Novinky

Servis pre občanov: Príspevky pre deti na letné a integračné tábory

Servis pre občanov: Príspevky pre deti na letné a integračné tábory

Rubrika: Spravodajstvo
Počty pozitívne testovaných na Covid-19 výrazne klesajú, epidemiologické opatrenia sa uvoľňujú a ak sa v najbližších týždňoch nič zásadne nezmení, čaká nás relatívne bežné leto – v tom najlepšom zmysle slova – vrátane možnosti organizovania táborov pre deti. Mestská časť aj tento rok ponúka možnosť uchádzať sa o príspevok do výšky 200 eur, resp. až do 350 eur v prípade integračných pobytov. Príspevok na pobytový alebo denný letný tábor do výšky 200 eur (podľa reálneho poplatku za tábor) je určený deťom zo sociálne slabších, nízkopríjmových (rodiny v náhlej alebo hmotnej núdzi) alebo viacdetných rodín. Má to však isté podmienky. Žiadosť o príspevok môže podať len zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Ružinove, na dieťa vo veku 7 - 14 rokov. Potrebné dokumenty K žiadosti je zároveň potrebné doložiť všetky dokumenty, ktoré preukazujú jej oprávnenosť, najmä rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze a viacdetnosť rodiny. Príspevok môže byť poskytnutý len v prípade, že zákonní zástupcovia nemajú záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. majú dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiavajú pravidelnými splátkami. Integračný tábor Nezabúda sa ani na hendikepovaných. Mestská časť poskytuje príspevok aj na integračné pobyty pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom. Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZPS). Aj v tomto prípade je podmienkou pre poskytnutie príspevku trvalý pobyt v Ružinove a to, že žiadateľ nemá dlhy voči mestskej časti (resp. ich pravidelne spláca). Viac informácií vám poskytne referát sociálnych služieb ružinovského mestneho úradu: jana.morgosova@ruzinov.sk, resp. +421 2 48 284 285.  
Deň Zeme aj v Ružinove: Hmyzí dom v Kukorelliho parku

Deň Zeme aj v Ružinove: Hmyzí dom v Kukorelliho parku

Rubrika: Spravodajstvo
Chrániť prostredie, v ktorom žijeme, by malo byť cieľom náš všetkých. Tejto myšlienky sa drží aj Izraelská ambasáda, vďaka ktorej v ružinovskom Kukorelliho parku pribudli nové kríky, kvety a dokonca aj hmyzí hotel. Príjemná akcia sa konala pri príležitosti Dňa Zeme. Viac zelene či bzučanie najmenších obyvateľov prírody - v oáze oddychu a pokoja pri Kvačalovej a Kvetnej ulici si na svoje prídu všetci milovníci prírody. Najnovšie sa k nim pridala aj Izraelská ambasáda. Tá prišla s návrhom vysadiť v parku ďalšiu zeleň a postaviť aj hmyzí hotel. Takto si veľvyslanectvo uctilo Deň Zeme, ktorému každý rok patrí v kalendári 22. apríl a inak tomu nebolo ani tento rok. Na celú akciu dohliadali zamestnanci odboru životného prostredia z miestneho úradu. Zhodli sa na tom, že na životnom prostredí by malo záležať každému. „Izrael vníma tému ekológie naozaj vážne,“ vysvetlil veľvyslanec Izraela na Slovensku J. E. Boaz Modai, prečo sa odhodlali k takémuto kroku. Aj on sám pritom priložil ruku k dielu a sadil novú zeleň. V parku sa tak podporila rozmanitosť živočíšnych aj rastlinných druhov, skrášlilo sa prostredie a dokonca aj podporila lokálna slovenská výroba. Autorkou hmyzieho domu je Gabriela Toporová zo Skalice. Nové kríky, kvety aj hotel ocenili aj miestni obyvatelia. Prezradili, že z nových rastlín majú veľkú radosť a sú radi, že z Kukorelliho parku sa stalo príjemné miesto na oddych aj stretnutia s priateľmi „Nesmierne nás to teší,“ odkázali z izraelského veľvyslanectva. Spojenie Izraelskej ambasády s týmto parkom je však mimoriadne zaujímavé aj z historickej stránky. Kukorelli bol totiž dôstojníkom letectva, významný organizátor a veliteľ partizánskych jednotiek na východnom Slovensku počas druhej svetovej vojny.  
Právne poradenstvo: Slušne sa musíme správať aj k susedom

Právne poradenstvo: Slušne sa musíme správať aj k susedom

Rubrika: Spravodajstvo
Pozná to asi každý, kto býva v bytovom dome. Vždy sa nájde niekto, kto fajčí na balkóne a vám z toho páchne celý byt, kto pravidelne cez víkendy žúruje ešte aj po polnoci alebo kto si myslí, že je v poriadku využívať spoločné priestory sám pre seba, lebo „veď spoločné je aj moje“. Donedávna boli ostatní susedia takmer bezmocní, dnes už je však situácia iná. O tom, ako môžu spoluvlastníci postupovať, sme sa rozprávali s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o. Do nášho domu sa prisťahovali noví susedia. Pravidelne ešte aj po polnoci je od nich počuť hlasnú hudbu a fajčia aj v spoločných priestoroch. Upozornenia ani snaha o dohovor nepomohli a polícii jednoducho neotvorili. Čo môžeme robiť? Volajte políciu Rušenie nočného pokoja je priestupkom proti verejnému poriadku, pričom za nočný pokoj sa považuje časový interval od 22.00 hod. do 06:00 hod. Priestupok je privolaná mestská polícia (159) oprávnená prejednať v blokovom konaní a vyriešiť ho napomenutím alebo udeliť páchateľovi priestupku pokutu 33 eur a v rozkaznom konaní dokonca až do 250 eur. Zásadným problémom však býva situácia, kedy páchateľ neotvorí dvere, čím znemožní prejednanie a zistenie priestupku. Privolanie obecnej polície v takom prípade často nepomôže vôbec alebo len na chvíľu, počas prítomnosti polície. Schovávať sa nepomôže Od 1. 1. 2020 je však účinná novela zákona o vlastníctve bytov, ktorá by mohla pomôcť riešeniu obdobných situácií. Predmetná novela doplnila do zákona povinnosť vlastníkov, nájomcov, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. Až do účinnosti tejto novely neboli povinnosti uvedené v domovom poriadku právne vynútiteľné, pretože zákon domový poriadok ani povinnosť dodržiavať ho neupravoval. Domový poriadok V zmysle zákonnej definície je domový poriadok súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku. Vďaka tomu si môžu vlastníci na schôdzi odhlasovať domový poriadok a upraviť v ňom pravidlá spolunažívania v dome, medzi nimi napr. povinnosť dodržiavať nočný pokoj, zásady využívania spoločných priestorov, atď. Zároveň si môžu dohodnúť aj sankcie za porušenie povinností uvedených v domovom poriadku a tiež osoby alebo skupiny osôb oprávnené rozhodovať o uložení sankcií. Riešenie? Pokuta Ak dostane vlastník pokutu napr. 200 eur za porušenie nočného pokoja, pravdepodobne si nabudúce rozmyslí, či bude dodržiavať domový poriadok. Takéto riešenie síce nepomôže ihneď v situácii, kedy dochádza k rušeniu nočného pokoja, ale môže mať významný vplyv pre motiváciu dodržiavať domový poriadok. Samozrejme, vlastník naďalej môže privolať mestskú políciu, aby sa pokúsila vyriešiť priestupok a takéto zdokumentovanie priestupku môže byť následne použité aj ako dôkaz pri riešení porušenia podľa domového poriadku a uložení pokuty. Zaplatené pokuty budú príjmom bytového domu, t.j. všetkých vlastníkov. V prípade, ak porušiteľ pokutu dobrovoľne nezaplatí, môže jej zaplatenie správca bytového domu vymáhať rovnako ako v prípade neplatenia mesačných preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. Správca alebo predseda spoločenstva môže sankcie vymáhať mimosúdnym, prípadne následne aj súdnym spôsobom. Posledná možnosť V extrémnych prípadoch, ak vlastník bytu hrubo poškodzuje byt alebo spoločné časti domu alebo sústavne narušuje pokojné bývanie, porušuje dobré mravy v dome, môže vlastník (alebo viacerí vlastníci) alebo spoločenstvo podať návrh na súd, aby nariadil predaj bytu. Keďže ide o významný zásah do vlastníckeho práva vlastníka, tento postup je vhodný len v naozaj ojedinelých prípadoch, kedy žiadne iné kroky nepomohli k vykonaniu nápravy. AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov.  
Nájomné byty pri Kaštieli: Magistrát dal výstavbe Parkovej stopku

Nájomné byty pri Kaštieli: Magistrát dal výstavbe Parkovej stopku

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Pred niekoľkými mesiacmi predstavilo hlavné mesto projekt nájomného bývania na Parkovej ulici v srdci Prievozu – v tesnej blízkosti Csákyho kaštieľa. Dnes je už všetko inak. Po diskusii s obyvateľmi lokality primátor Matúš Vallo projekt prehodnotil a v parku sa stavať nebude. Dôvody rozhodnutia vysvetlil na svojom oficiálnom profile priamo primátor. „Rozhodli sme sa tak preto, že prichádzame s niečím novým do štvrte Prievoz, ktorá už dlhšie bojuje za svoju tvár, ktorá má svoje súboje s novou výstavbou už zažité - niektoré úspešné a niektoré menej - a každý z nich v obyvateľoch zanechal kus nedôvery. Z participačných stretnutí bolo zrejmé, že citová väzba obyvateľov štvrte k bývalému parku je veľmi silná, aj keď samotný park bol verejnosti doteraz málo prístupný, z toho vyplýva aj obava z narušenia rázu tejto štvrte. Rovnako vnímame skutočnosť, že v území sa nachádzajú historické skleníky so svojou atmosférou a o ich využití by tiež mala pokračovať diskusia. Pri nových projektoch sa usilujeme priniesť aj nejakú novú kvalitu než len samotnú budovu a tu sa nám to zatiaľ nepodarilo, to musíme úprimne priznať.“ Samotný projekt mesto plánuje využiť v niektorej inej lokalite a v spolupráci s mestskou časťou bude hľadať iné miesta, ktoré by mohli byť vhodné pre projekty nájomného bývania. Alternatívou by mohli byť lokality ako Pálenisko, kde sa štruktúra miesta ešte len vytvára, alebo kúpa bytov v nových stavebných projektoch, čo môže byť finančne ešte výhodnejšie.  
Ružinovčanov trápi hluk, odpadky a zlé parkovanie. Kto pomôže s problémom?

Ružinovčanov trápi hluk, odpadky a zlé parkovanie. Kto pomôže s problémom?

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Hnevajú vás susedia, ktorí robia neporiadok pred panelákom? Máte strach, keď do večerných hodinách prechádzate parkom, v ktorom nefunguje osvetlenie? Spísali sme zoznam problémov, o ktorých nás informujete najčastejšie. Predtým, ako budete telefonovať, alebo písať e-mail, pripravte si adresu, či opis miesta a tiež kontakt, prostredníctvom ktorého sa bude dať s vami spojiť.    
Dotácie 2021: Podpora aktívnych občanov

Dotácie 2021: Podpora aktívnych občanov

Rubrika: Spravodajstvo
Dotačná komisia podporila 47 projektov príspevkami v celkovej hodnote takmer 150-tisíc eur. Žiadosti uchádzačov sa posudzovali v dvoch kategóriách – ako rozvojové alebo ako komunitné projekty. Kým rozpočty tradičných komunitných projektov sa mohli pohybovať v rozmedzí 500 až 5-tisíc eur, pribudla podpora rozvojových projektov, ktorá mohla byť na úrovni 5 až 20-tisíc eur. Uchádzači mohli predkladať projekty zamerané na kultúrno-spoločenské aktivity, prípadne v oblasti vzdelávania, telovýchovy, športu a mládeže, ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti, ochrany a tvorby životného prostredia a rozvoja komunitného života. Komisia posudzovala 16 žiadostí o rozvojové dotácie a 73 žiadostí o komunitné dotácie. Príspevok mestskej časti získa 7 rozvojových projektov v celkovej hodnote 44 996,8 eura a 40 komunitných projektov v hodnote 104 958,28 eura. Mnohé organizácie, ktoré sa niekedy aj celé roky pasujú s finančnými problémami a prežívajú len zásluhou zapálených nadšencov, určite takáto správa poteší. Komunitné dotácie podporujú krátkodobé projekty, zamerané najmä primárne na komunitu a jej rozvoj. Tento rok na ne bolo vyčlenených 70 percent z celkového objemu finančných prostriedkov, t.j. 105-tisíc eur a na rozvojové 30 percent, t.j. 45-tisíc eur. V najbližších dňoch už úspešní žiadatelia dostanú informáciu o schválenej výške dotácie a informáciou o tom, aké dokumenty musia ešte pred podpisom zmluvy doložiť. Hneď na to sa im pripraví zmluva. V prípade nejasností môžu žiadatelia kontaktovať miestny úrad na adrese dotacie@ruzinov.sk.  
Doprava v Bratislave: Menej áut v meste, rýchlejšie presuny

Doprava v Bratislave: Menej áut v meste, rýchlejšie presuny

Rubrika: Spravodajstvo
Ľudia z okolitých obcí sa do Bratislavy dostanú rýchlejšie, doprava sa odľahčí a ružinovské vnútrobloky pri bytovkách nebudú slúžiť ako bezplatné parkoviská pre každého, kto sem prichádza za prácou.  V zahraničí je to úplne bežné. Ak pracujete vo veľkom meste a bývate v neďalekej obci, nechcete stráviť v aute denne celé hodiny a nemáte v práci parkovacie miesto, alternatívou je hromadná doprava – ideálne vlaky v kombinácii s MHD. Je to podstatne rýchlejšie, jednoduchšie a dokonca ešte aj lacnejšie. Fungovať to však môže len v prípade, ak sa človek vlakom dostane do mesta a pohodlne prestúpi ma MHD, ktorou sa dostane do práce alebo do školy. Zastávka Ostredky Riešením pre ľudí, ktorí prichádzajú od Dunajskej Stredy, môže byť už o dva roky terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Ružinov. Nejde o klasickú železničnú zastávku, ale prestupný terminál, ktorý do troch rokov vyrastie na úrovni dnešnej konečnej autobusu 39. Môžeme si ho predstaviť ako nástupište, ktoré je naprojektované tak, aby z neho mohli cestujúcu „suchou nohou“ prestúpiť na autobus alebo električku. V prípade, že električkám, ktoré majú výstupisko na konci Ružinovskej, pribudne ešte jedna zastávka v tesnom susedstve terminálu, bude prestup naozaj jednoduchý a to iste poteší tisíce ľudí, ktorí denne cestujú do hlavného mesta. Konečne zmluva O budovaní zastávky sa v rôznych podobách hovorí už prinajmenšom pätnásť rokov, ale reálne kontúry tento projekt nadobudol až teraz. Začiatkom mája podpísali zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc Slovenskej republiky a dodávateľov symbolicky v zasadačke ružinovského miestneho úradu zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie ,,ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 Bratislava – Ružinov“. Bezpečnejšie priechody Riešenie dopravy cestujúcich však nie je jedinou témou, ktorá vystupuje v tomto prípade do popredia. Železničný priechod a blízke koľajnice boli za posledné roky svedkami viacerých dopravných nehôd, ale aj tragických nešťastí, pri ktorých zahynulo niekoľko ľudí. Pripravovaný projekt počíta aj s vybudovaním bezpečného priechod z Ostredkov smerom k Avionu a Trnávke a tam tiež s protihlukovou stenou.  
Školy a škôlky: Prihlášky a zápisy: Ako ďalej?

Školy a škôlky: Prihlášky a zápisy: Ako ďalej?

Rubrika: Spravodajstvo
Nárast počtu detí, odložené nástupy do škôl, ale aj povinná predškolská dochádzka – to všetko výrazne ovplyvní to, koľko menších detí začne v septembri chodiť do škôlok, a na ktoré školy nastúpia budúci prváčikovia. Budovy škôlok patrili v 90. rokoch a na prelome tisícročí medzi tie, ktorých sa samosprávy zbavovali veľmi rýchlo. Okrem toho, že sa v tom čase rodilo menej detí, znamenalo to pre obce na celom Slovensku rýchly príjem do rozpočtu. Demografická krivka a sťahovanie obyvateľov do väčších miest tento trend obrátili, ale nové škôlky už takmer nestavali. Cena za škôlky Aj napriek tomu, že za posledné dva roky v Ružinove pribudlo ročne asi sto miest, vrátane úplne novej škôlky na Banšelovej či Borodáčovej ulici, stále to nestačí. Výstavba jednej škôlky stojí 1-2 milióny eur a náklady mestskej časti na dieťa na rok predstavujú 2800 eur. Ďalším problémom je nedostatok pozemkov vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti. Povinní predškoláci Situáciu tento rok značne komplikuje aj novela školského zákona, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie. Povinnosť prijať všetky päťročné deti, t.j. aj tie, ktoré doposiaľ do škôlky vôbec nechodili, resp. tie, ktoré chodili do súkromných zariadení, znamená, že bude problém prijať mladšie deti. Podstatné je aj to, že podľa školského zákona musia škôlky prijať päťročné deti aj v prípade, ak majú trvalý pobyt niekde inde, takže aj v Malinove alebo vo Svidníku. Ružinov spolu s ďalšími zástupcami ZMOS-u momentálne rokuje o úprave zákona, ktorý by zohľadňoval prednostné prijímanie detí z Ružinova, keďže škôlky sú financované priamo z rozpočtu mestských častí. Kapacity ZŠ V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa základné školy kompletizovali zoznamy zapísaných detí. Na deväť ružinovských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, sa zapísalo 1188 detí, po odpočítaní duplicít, kedy rodičia deti zapisovali na dve aj viac škôl, ich zostalo 905. Ani to číslo nemusí byť konečné, keďže časť z nich si dávalo prihlášky aj na iné základné školy – cirkevné, súkromné, alebo ZŠ Košická, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja. Budúci rok by už situácia mohla byť jednoduchšia. Pokiaľ nenastanú komplikácie, ešte tento kalendárny rok pribudnú ďalšie priestory, aby sme mali pre našich žiakov dosť miesta. NEDOSTALO SA VAŠE DIEŤA DO ŠKOLY? Školská dochádzka je povinná, takže vaše dieťa po prázdninách do školy v septembri určite nastúpi. Nemusí to byť však práve do toho zariadenia, na ktoré ste ho zapísali. Do niektorých škôl sa totiž hlási až desaťnásobne viac detí ako je kapacita. Hlavnou prioritou je prijať tie deti, ktoré bývajú čo najbližšie pri škole. V prípade, že dieťa na vami vybranú školu neprijali, môžete sa proti rozhodnutiu odvolať. Ak sa nejaké miesto uvoľní, dieťa môže byť potom prijaté. Ak nie, bude dieťa umiestnené do školy v rámci mestskej časti, ktorá má voľné kapacity. Poslednou možnosťou je rozhodnutie okresného úradu. Má to však aj háčik. Ten totiž môže dieťa umiestniť na ktorúkoľvek základnú školu v Bratislave, ktorá bude mať voľné miesto.   
Vyššia bezpečnosť chodcov: Chráni ich osvetlenie

Vyššia bezpečnosť chodcov: Chráni ich osvetlenie

Rubrika: Spravodajstvo
Chodci sa môžu po Ružinove aj vo večerných hodinách pohybovať bez menších obáv. Na ulici Maximiliána Hella už zopár dní funguje inovatívne osvetlenie priechodu.  Vidieť a byť videný. To platí nielen pre vodičov a autá, ale aj v prípade chodcov, ktorí prechádzajú cez priechody. Jeden takýto špeciálny už funguje aj v Ružinove. Hlavnou výhodou zariadenia na ulici Maximilána Hella je kvalita osvetlenia – chodca je lepšie vidieť a svetlo navyše núti vodiča automobilu, aby spozornel. Mestskú časť Ružinov pritom toto zariadenie nestálo ani cent. Ide o výsledok dobrých vzťahov a dlhodobej spolupráce s odborom dopravy polície. Vďaka tomu je takýto prototyp práve v našej mestskej časti. S tým však - bohužiaľ - súvisia aj občasné technické problémy. V Ružinove sa vyskytli krátko po inštalácii. Zariadenie však už zase funguje presne tak, ako má. Teda - na plné obrátky. Aj keď však mestská časť dostáva tipy, kde by mohli byť takéto priechody, nie vždy môže urobiť také rozhodnutie. V prípade ciest (aj keď sa nachádzajú v mestskej časti Ružinov), – napr. Tomášikova ulica, kde došlo k tragickej nehode, pri ktorej zahynula študentka, však rozhoduje magistrát, pretože sú v správe hlavného mesta. Priechod pre chodcov na ulici Maximiliána Hella však určite nebude jediný takýto „inteligentný“ projekt, ktorý vznikne v Ružinove. Už teraz sa pracuje na príprave ďalších.   
Takýto bol Ružinov: Štrkovec pred 50 rokmi

Takýto bol Ružinov: Štrkovec pred 50 rokmi

Rubrika: Reportáže
Štrkovecké jazero je cenným a veľmi známym prvkom Ružinova. Ešte v 50. rokoch do tejto oblasti z Malého Dunaja siahalo Mlynské rameno, to však neskôr ustúpilo výstavbe sídliska. Štrkopiesky sa pritom ťažili práve v jazere, ktoré na tomto mieste zostalo. Ako to v lokalite vyzeralo pred polstoročím (15. augusta 1971), dokumentuje fotografia, ktorú nám do redakcie zaslala pani Dalma Gyepesová. Dnes je jazero a jeho okolie nielen pre obyvateľov Ružinova ale aj celej Bratislavy vyhľadávanou oddychovou, športovou aj kultúrnou lokalitou. V 90. rokoch pritom čelilo zámeru zasypať ho – malo znečistenú vodu a špinavé brehy. Ak máte aj vy doma nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenové na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.  foto: Dalma Gyepesová