne určené strategické ciele - dokument sa vytvára na základe zákona 539/2008 Z. z.
Voliť prezidenta môžete aj mimo bydliska

Voliť prezidenta môžete aj mimo bydliska

Rubrika: Oznamy
Ružinovčania, ktorí nebudú cez voľby prezidenta SR v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu. Ten im umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu na obe kolá voľby prezidenta súčasne. Mestská časť Ružinov vydáva voličské preukazy od 13. februára 2014 v úradných hodinách miestneho úradu. O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené). Takýmto spôsobom je možné o voličský preukaz požiadať do 14. marca 2014 do 12:00 hod. v námietkovej kancelárii ružinovského miestneho úradu. Ten, kto nemôže po voličský preukaz prísť osobne, môže využiť emailovú adresu volby@ruzinov.sk. V žiadosti oprávnený volič uvedie meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Uviesť musí takisto korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má mestská časť voličský preukaz zaslať. Ten príde ako doporučená zásielka „Do vlastných rúk“. Pozor - elektronickú alebo písomnú žiadosť o vydanie voličského preukazu možno podať najneskôr do 12. Marca 2014. Žiadosť o vydanie voličského preukazu je možné stiahnuť si na internetovej stránke www.ruzinov.sk.
Voliť prezidenta môžete aj mimo bydliska

Voliť prezidenta môžete aj mimo bydliska

Rubrika: Oznamy
Ružinovčania, ktorí nebudú cez voľby prezidenta SR v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu. Ten im umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu na obe kolá voľby prezidenta súčasne. Mestská časť Ružinov vydáva voličské preukazy od 13. februára 2014 v úradných hodinách miestneho úradu. O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené). Takýmto spôsobom je možné o voličský preukaz požiadať do 14. marca 2014 do 12:00 hod. v námietkovej kancelárii ružinovského miestneho úradu. Ten, kto nemôže po voličský preukaz prísť osobne, môže využiť emailovú adresu volby@ruzinov.sk. V žiadosti oprávnený volič uvedie meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Uviesť musí takisto korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má mestská časť voličský preukaz zaslať. Ten príde ako doporučená zásielka „Do vlastných rúk“. Pozor - elektronickú alebo písomnú žiadosť o vydanie voličského preukazu možno podať najneskôr do 12. Marca 2014. Žiadosť o vydanie voličského preukazu je možné stiahnuť si na internetovej stránke www.ruzinov.sk.
Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

Rubrika: Oznamy
V sobotu 15. marca 2014 budeme voliť prezidenta Slovenskej republiky. Voľby sa uskutočnia v čase od 7:00 do 22:00 hod, v Ružinove to bude v 70 okrskoch. V prípade, že ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb v sobotu 29. marca 2014. Najneskôr 23. februára ste mali do schránky dostať oznámenie o mieste a čase konania volieb. Ak ste Ružinovčan a nie ste istý, či ste zapísaný v zozname voličov, môžete sa informovať na tel. čísle 02/48 284 338, 02/48 284 373.