Reportáže

Zo zákulisia: Povolanie, v ktorom sa nestačí iba zúčastniť

Zo zákulisia: Povolanie, v ktorom sa nestačí iba zúčastniť

Rubrika: Reportáže
V Bratislave pracuje poriadkový útvar v podobe Mestskej polície od roku 1991, ktorú tvoria Okresné veliteľstvá I. až V. obvodu a Útvar zásahovej jednotky a kynológie s celomestským pôsobením. Prácu mestskej polície v Ružinove nám priblížil hlavný komisár Okresného veliteľstva Bratislava II, veliteľ JUDr. Jaroslav Tuleja.  Hlavnou úlohou mestskej polície je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v jednotlivých mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Ďalej dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách a v blokovom konaní rieši priestupky ustanovené osobitným predpisom. Parkovanie robí občanom najväčšie problémy Ružinov je po Petržalke druhou najľudnatejšou časťou Bratislavy, navyše, sídlia tu veľmi frekventované objekty, ako napríklad letisko, areál Zlaté piesky, nemocnica, autobusová stanica, nákupné centrum Ikea, Avion, Centrál, Eurovea, Zimný štadión V. Dzurillu, ktoré navštevujú ľudia z celého Slovenska. Sídlia tu aj mnohé inštitúcie, firmy... Ružinovskí mestskí policajti zabezpečujú všetky vyššie uvedené činnosti okrem veľkých objektov aj na sídliskách, pri školách, trhoviskách a ďalších verejných priestranstvách. „Najčastejšie nás volajú občania kvôli problémom a priestupkom pri parkovaní, narúšaním verejného poriadku a nočného pokoja,“ konštatuje hlavný komisárov Mestskej polície Bratislava II JUDr. Jaroslav Tuleja a dodáva, že „ľudia sú po pandémii ešte akýsi precitlivení. Akoby si ešte nezvykli na to, že reštaurácie môžu byť otvorené do 22. hodiny a keď vidia zaparkované vozidlo s mimobratislavským evidenčným číslom, nemusí ísť nutne o priestupok. Aj majiteľ takéhoto auta môže mať trvalý pobyt v Bratislave.“ Problémy vznikajú aj vďaka zmene dopravných značiek na vyhradené parkovanie. Pokým doteraz to boli značky, ktoré označovali vyhradené parkovacie miesta spolu s evidenčným číslom daného vozidla, dnes sú to už značky „zákaz zastavenia“ bez uvedenia EČV. Taktiež sa napríklad zrušili tzv. žlté čiary. „Aj toto sú novinky, ktoré občania buď ešte neovládajú alebo si na ne ešte nezvykli. Rovnako tak vodič, ktorý si na okne svojho vozidla nájde od PAAS-u nalepený informatívny lístok o možnej pokute za neoprávnené parkovanie, nemá volať mestskú políciu ale rovno PAAS, “ dodáva komisár. Nezasahujú iba v Ružinove Operačné stredisko, ktoré sídli v Dúbravke je to, kam sa dovoláte po vykrútení čísla 159. Nonstop služba tohto strediska riadi všetky hliadky mestskej polície v Bratislave a po oznámení posiela na miesto činu hliadku, ktorá je najbližšie. „Naše hliadky však úzko spolupracujú aj s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR či štátnou políciou. Zúčastňujeme sa napríklad na zásahoch, o ktorých niektorí obyvatelia nevedia. Napríklad, ak sa na Linku tiesňového volania 155 dovolá pani, ktorej manžel spadol, ale nie je zranený a ona sama mu nedokáže pomôcť pri vstávaní, privolajú nás. Taktiež, napríklad pri záplavových dažďoch sme súčinní s dopravnými policajtmi,“ vysvetľuje JUDr. Tuleja. Rovnako tak sú mestskí policajti privolaní aj za hranice Ružinova a to pri nárazových akciách akými sú rôzne protesty, veľké športové či kultúrne podujatia. Najčastejšie chodia vypomáhať do Starého Mesta. Bežný deň v službe Hliadky mestskej polície sa striedajú v 12-hodinových službách. Začínajú o 6:30 ráno a končia o 18:30, kedy sa vymenia s nočnou zmenou. Vo výnimočných prípadoch môžu byť nástupy do služby upravené, napríklad, keď sú súčinní pri zabezpečovaní nejakého podujatia. Hliadka, ktorá nastupuje do služby si preberie zbrane, obušky, putá, rádio stanicu, potrebné tlačivá, služobné motorové vozidlo a vyráža do terénu. Od marca tohto roku začali mestskí policajti v Bratislave používať pri svojich zásahoch aj telové kamery. Obyčajne sú v nasadení 2-členné hliadky, vo výnimočných prípadoch 3-členné. Počas služby má hliadka dve prestávky – na obed a olovrant. Po ukončení služby všetky prevzaté prostriedky hliadka odovzdá na základni. Hliadka mestskej polície počas služby sama vyhľadáva priestupky, operačným strediskom je posielaná k nahláseným priestupkom. Za 12-hodinovú službu najazdí jedna hliadka služobným autom asi 90 km. Jedna hliadka Okresného veliteľstva Bratislava II pôsobí vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach, druhá v Ružinove. Ak je potrebné, do terénu vyráža väčší počet hliadok. Po každom vykonaní zákroku podá hliadka operačnému stredisku spätnú väzbu a vyhodnotenie. V súčasnosti sídli Okresné veliteľstvo Bratislava II dočasne v budove OV Bratislava III na Hálkovej ulici. A to z toho dôvodu, že budova OV BA II na Listovej ulici v Ružinove je v rekonštrukcii. „Na Listovej sídlime od roku 1997. Priestory budovy boli už dlhodobo nevyhovujúce na chod nášho 40-členného tímu. Mestská časť Bratislava Ružinov nám ponúkla rekonštrukciu za čo sme veľmi vďační,“ zhodnotil hlavný komisár Tuleja. Aký by mal byť ideálny mestský policajt? „Dnes majú mladí ľudia veľa iných profesijných možností. Viacerí chcú vysoký zárobok, závratnú kariéru... Ideálne hneď po skončení školy,“ posťažoval sa hlavný komisár Tuleja. „Pre nás je vhodný taký adept, ktorý má záujem o tento druh práce. V prípade, že ho takáto práca nenapĺňa, nebaví, že sa chodí do zamestnania iba zúčastňovať, nemá potom žiadne výsledky. Niektorí si zase naše kompetencie mýlia so štátnymi policajtmi alebo hľadajú veľké vzrušenie a priam filmové dobrodružstvo,“ dodáva komisár. Uchádzač o prácu mestského policajta musí mať maturitu a absolvovať prijímací pohovor pozostávajúci z telesnej previerky, psychologických testov a diktátu zo slovenského jazyka. Prijatí uchádzači následne absolvujú trojmesačný denný kurz odbornej spôsobilosti. Mestskí policajti sú vyškolení aj kurzom prvej pomoci a v používaní AED (automatické externé defibrilátory), ktoré sú súčasťou služobných motorových vozidiel a v prípade potreby sú schopní ako First responderi v súčinnosti s OS ZZS SR resuscitovať s použitím AED. Všetky informácie a tlačivá nájdete na stránke msp.bratislava.sk. Kurz odbornej spôsobilosti nemusí absolvovať záujemca, ktorý sa rozhodne prísť k mestskej polícii z radov štátnej polície. Najmladší službukonajúci policajt Mestskej polície v Ružinove má 21 rokov. K služobne najstarším patria dvaja, z toho jedna žena, ktorí sú v službách Mestskej polície od samého začiatku. Mestskí policajti majú už zákonom schválený aj výsluhový dôchodok. Tento rok odídu do výsluhového dôchodku po 25 rokoch služby prví mestskí policajti.   
Úradná tabuľa: Oznámenia mestskej časti

Úradná tabuľa: Oznámenia mestskej časti

Rubrika: Reportáže
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, IČO: 36 066 257 (ďalej len „vyhlasovateľ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4 v Bratislave, súpisné číslo 4811, katastrálne územie Ružinov, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu , Ružinovská 4 v Bratislave; stavba so súpisným číslom číslo 4811 na pozemkoch registra C-KN parc. č. 15294/14, parc. č. 15294/50, parc. č. 15294/49, evidovaná Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym na liste vlastníctva číslo 1666, katastrálne územie Ružinov, obec: Bratislava- Ružinov,Okres: Bratislava II. Účel nájmu V tejto súťaži účel nájmu navrhne samotný súťažiaci, pričom platí podmienka, že službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť erotický salón, striptíz a/alebo herňa. Súťažné podmienky a podklady je možné získať a) na sekretariáte RŠK, p. o., Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, 82101 Bratislava b) na internetovej stránke www.rskruzinov.sk Spôsob podávania návrhov a lehota na podávanie súťažných návrhov Súťažný návrh sa predkladá v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka, to neplatí pre ponuku, doklad a dokument vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka súťaže s označením: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – RŠK, p. o. - nájom priestorov na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu“ – NEOTVÁRAŤ!!!“ V pracovných dňoch mimo piatkov od 03.07.2023 do 10.08.2023 do 15:00 hod. alebo zaslaný v dňoch od 03.07.2023 do 10.08.2023 na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania súťažného návrhu poštou sa za deň doručenia súťažného návrhu považuje deň doručenia súťažného návrhu vyhlasovateľovi. Kompletné informácie nájdete aj na www.ruzinov.sk.   PONUKA NA PRENÁJOM PARKOVACÍCH STÁTÍ A PRIESTOROV V AREÁLI MLYNSKÉ NIVY 61 V BRATISLAVE Mestská časť Bratislava-Ružinov ponúka na prenájom v areáli Mlynské Nivy 61 v Bratislave (Jarabinková) ■ parkovacie státie za cenu 50, - eur/ mesiac; ■ priestory za nájomné vo výške 3,90 eur/ m2/ mesiac pre účel využitia: skladové priestory, dielne, administratívne priestory. V prípade záujmu prosím kontaktujte Mgr. Michaelu Malinovú – email: bytove@ruzinov.sk.   CENOVÝ VÝMER PRE UMIESTNENIE BALÍKOMATOV Miestne zastupiteľstvo dňa 27.06.2023 schválilo cenový výmer pre umiestnenie tzv. balíkomatov. Cenový výmer určuje cenu nájmu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti a/alebo sú jej zverené do správy hlavným mestom, pričom účel využitia týchto pozemkov je umiestnenie, prevádzkovanie, servis a prípadná obmena samoobslužného automatu na vydávanie zásielok. Výška nájomného pre umiestnenie zariadení balíkomatov predstavuje sumu 15,00 eur/m2/mesiac. V prípade záujmu píšte na adresu: jana.biharyova@ruzinov.sk  
Toto ponúka Ružinov: Letné kúpaliská a športoviská

Toto ponúka Ružinov: Letné kúpaliská a športoviská

Rubrika: Reportáže
Rozmýšľate ako a kde stráviť letno v Ružinove? Máme pre vás zopár tipov ako sa rozhýbať a zabaviť počas dovolenky, prázdnin či len tak po práci. Naša mestská štvrť je bohatá na množstvo športovísk a ihrísk. Miesta, kde sa dá priamo v Ružinove okúpať sú dve, pekné kúpalisko s dlhou tradíciou Delfín a Bratislavčanmi vyhľadávané Zlaté piesky. Tak, kam zájdete s rodinou, priateľmi, kolegami či spolužiakmi? Voľne dostupné ihriská / športoviská Stolný tenis ■ Bachová ■ Cyrilova ■ Kašmírska ■ Líščie nivy ■ Martinčekova ■ Mesačná (2 stoly) ■ Sedmokrásková (2 stoly) ■ Tekovská [vnútroblok] (2 stoly)   Basketbalové koše ■ Bachová ■ Budovateľská ■ Cyrilova ■ Haburská 7 ■ Kupeckého [vnútroblok] ■ Martinčekova ■ Mesačná ■ Nezábudková ■ Sedmokrásková   Hokejbal ■ Bachová ■ Kupeckého (vnútroblok) ■ Martinčekova ■ Mesačná   Mini futbal ■ Raketová   Fitness prvky / workoutové ihriská ■ Albrechtova ■ Bajzova ■Haburská (za „Dedom“) ■ Martinčekova ■ Medzilaborecká ■ Park Ostredky ■ Raketová ■ Sedmokrásková ■ Tekovská   Plážový volejbal ■ Areál hier Radosť Štrkovec (RŠK) (medzi Bajkalskou ulicou a Štrkoveckým jazerom). Povinná rezervácia.   Outdoorové a indoorové športoviská Hokejbal, in-line hokej, florbal, futsal, hádzaná, bedminton, futbal na umelej tráve, tenis, viacúčelové ihrisko: ■ Areál netradičných športov (RŠK) na Pivonkovej (vedľa ZŠ Nevädzová) funguje formou prenájmu priestorov. Letná prevádzka od 1. 5. do 31. 10. pondelok – piatok: 8:00 – 22:00 hod. tenis: 15:30 – 21:00 hod. ostatné športové činnosti: 15:30 – 21:30 hod. sobota – nedeľa: 8:00 – 20:00 hod. tenis: 9:00 – 19:30 hod. ostatné športové činnosti: 8:00 – 19:30 hod.   Letné kúpaliská ■ Areál zdravia Zlaté piesky - návštevníkom sú k dispozícii nové pitné fontánky aj sprchy. ■ Letné kúpalisko Delfín - Sauna je cez leto zatvorená. Aj tento rok sa záujemcovia budú môcť vyhnúť čakaniu pred vstupom do kúpalísk a zakúpiť si online jednorazový lístok či permanentku za zvýhodnené ceny na stránke hlavného mesta www.kupaliska. bratislava.sk. - Jednorazový lístok pre dospelého stojí na pokladni na väčšine kúpalísk v správe STaRZ 5 eur, pri kúpe online sú to 4 eurá. Okrem celodenného jednorazového lístka je k dispozícií aj nový jednorazový lístok so vstupom po 17-tej hodine za 3,50 eura. Pri online lístkoch platí, že nie sú viazané na deň ani na jedno vybrané kúpalisko. - Permanentky za výhodnejšie ceny – na výber je permanentka na 10 vstupov (36 eur), na 10 vstupov po 17-tej hodine (25 eur), permanentka na celú sezónu, ktorá neobmedzuje počet vstupov (99 eur), či nová, celosezónna permanentka pre seniorov a ŤZP (49 eur). K celosezónnym permanentkám je možné dokúpiť detskú permanentku pre maximálne 5 detí za 1 euro na dieťa (vo veku od 3 do 18 rokov), deti do 3 rokov majú vstup na kúpalisko zdarma. - Online predaj lístkov je distupný na stránke www.kupaliska.bratislava.sk. Lístky nie je potrebné tlačiť, stačí jednoducho ukázať QR kód v mobile a prejsť cez samostatne zriadený vstup na kúpalisku.  
Predstavme si: Ružová dolina: Najmenšia časť Ružinova

Predstavme si: Ružová dolina: Najmenšia časť Ružinova

Rubrika: Reportáže
Obvod s najromantickejším názvom sa vyznačuje nielen historicky dôležitým komplexom na spracovanie mäsa, ale aj architektonicky unikátnymi fasádami obytných domov. Neodmysliteľne sa s ním spája aj najznámejšie bratislavské trhovisko, ktoré je s históriou Ružovej doliny prepojené viac, než ste možno tušili. A to, že je rozlohou a počtom obyvateľov najmenšou časťou Ružinova, jej na originalite a rozmanitosti vôbec neuberá. Prvou stavbou na tomto území boli priestory na porážku zvierat a spracovanie mäsa, ktoré sa tu nachádzali už v roku 1884. Situované boli na dnešnej Miletičovej ulici, vtedajšom okraji mestskej štvrte Blumentál / Kvetná dolina pri Mlynskom ramene. V ich blízkosti sa nachádzali aj pastviny pre ošípané. V oblasti za ramenom nazývanej Fuchsau (z nemčiny) alebo Fuchoau (z maďarčiny), bol podľa dostupných uhorských máp vysadený vinič. Rosenheim V dvadsiatych rokoch minulého storočia vznikla na východ od Záhradnickej ulice (za Mlynským ramenom) nová záhradkárska oblasť s rodinnými domami, ktorú volali „Rosenheim“ (po slovensky Ružinov). Niektoré názvy ulíc v tejto oblasti prežili dodnes. Napríklad Klincová a Zelinárska v Ružovej doline a Priekopy v Starom Ružinove. Približne od roku 1933 ulice Ružinova spájala dlhá trieda, ktorá viedla popri kanály a dostala názov Ružová dolina. Krátko potom bola časť Mlynského ramena zasypaná. Miesto neho bol vysadený dlhý úzky park. Na juh od záhradkárskej oblasti Rosenheim sa nachádzala rodinná predmestská usadlosť Falbov dvor. V roku 1925 sa prvá stavba Ružovej doliny (už spomínaný priestor na porážku zvierat) premenila na nový, na tú dobu moderný bitúnok. Okrem chladiarenskej haly bol areál vybavený aj priestorom pre choré zvieratá a kafilériu. Stavbu bitúnka realizovala firma Pittel a Brauswetter a jeho zachované dominanty - vežu a komín – môžete vidieť ešte aj dnes v areáli trhoviska Miletičova. Ďalšie osídľovanie Ružovej doliny pokračovalo až po druhej svetovej vojne. „Palušáky“ a Delfín Začiatkom 50-tych rokov začala výstavba súboru obytných domov medzi ulicami Prievozská – Miletičova – Trenčianska – Ružová dolina. Išlo o jeden z prvých bytových komplexov, ktorý bol navrhnutý spolu s občianskou vybavenosťou. Autori projektu, architekti Karol Paluš a Miroslav Tengler, umiestnili do prízemia obytných domov predajne a prevádzky. Navyše, architektúra týchto domov obsahuje aj zaujímavé prvky, ako sú figurálne plastiky, dekoratívne vlysy alebo stĺpové portiky. Ak už ste išli okolo, určite si všimli postavy na priečelí. Okrem nižších obytných domov bolo súčasťou projektu aj päť 12-poschodových výškových budov. Tie sa dodnes ľudovo prezývajú „palušáky“. V každom z týchto vežiakov je po 43 bytov. Celkovo bolo v tomto obytnom súbore postavených viac ako 800 bytov. V piatok 1. júla 1966 otvorili v Ružovej doline nové, moderné kúpalisko Delfín. Pýšilo sa 50-metrovým bazénom a prvou fínskou saunou v Bratislave. Hlavným projektantom kúpaliska bol známy architekt Karol Paluš a výstavbu realizovali Pozemné stavby za 3 800 000 Kčs. Okolie Sklenárovej Predzvesťou veľkých sídlisk v Ružinove bola výstavba panelových obytných domov po roku 1960 na novovzniknutých uliciach Martinčekova a Schiffelova (dnes Sklenárova). V obytnom komplexe pribudlo takmer 900 bytov a prví obyvatelia sa do nich sťahovali v lete 1961. Súčasťou rozširovania rezidenčnej štvrte boli aj dve základné školy, ZŠ Ružová dolina a ZŠ Schiffelova, ktoré mali spoločnú telocvičňu. Svoje brány otvorili v septembri 1962 a neskôr, kvôli klesajúcemu počtu detí, boli tieto školy zlúčené a od roku 1980 pôsobia pod spoločným názvom ZŠ Ružová dolina. Do priestorov pôvodnej základnej školy na Schiffelovej ulici sa v roku 1981 nasťahovalo Stredné odborné učilište obchodné, ktoré od roku 2009 nesie názov Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča. Okolo roku 1960 pribudol v Ružovej doline aj potravinársky priemysel. Konkrétne Bratislavské mraziarne a Bratislavské mliekarne (neskôr Západoslovenské mliekarne / Milex). Po nich sú pomenované práve ulice Mliekarenská a Mraziarenská. Mliekarne ukončili svoju výrobu v roku 1980 v dôsledku spustenia modernej prevádzky na Studenej ulici (dnešné Rajo). Mraziarne boli neskôr sprivatizované a akciová spoločnosť zrušila svoju činnosť v roku 2014. Kľúčové miesta „Miletičky“ Najznámejšou ulicou tejto časti Ružinova je bezpochyby Miletičova. Svetozár Miletić bol srbský právnik a novinár, významný politický predstaviteľ Srbov vo Vojvodine, bojovník za práva Srbov i ostatných nemaďarských národov Uhorska. Zastupoval aj záujmy Slovákov na Uhorskom sneme. Zomrel v roku 1901, 18 dní pred 75. narodeninami. Dodnes má pamätnú tabuľu na ulici, ktorá nesie jeho názov. Podľa tohto Štúrovho žiaka je pomenované známe trhovisko aj celá ulica, ktorú pred tým volali Paarova cesta. Dodnes sú súčasťou trhoviska už vyššie spomínané dominanty niekdajšieho bitúnka – veža a komín. V roku 1965 bol schválený územný plán pre výstavbu Domu odborov na Trnavskom mýte. A ako to súvisí s Ružovou dolinou? V tejto lokalite bolo od konca 19. storočia Centrálne trhovisko, ale kvôli novému územnému plánu sa z Trnavského mýta muselo presunúť a svoje nové miesto si našlo v roku 1975 práve v priestoroch bývalého bitúnku na Miletičovej ulici. Momentálne tu možno nájsť takmer 150 stálych a približne 50 sezónnych predajcov. V roku 1974 otvorila svoje brány Ústredná knižnica na Miletičovej 47. Bola hlavným sídlom viacerých pobočiek II. bratislavského obvodu, ktorých reorganizácia prebehla o dva roky skôr. V súčasnosti sú pod hlavičkou „Knižnica Ružinov“ čitateľom k dispozícii tri pobočky a jedna ústredná na Miletičovej, ktorá svojim verným čitateľom len nedávno predstavila svoje moderne zrekonštruované priestory s terasou. Súčasná Ružová dolina ■ rodinné domy: 11 rodinných domov (0,3% obyvateľov) ■ byty: 3480 bytov (99,5% obyvateľov) ■ obyvatelia: 6013 obyvateľov ■ rozloha: 0,63 km2 ■ viac ako tretina obyvateľov štvrte je vo veku 26-45 rokov ■ väčšina obyvateľov tu žije menej ako 15 rokov. ■ zo všetkých obvodov Ružinova má Ružová dolina najmenší počet obyvateľov a najmenšiu rozlohu  
Kampaň: Čo znamená, keď má pes žltú šatku?

Kampaň: Čo znamená, keď má pes žltú šatku?

Rubrika: Reportáže
Máte psíka, ktorý je úzkostlivý? Bojazlivý? Nerád sa socializuje? Fenku, ktorá hára? Je váš pes vo výcviku? Máte starého, chorého, hluchého či inak handicapovaného psíka? Označte ho žltou šatkou! Tá bude signálom pre ostatných, že potrebuje svoj priestor, netúži po spoločnosti iných psov, detí či kohokoľvek, okrem svojho majiteľa. Mestská časť Ružinov nadväzuje na unikátny celosvetový projekt, ktorý vznikol vo Švédsku pod názvom Gulahund – Yellow dog (Žltý pes). Cieľom projektu je dopriať našim štvornohým spoločníkom na verejnosti súkromný priestor a právo nielen na ich bezpečie, ale aj bezpečie iných ľudí a psov. Je dôležité, aby sme takto označeného psa nerušili, nekontaktovali a nestresovali. Svojim ohľaduplným prístupom ukážeme, že pre takto označeného psa máme pochopenie. Ako to funguje? Kampaň „Žlté šatky“ je určená Ružinovčanom, ktorí vlastnia psa akejkoľvek rasy a záleží im nielen na komforte a bezpečnosti svojho štvornohého miláčika, ale aj na bezpečnosti okoloidúcich ľudí či psov. Zároveň je žltá šatka signálom aj pre „nepsíčkarov“, aby vedeli, ako sa v prítomnosti takýchto psíkov správať. Akcia na Štrkovci Kampaň „Žlté šatky“ prvýkrát predstavíme v sobotu 29. júla 2023 o 18:00 hod. v oplotenom výbehu pre psov na Sabinovskej ulici (pri Štrkovci). Tu dostanete osobne všetky informácie spolu so žltou šatkou zdarma. Samozrejme, vstup na akciu má povolený aj váš pes. Okrem informácií o význame žltých šatiek tu môžete získať aj ďalšie potrebné rady. Prítomný totiž bude aj tréner psov, s ktorým sa môžete poradiť o poruchách správania vášho štvornohého spoločníka. Na názorných ukážkach predvedie výcvik v základných poveloch. Ukážky z agility a rally - obedience predvedie kynologička Ing. Barbora Harmanová so psíkmi Joyce a Shayla. Akciu bude moderovať herec a moderátor Michal Rovňák. Akcia v knižnici Ak by vám termín úvodného predstavenia kampane „Žlté šatky“ nevyhovoval, máme pre vás a vaše ratolesti pripravený ešte jeden event s názvom „Žlté šatky v knižnici“, ktorý bude spojený s Knižnicou Ružinov. Príďte v sobotu 12. augusta 2023 o 10:00 hod. do Ústrednej knižnice na Miletičovej ulici č. 47. Zažijete tak príjemné dopoludnie v spoločnosti detských knižných príbehov o verných spoločníkoch – psíkoch - v podaní Michala Rovňáka. Okrem pútavého čítania sa môžete zapojiť do súťaže o najkrajšieho psíka, ktorý na túto akciu príde so svojim sprievodom a pre vášho štvornohého kamaráta tu bude tiež jedno špeciálne prekvapenie – knižnica pre psov. Samozrejme, aj na tomto podujatí vám priblížime projekt „Žlté šatky“ a z podujatia môže váš psík odkráčať so žltou šatkou zdarma. (V prípade nepriaznivého počasia náhradné termíny akcií oznámime na webstránke mestskej časti – www.ruzinov.sk a na facebookovom profile MČ Ružinov – oficiálna stránka.) Pre akých psov je šatka? Žltú šatku či akékoľvek označenie žltej farby by mali nosiť psi akejkoľvek rasy (od dobermanov až po čivavy), ale aj „orieškovia“, ktorí majú psychické alebo fyzické obmedzenia a problémy. Sú to predovšetkým psi, ktorí nie sú socializovaní, sú starí, hluchí, slepí, chorí, v rekonvalescencii po operačnom zákroku, kotná fena, hárajúca fena, fena, ktorá je čerstvo po vrhnutí (pôrode) šteniat. Ale žltou farbou by mali byť označení aj psi, ktorí majú ťažkú minulosti, ak boli napríklad týraní. Šatka je vhodná aj pre psov, ktorí sú v aktuálnom výcvikom procese a nemali by byť nikým a ničím rušení. Ak váš pes nemá žiadny z vyššie uvedených handicapov, pokojne ho venčite bez tohto označenia. Čo ne/robiť? Ak uvidíte na prechádzke psa so žltou šatkou či iným žltým symbolom, nemali by ste sa k nemu približovať, uprene ho sledovať, prihovárať sa mu, hladkať ho či akokoľvek kontaktovať. Ak ste na prechádzke so svojim miláčikom, zabezpečte k tomu aj jeho – dajte si ho na vôcku a označenému psovi sa v dostatočnej vzdialenosti vyhnite. „Žltého“ psa jednoducho ignorujte. Nevystavíte tak stresu samotného psa s handicapom, svojho psa a aj seba samého, prípadne vaše dieťa. Pri rešpektovaní týchto pravidiel sa budú všetci na prechádzke cítiť bezpečnejšie a pokojnejšie. Prečo práve žltá? Žltá farba je výrazná a dobre viditeľná. Žltou označený pes má byť pre ostatných okoloidúcich signálom, že potrebuje priestor a urobíte dobre, ak k nemu nepustíte svoje dieťa alebo psa. Rešpektujte takto označeného psíka. Ako používať žltú šatku? Žltú šatku môžete svojmu psovi priviazať okolo krku, na obojok či na vôcku. Podstatné je, aby bola dobre viditeľná pre okolie. Miesto šatky môže použiť čokoľvek iné v žltej farbe, napríklad vestu, motýlik, výrazný obojok, mašľu, stužku a pod. Všetko ohľadom prihlásenia psa, zániku daňovej povinnosti po smrti psa či čipovania nájdete na www.ruzinov.sk.   
Servis pre občanov: Vy sa pýtate, my odpovedáme

Servis pre občanov: Vy sa pýtate, my odpovedáme

Rubrika: Reportáže
Každý deň od vás dostávame desiatky podnetov. Riešenie niektorých z nich však nie je v kompetencii mestskej časti. V ďalších nám zase pisatelia odporúčajú riešenia, ktoré buď neumožňuje legislatíva, alebo by to vyvolalo obrovskú nevôľu ostatných obyvateľov z okolia – ako napríklad nasadenie dravých vtákov proti holubom vo vnútroblokoch. Žiadame vyrúbať strom, lebo z neho padajú gaštany na zaparkované autá. Nedostatok parkovacích miest je téma, ktorú riešime neustále. Navyše mnohé z nich sú situované pod stromami. Ak z nich však padajú listy či plody, nie je to dôvod na výrub. Ružinov sa stará o takmer 20-tisíc stromov a orezy, s výnimkou akútnych život/ zdravie ohrozujúcich situácií, sa realizuje v období plnej vegetácie. Je možné prihlásiť trvalý pobyt aj v byte, ktorý nevlastním? Majiteľom je môj otec. Áno, ak to dovolí. S nahlásením trvalého pobytu ďalšej osoby musí totiž súhlasiť majiteľ nehnuteľnosti. Po dopravnej nehode zostali na križovatke Bajkalská – Prievozská a priechode pre chodcov plechy a plastové časti. Mohli by ste to prísť upratať? Dopravná nehoda či poistná udalosť je nepríjemný zážitok pre všetkých, ktorí sú jej účastníkmi. Ak už k nej dôjde, dúfame, že je bez fatálnych následkov či ublíženia na zdraví. Často však po nej vznikne veľký neporiadok aj na ceste, čo v doprave môže spôsobiť veľký chaos a ďalšie komplikácie. Odpratanie plechov, skla či plastov a ostatných častí má prioritne zabezpečiť majiteľ a to bezodkladne, teda čo najrýchlejšie, aby mohla byť premávka opäť čo najskôr plynulá. Nech v danom úseku nie sú prekážky na vozovke. V stojanoch/ košoch na psie exkrementy stále nie sú vrecká. Tak ich doplňte, aby som si ich mohol zobrať aj do rezervy. V našej mestskej časti máme rozmiestnenú viac ako stovku takýchto stojanov/ košov, kde sú tieto vrecúška pravidelne dopĺňané. Za svojho psa, či iné zviera je však zodpovedný jeho majiteľ, ktorý sa má postarať aj o odstránenie exkrementov a nástroje (vrecúška) by mal mať pri sebe počas každého venčenia. Nemal by sa teda spoliehať na vrecúška v spomínananých stojanoch. Tie majú totiž slúžiť najmä ako motivácia pre psíčkarov, aby dbali na čisté prostredie až počas prechádzky so svojim štvornohým miláčikom. Exkrement na topánke by určite nepotešil nikoho.   
Vedeli ste, že ...? Obľúbený seriál sa nakrúca v Ružinove

Vedeli ste, že ...? Obľúbený seriál sa nakrúca v Ružinove

Rubrika: Reportáže
Dobový seriál Dunaj, k vašim službám, ktorý vysiela televízia Markíza, si našiel medzi divákmi veľa fanúšikov. Ale možno mnohí z nich nevedia, že štúdio, v ktorom sa seriál nakrúca, sa nachádza práve v našej mestskej časti Ružinov na Galvaniho ulici. Seriál zaujal divákov nielen svojím obsahom, hereckými výkonmi, ale aj dobovými kostýmami, účesmi a v neposlednom rade aj vernými dobovými scénami, v ktorých sa osudy hrdinov odohrávajú. Kulisy pre seriál Dunaj, k vašim službám patria medzi najväčšie, ktoré sa pre slovenský pôvodný seriál kedy vyrobili. Sú postavené na viac ako dvetisíc metroch štvorcových a významne umocňujú atmosféru celého seriálu. V ateliéri sa nachádza aj množstvo dobových dekorácií zo súkromných zbierok, takže ateliér aj vďaka nim nielen autenticky pôsobí, ale aj vonia. V ateliéri, ktorý sa nachádza v jednej z budov na Galvaniho ulici sa nakrúcajú scény z interiéru obchodného domu Dunaj, ktorý je hlavným pôsobiskom deja seriálu, ako sú priestory oddelenia módy, oddelenia hudby, reštaurácie či kancelárie riaditeľstva. V ateliéri sa rozohrávajú aj osudy členov rodiny Kučerovcov, majiteľov Dunaja, keďže sa tu nakrúcajú scény z interiéru ich vily - honosná jedáleň, spálňa Ireny, Leopoldova izba. Ale našli by ste tu aj interiér penziónu, kabaretu, byt Waltera a Helgy, Viliama a Anny, Jakubovej rodiny, či interiér bytu divákmi obľúbenej postavy Vilmy Rusnákovej. V ateliéri sa ale nakrúcajú aj scény pred charakteristickými výkladmi na priečelí obchodného domu, ktoré pôsobia ako scéna exteriéru. Oslovili sme scénografa štúdia, Juraja Kucháreka, ktorý vytvoril nielen stavbu celého ateliéru, ale aj jeho zariadenie. Opýtali sme sa ho, čo všetko musel mať ako tvorca scény tohto dobového seriálu na zreteli, z čoho čerpal námety a čo ho najviac potrápilo. Ako dlho ste stavali ateliér pred začiatkom nakrúcania seriálu? Príprava návrhov a zariadenia trvala zhruba dva mesiace a samotný ateliér sa staval tri mesiace. Mali ste od tvorcov seriálu v zadaní nejaké špeciálne požiadavky? Áno, v zadaní bola najmä rôznorodosť interiérov na základe spoločenských vrstiev, ich farebná špecifikácia zameraná prevažne na teplé odtiene. Samozrejme, zadanie vychádzalo aj z možností, ktoré nám poskytoval pôdorys ,,štúdia", v ktorom sme dekoráciu mali stavať. Najskôr som si pripravil len jednoduchú schému jednotlivých interiérov, kde som si zadefinoval, aké, a aké veľké priestory chcem navrhovať. Takto sa vytvorila štruktúra celého pôdorysu, na základe ktorej som začal navrhovať konkrétne interiéry. Všetky časti ateliéru ste vyrábali na mieru? Čo sa týka architektúry, kompletne všetko bolo vyrobené na mieru. Väčšia časť nábytku sa taktiež vyrábala na základe výkresov a iba konkrétne solitérne kusy sme zháňali v antikvariátoch a starožitníctvach. Tie sme po zakúpení následne opravovali a čalúnili, aby sme ich doladili do konkrétnej farebnej podoby, keďže každý interiér podliehal vopred určenej farebnej palete. Z akých historických podkladov ste pri realizácii ateliéru vychádzali? K naštudovaniu podkladov sme používali najmä knihy, katalógy, samozrejme aj dobové filmy slúžili tiež ako inšpirácia. Skvelým podkladom a inšpiráciou boli dokumenty o architektoch a bytovej kultúre. Každý jeden priestor mal presný dobový koncept vychádzajúci z inšpirácie konkrétnej architektúry historizujúcich stavieb, modernistických smerov, artdeca, či funkcionalizmu. Samotný obchodný dom bol inšpirovaný viacerými obchoďákmi tej doby, no najviac sme sa inšpirovali architektúrou obchodného domu Brouk a Babka. Čo vám pri stavbe ateliéru dalo najviac „zabrať“? Najťažšie bolo dozariaďovať jednotlivé priestory, keďže dobové predmety si dnes už nekúpime v obchode. Taktiež nás potrápila časová náročnosť vzhľadom na veľkosť a náročnosť celého projektu. Kto je Juraj Kuchárek? Vyštudoval scénografiu na VŠMU v Bratislave. V praxi sa presadil hlavne ako televízny architekt a podieľal sa na scénach k rôznym televíznym formátom nielen na Slovensku ale aj v Česku, je autorom scén k rôznym slávnostným ceremóniám. Pre projekty režiséra Petra Bebjaka navrhol výpravy napríklad k znamym filmom Vianočné želanie a Jozef Mak, alebo minisérii Herec ocenenej Českým levom. Vytvoril tiež scény pre veľké množstvo divadelných inscenácií v Slovenskom národnom divadle. Päťkrát bol nominovaný na divadelné ocenenia sezóny DOSKY za najlepšiu scénografiu. Dosky 2018 získal za scénu v inscenácii Vojna a mier (SND) a Dosky 2022 za Salemské bosorky (SND).  
Máj, lásky čas

Máj, lásky čas

Rubrika: Reportáže
Kedy ste si naposledy tak naozaj uvedomili, že ste vďační za ľudí okolo seba? Že popri všetkom tom, čo sa deje vo svete, máme svoju rodinu a priateľov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Že máme susedov, ktorí nám cez dovolenku postrážia byt alebo prinesú kus bábovky, ktorú práve napiekli. Alebo že sa na nás na ulici niekto usmial. Len tak, bez postranného úmyslu. Lebo aj to je láska. A prajeme vám, aby ste ju mali vo svojich životoch každý deň.  
Predstavme si: Trnávka: Najmladšia časť Ružinova

Predstavme si: Trnávka: Najmladšia časť Ružinova

Rubrika: Reportáže
Zarazil vás titulok? Nie, nejde o "vek" mestskej časti, ale o priemerný vek jej obyvateľov. Dozviete sa aj to, kto boli prví obyvatelia Trnávky, či kedy sa začalo s výstavbou prvých panelových domov. V historickom priereze vzniku a rozvoja Trnávky vám pripomenieme množstvo zaujímavostí o miestach, okolo ktorých tak často prechádzame bez toho, aby sme si uvedomovali, aké zaujímavé príbehy skrývajú. Trnávka je pokojnou predmestskou štvrťou bratislavského Ružinova a pri dnešnej infraštruktúre plnohodnotne zapadá do koloritu hlavného mesta. V minulosti tvorili územie dnešnej Trnávky iba polia, lúky a pasienky. Jej pôvodný názov bol Torrnkappel, neskôr Dornkappel a takto sa táto miestna časť volala až do roku 1945.   História Trnávky pred rokom 1945 ■ Dornkappel (v preklade tŕňová kaplnka) sa začal osídľovať okolo roku 1869. Jedným z jeho prvých obyvateľov bol aj kočiš, ktorý sa nasťahoval do služobného bytu na Jurajovom dvore, ktorý bol súčasťou vtedajšieho Dornkappelu. ■ Za svoj názov vďačí Dornkappel zvonici pri predmestskej kaplnke, ktorá oznamovala začiatok a koniec pracovnej doby pre zamestnancov miestnych prevádzok. ■ O tri roky neskôr (1872) bola do prevádzky uvedená Hecklerova tehelňa (nachádzala sa v okolí dnešnej Pestovateľskej ulice). Osídlia si tu začali budovať majerníci a tehliari práve medzi Hecklerovou tehelňou a majermi Jurajov dvor a Güllov dvor. Oblasť však ostala riedko osídlená až do konca prvej svetovej vojny. ■ Po prvej svetovej vojne tu v roku 1920 pribudla tzv. Masarykova kolónia, pre ktorú boli typické dvojdomy s menšími bytmi. Tie boli pôvodne postavené pre úradníkov. ■ S príchodom hospodárskej krízy sa do Bratislavy sťahovalo množstvo ľudí z celého Slovenka, ktorí hľadali prácu. Pracovných miest však bolo málo a tak sa mnoho obyvateľov muselo uchýliť k sezónnym prácam. Vznikali chudobné štvrte, okrem Trnávky to bolo napríklad aj Pálenisko. ■ Bytov a domov bolo v tej dobe nedostatok a tak sa “prišelcom“ prideľovali pozemky (aj vďaka spolku Svojpomoc), ktorých bolo na území Dornkappel dostatok. Na nich si noví obyvatelia stavali svojpomocne provizórne obydlia. Zväčša to boli iba chatrče zbité z dosiek a improvizované príbytky zo starých tehál. Kanalizácia chýbala, pitnú vodu čerpali zo studní. ■ V chatrčiach a pivničných bytoch bežne bývali aj 10-členné rodiny. Svojho času v takýchto stiesnených a nehygienických podmienkach bývalo v Trnávke a jej okolí až 9 000 obyvateľov, čo je viac než dnes. ■ V roku 1933 bola osídlená časť od Masarykovej kolónie po ulicu Slowackého a od dnešnej Vrútockej ulice po dnešnú Jakabovu ulicu.    Po roku 1945 ■ Po roku 1945 sa Dornkappel premenoval na Trnávku. ■ Letisko M.R. Štefánika: - Prípravné práce sa začali v roku 1947 a samotná stavba v roku 1948. Letová prevádzka bola otvorená v roku 1951. - V roku 1970 bol otvorený dnešný letový terminál A. ■ V rokoch 1997 - 1999 bola zrekonštruovaná pristávacia a vzletová dráha (predĺžená o 240 m na 3 190 m). Tiež bola do prevádzky uvedená nová riadiaca veža a spustila sa prevádzka na novej časti vybavovacej plochy. ■ Rekonštrukcia terminálu B a otvorenie nového terminálu A prebehla v rokoch 2010 - 2012. Po otvorení druhej časti Terminálu A v júli 2012 vznikol kompaktný celok letiskového komplexu. ■ Zlaté piesky – jazero vzniklo vyťažením štrku v 50. rokoch 20. storočia. Voda má maximálnu hĺbku 11 metrov a rozprestiera sa na ploche 0,53 km2. ■ 28. júla 1976 o 9:37:30 sa do jazera Zlaté piesky zrútilo lietadlo Illiušin Il-18B, let ČSA č. 001 na trase Praha - Bratislava. Ide o najtragickejšiu leteckú nehodu ČSA na území Československa. Pri nehode zahynulo 76 osôb. ■ Základná škola Vrútocká bola postavená podľa rovnakého projektu ako ZŠ Kulíškova, ktorá bola otvorená v roku 1952. Podľa dostupných zdrojov škola na Vrútockej stála a fungovala už v roku 1955 a dá sa teda predpokladať, že bola otvorená zároveň so ZŠ Kulíškova. ■ V roku 1959 boli všetky názvy ulíc rovnaké ako ich poznáme dnes. S výnimkou ulice Na Trnávku, ktorá sa premenovala na Rožňavskú. ■ Prvé bytové domy v Trnávke boli na Doležalovej ulici. Väčšina panelových bytových domov pribudla v rokoch 1970 - 1977 na uliciach Banšelova a Vietnamská. ■ V rokoch 1999 - 2002 pribudol diaľničný obchvat D1 s predĺžením Galvaniho ulice.   Súčasný stav ■ Rodinné domy: 1 359 (42 % obyvateľov) ■ Byty: 3 481 (56 % obyvateľov) ■ Obyvatelia: 8 603 ■ Rozloha: 12,9 km2 z čoho zhruba 14 % tvorí rezidenčná zástavba, zvyšok sú polia, areál letiska, jazero, ľahký priemysel a nákupné centrá. ■ Trnávka je vekovo najmladšou časťou Ružinova. Počet neplnoletých obyvateľov prevyšuje počet obyvateľov v seniorskom veku. ■ Viac ako polovica obyvateľov tu nebýva dlhšie ako 15 rokov. ■ Vzhľadom na výstavbu sídliska Ovocné sady a ukončenie bytového komplexu Galvániho dvory, sa v najbližších rokoch očakáva úmerný nárast obyvateľov o približne 2 000, prevažne mladých ľudí. Ovocné sady budú mať vlastnú materskú školu a v rozpočte sa počíta aj s výstavbou nového pavilónu k Základnej škole Vrútocká.  
Staráme sa o Ružinov: Pieskoviská: Milión kíl nového piesku!

Staráme sa o Ružinov: Pieskoviská: Milión kíl nového piesku!

Rubrika: Reportáže
Každý rok v tomto období prebieha v celom Ružinove výmena piesku vo všetkých pieskoviskách, ktoré sú v správe mestskej časti. Každý rodič asi najlepšie pozná zopár svojich obľúbených, ale celkovo ich je takmer šesťdesiat. Celá táto akcia vyžaduje nasadenie desiatok kolegov na niekoľko dní, množstvo techniky, ale aj priaznivé počasie. V Ružinove máme takmer 70 detských ihrísk v správe mestskej časti a pieskoviská nájdete na 58 z nich. Na prelome marca a apríla sme vo všetkých vymenili piesok. Znamenalo to nasadiť osem pracovných skupín z Ružinovského podniku, pätnásť nákladných áut a tri bagre. Celkovo sa vyviezlo až tisíc ton, teda milión kíl piesku. Túto logisticky náročnú akciu zvládli pracovníci Ružinovského podniku v plnom nasadení iba za päť pracovných dní. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa začínala montáž tienidiel na pieskoviská. (Poznámka: Okrem ihrísk v správe mestskej časti sú na území Ružinova napr. aj súkromné, ktoré patria k bytovým domom, prevádzkam alebo nákupným centrám. Tie si údržbu riešia samostatne.)  
Opravy a rekonštrukcie: Čo sa spravilo a čo sa chystá

Opravy a rekonštrukcie: Čo sa spravilo a čo sa chystá

Rubrika: Reportáže
Zrejme ste si všimli, že v posledných dňoch je vo viacerých lokalitách našej mestskej časti čulý stavebný a pracovný ruch. Po rekonštrukciách a rozširovaniach viacerých budov a tiež ukončených niekoľkých projektoch v posledných dňoch či týždňoch sa však v Ružinove nezaháľa. Už dnes sa pripravujú ďalšie významné investície či opravy ciest. Pozrime sa teda na to, čo sme za posledný mesiac dokončili a čo sa chystá v tom nasledujúcom mesiaci.   Čo sa spravilo ■ PÁLENISKO realizácia stavebných prác pre kanalizáciu a vodovod   ■ ZŠ OSTREDKOVÁ pokračovanie realizácie výstavby   ■ LISTOVÁ  ukončenie rekonštrukcie a rozšírenie priestorov sídla mestskej polície   ■ HOJDANA – HABURSKÁ: zrekonštruované priestory materského centra   ■ MILETIČOVA 47 rekonštrukcia priestorov ústrednej knižnice     Čo sa chystá ■ KOZMONAUTICKÁ – ZIMNÁ – METEOROVA príprava rekonštrukcie a opravy povrchov ciest   ■ SÚMRAČNÁ (od Jadrovej) a ŠTEFUNKOVA rekonštrukcie parkovísk   ■ ZVOLENSKÁ, ASTROVÁ, PIVOŇKOVÁ realizácia opravy chodníkov   ■ MLYNSKÉ LUHY výmena povrchovej vrstvy cesty a chodníka (počas leta)  
Parkovanie: Chodníková novela: Chodci vs. autá

Parkovanie: Chodníková novela: Chodci vs. autá

Rubrika: Reportáže
Šoférov áut čakajú po lete ďalšie zmeny. Do platnosti totiž vstúpi novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej už parkovanie na chodníku mimo vyznačených miest nebude možné. Čo to znamená pre mestá a obce? Ako to pocítia Ružinovčania a o koľko parkovacích miest tak v mestskej časti prídeme? Zákaz parkovania na chodníkoch tam, kde to nie je povolené dopravným značením, sa v rôznej miere odrazí aj na situácii v jednotlivých častiach Ružinova. V lokalitách s regulovaným parkovaním (rezidentské zóny) – Nivy, Starý Ružinov, Ružová dolina a v čase vstupu novely do platnosti aj Štrkovec - už je (resp. bude) parkovanie vyznačené, a tak tam obyvatelia túto zmenu ani nepocítia. Čo neregulované zóny? A ako sa to dotkne ostatných častí? Pre Pošeň, Ostredky, Trnávku a Prievoz už má mestská časť spracované prvé návrhy dopravných projektov, ktoré umožnia na niektorých chodníkoch parkovanie. Znamená to, že státie na týchto miestach bude legálne. Individuálne posudzovanie Každá lokalita sa posudzuje samostatne. V prípade, že na niektorej ulici nie je možné žiadne iné parkovanie ako na chodníku, tak sa tam mestská časť usiluje zachovať parkovacie miesta vo väčšej miere než na uliciach, kde je parkovacích možností viac a autá by zabrali jediný chodník. Komunikácie v správe mesta V Bratislave situáciu komplikuje aj to, že nie všetky komunikácie sú v správe mestských častí. Významnú časť má v správe hlavné mesto, ktoré plánuje parkovanie na týchto uliciach zrušiť. Týka sa to napríklad celej Ružinovskej alebo Drieňovej, ale aj v týchto prípadoch sa hľadajú riešenia. Na základe skúseností s parkovaním v konkrétnych lokalitách tak aktuálne preverujeme možnosť zachovať parkovanie na časti chodníkov napríklad na Ružinovskej ( úsek od Herlianskej smerom do centra) a na Mierovej. Zachránené miesta Celkovo sa dá odhadnúť, že „chodníkovou novelou“ by zaniklo približne tritisíc miest, kde dnes šoféri bežne parkujú – či už legálne alebo nelegálne. Dopravným značením sa však mestskej časti podarí zachovať približne polovicu z nich. Ochrana chodcov Novela zákona o cestnej premávke mala pôvodne vstúpiť do platnosti už pred rokom, krátky časový interval medzi schválením a platnosťou zákona by však najmä väčším mestám a ich obyvateľom znemožnil pripraviť sa na túto zmenu. Každodenné skúsenosti totiž potvrdzujú, že parkovanie na niektorých miestach značne ohrozuje zdravie a životy chodcov – ako napríklad na miestach, kde chodia každý deň deti do školy. Výsledkom v Ružinove preto bude kompromis – aby tam, kde nie sú iné možností, bolo zachované aj parkovanie na chodníkoch, ale tam, kde je to nebezpečné, nevhodné alebo kde sú k dispozícii iné možnosti, tam parkovanie na chodníkoch povoľované nebude.  
Alfréd Wetzler: Nezabudnuteľný hrdina

Alfréd Wetzler: Nezabudnuteľný hrdina

Rubrika: Reportáže
Jeden z hrdinov druhej svetovej vojny, ktorý je spätý s Ružinovom - Alfréd Wetzler. Už o niekoľko dní, 10. mája si pripomíname 105 rokov od narodenia a vo februári uplynulo 35 rokov od jeho smrti. Do koncentračného tábora v Osvienčime sa dostal 13. apríla 1942. Takmer presne o dva roky sa mu spolu s Rudolfom Vrbom podarilo ujsť a spísať 32-stranovú správu o tom, ako fungoval, a tým zachrániť možno státisíce ďalších ľudských životov. V roku 1964 vydal pod pseudonymom Jozef Lánik román o tomto úteku s názvom „Čo Dante nevedel“, podľa ktorého vznikol film Správa. Alfréd Wetzler dlhé roky pracoval v Knižnici Ružinov a pred troma rokmi bol na jeho pamiatku pomenovaný park na križovatke ulíc Ružinovská – Tomášikova.  
Knižnica Bachova

Knižnica Bachova

Rubrika: Reportáže
Radi by sme informovali všetkých čitateľov, ktorí využívajú služby tejto pobočky Knižnice Ružinov, že tieto priestory čaká už čoskoro rekonštrukcia. Požičať (prípadne vrátiť knihy) môžete do konca apríla. Aj naďalej sú pre vás k dispozícii pobočky na Zimnej 1 (Ostredky) a Na úvrati 52 (Trnávka) a už o niekoľko týždňov vám po komplexnej rekonštrukcii predstavíme aj priestory ústrednej knižnice na Miletičovej 47. foto: Knižnica Bachova  
Vzácna návšteva z Ukrajiny: Pri deťoch zabudla na vojnu

Vzácna návšteva z Ukrajiny: Pri deťoch zabudla na vojnu

Rubrika: Reportáže
Už je to vyše roka, čo ruské sily rozpútali konflikt na Ukrajine. Stovky ľudí, ktorí ušli pred vojnou, našli útočisko aj v Ružinove. Pre tých najmenších sme pomohli zriadiť „škôlku“, aby ich rodičia mohli pracovať. Ako v nej trávia čas, sa prišla pozrieť aj podpredsedníčka ukrajinského parlamentu.  Dobrá nálada, hurhaj, hry, ale aj trochu kriku, ale najmä pokoj a šťastie, tie vládnu v zariadení pre ukrajinské deti, ktoré sme od februára pomohli otvoriť v priestoroch Spoločenského domu Nivy. Denne ho navštevuje 25 ukrajinských detí, o ktoré sa starajú niektoré ich mamy a staré mamy, aby sa ďalší rodičia mohli tiež začleniť do spoločnosti, pracovať a zarábať, aby sa ich rodiny nemuseli spoliehať na finančnú pomoc. „Je to pre nás obrovská pomoc, sme veľmi rady, že tu môžeme mať deti,“ zhodli sa mamičky z Ukrajiny. Prednedávnom, v rámci svojej oficiálnej návštevy na Slovensku, si detský kútik prišla pozrieť aj podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Olena Kondratjuková. Aj napriek nabitému pracovnému programu s nimi strávila dosť času a bolo vidieť, že takéto prostredie a spoločnosť jej robia mimoriadnu radosť. Lebo aj napriek tomu, že deti, ktoré museli ešte nedávno opustiť svoje domovy pre vojnu, môžu a vedia byť opäť veselé. Bariérou vtedy nie je ani cudzí jazyk. Dôležité je, ako sa k sebe správame, čo ocenila aj návšteva z Ukrajiny. Za pomoc, ktorú sme poskytli jej krajanom, je nesmierne vďačná. „Veľmi pekne ďakujeme za všetko, čo robíte pre ľudí z Ukrajiny,“odkázala. Detský kútik mohla mestská časť vybudovať vďaka spolupráci so súkromnými spoločnosťami - Nadácia TV JOJ poskytla mestskej časti grant vďaka podpore spoločnosti SPP Distribúcia. Projekt bude zatiaľ fungovať do konca septembra.   
Televízia Ružinov má nové profesionálne štúdio: Ponúkame vám ho na prenájom

Televízia Ružinov má nové profesionálne štúdio: Ponúkame vám ho na prenájom

Rubrika: Reportáže
- prenájom samotného priestoru - prenájom kompletného technického vybavenia - v prípade záujmu aj s našim odborným personálom - zabezpečenie kompletného spracovania materiálu a postprodukcia - možnosť výroby relácie na kľúč - návrh a realizácia vášho nápadu - objednať si môžete aj odvysielanie samotného videa v TVR Pre viac info nás kontaktujte: kancelaria@tvr.sk alebo 0948 439 863  
Život na školách: Šiestaci zmenili mesto na zelenú oázu

Život na školách: Šiestaci zmenili mesto na zelenú oázu

Rubrika: Reportáže
Technológie nám v posledných desaťročiach výrazne zjednodušili život a aj vďaka tomu si uvedomujeme, čo všetko by sa ešte dalo spraviť, aby sa nám žilo lepšie. Už čoskoro vám možno pomôžu žiaci zo ZŠ Nevädzová. Na Codeweek 2022 ukázali, že na programovanie majú talent. Šiestaci zo 6.A a 6.C z „Nevädzky“ si programovanie vyskúšali v rámci Európskeho týždňa programovania (codeweek. eu). Aj takto môžu postupne predstaviť a ukázať svoje myšlienky, ako by podľa nich mala vyzerať budúcnosť. Pomocou jazyka Scratch vytvárali príbehy na tému „Zelené mesto“. A čo je to vlastne ten scratch? Je to populárny vizuálny programovací jazyk. Deti sa môžu naučiť programovať svoje vlastné interaktívne príbehy, animácie, hry, hudbu.... atď. V ich príbehoch tak ožívali autá budúcnosti a hlavné mesto Bratislava sa vďaka ich návrhom menilo na zelenú oázu. Možno práve tieto návrhy využijú odborníci, keď budú pripravovať revitalizáciu ďalších oblastí v našej metropole. Ružinovskí šiestaci tak zaujali už teraz. Z akcie si odnášajú certifikát za absolvovanie zaujímavého podujatia a tiež to najdôležitejšie - nové skúsenosti. Zhodli sa, že spoločné učenie bolo veľmi inšpirujúce. Dôkazom je aj samotný výsledok a časom nás všetkých ešte môžu prekvapiť.  
Služby pre Ružinovčanov: Pohyb pre tisíce detí, zábava pre všetkých

Služby pre Ružinovčanov: Pohyb pre tisíce detí, zábava pre všetkých

Rubrika: Reportáže
V zdravom tele zdravý duch, hovorí známe príslovie. Napomáha k tomu najmä pravidelný šport. O pohybové aktivity sa v Ružinove stará Ružinovský športový klub, ktorý aj v minulom roku pripravil množstvo aktivít pre deti z materských škôl, školákov, seniorov aj pre širokú verejnosť.  Nie je azda krajší pohľad, ako na malých športom unavených škôlkarov. Tí ružinovskí majú radi aj korčuľovanie a plávanie. Na ľade sa vystriedalo takmer 450 detí, vo vode sa zase vyšantilo viac ako 400 detí. V jarných a letných mesiacoch boli zase na programe miniolympiády priamo v areáloch škôlok. Malí športovci súťažili v disciplínach ako beh cez prekážky, beh na 2 x 10 metrov, skok do diaľky a hod na presnosť. Celkovo sa zúčastnilo takmer 1700 detí z 23 materských škôl. Rekordná účasť školákov Ten, kto tvrdí, že školáci trávia čas pri počítači, nemá celkom pravdu. Ružinovskí žiaci vo veku 6 – 15 rokov majú záujem o florbal aj futbal, ale aj nové krúžky zápasenia, frisbee a lukostreľby. Okrem týchto každomesačných sa však konali aj kurzy zamerané na korčuľovanie (in-line aj ľadové korčuľovanie). Celkovo sa na nich zúčastnilo rekordné číslo – až 733 detí. Letný denný tábor Neoddychovalo sa ani v lete. Na denný športový tábor v Areáli netradičných športov prišlo až 256 detí, ktoré vyskúšali až 22 športových disciplín. Medzi najzaujímavejšie patrili bowling, jazda na motokáre, rafting, golf a footgolf, rugby či adrenalínové lezenie. Malí táborníci navštívili aj Areál hier Radosť Štrkovec, kde si zahrali prehadzovanú a vybláznili sa na detských preliezkach. Podujatia pre verejnosť Nezaháľajú ani seniori. Mimoriadny úspech mal Športový deň seniorov, kedy sa súťažilo v 7 disciplínach - hádzanie krúžkov, hádzanie na kôš, streľba na bránu hokejkou a loptičkou, streľba na bránu loptou, slalomová dráha, prekážková dráha a beh s loptičkou. Halloweenská disco párty na in-line korčuliach, ale aj verejné korčuľovanie s Mikulášom prinieslo tiež množstvo pozitívnych zážitkov a zábavy.  
Vojna na Ukrajine: Pomoc pre rodiny s deťmi

Vojna na Ukrajine: Pomoc pre rodiny s deťmi

Rubrika: Reportáže
Onedlho už bude rok, odkedy začali na Slovensko prichádzať ľudia, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine. Mnohí z nich tu ostali a robia všetko preto, aby sa postarali sa o svoje rodiny. Ak si však chcú nájsť prácu, potrebujú pomoc s deťmi. V Ružinove si budú vďaka grantu Nadácie TV JOJ a SPP Distribúcia pomáhať navzájom. Týždne strávené v pivniciach, sirény, ktoré sa ozývajú dňom i nocou, zbombardované mestá, rabovanie, zima, elektrika len v niektorých častiach dňa a množstvo ľudí, ktorých vyvraždili okupanti. Strach, aký si ani nedokážeme predstaviť... Ľudia, ktorí pomáhali v dome kultúry, ktorý sa vlani zmenil na prvé útočisko ľudí, ktorí utiekli pred vojnou väčšinou len s jedným kufrom, nikdy nezabudnú na príbehy, ktoré vtedy počuli. O mužovi, ktorému do panelákového bytu vletela strela a zabila mu manželku, syna s nevestou a maličkú vnučku. O žene, ktorá prišla s dvoma deťmi a bola vydesená na smrť, lebo sa už niekoľko dní nemohla dovolať manželovi, ktorý ostal doma bojovať. A to je len zlomok z toho, čo videli. Prešiel takmer rok a vojna ešte neskončila. Ľudia, ktorí ostali na Slovensku sa snažia začleniť sa do spoločnosti. Ako sami vravia, uvedomujú si, že to nie je samozrejmosť a že je dôležité, aby si dokázali účty platiť sami. Väčšina z nich už pracuje, deti chodia do škôl, ale najťažšie to majú mamy s malými deťmi, o ktoré sa nemá kto postarať. Práve týmto mamám sa rozhodla pomôcť Nadácia TV JOJ, ktorá vďaka podpore spoločnosti SPP Distribúcia poskytla mestskej časti grant a v priestoroch SD Nivy tak na prelome januára a februára vznikne detský kútik, kde si budú ukrajinské mamičky navzájom pomáhať s deťmi. Projekt bude fungovať do konca septembra.  
Na úteku pred vojnou: Dar pre malého umelca z Ukrajiny

Na úteku pred vojnou: Dar pre malého umelca z Ukrajiny

Rubrika: Reportáže
Talentovaný Maksim z ukrajinského Charkova má len 11 rokov, ale už vie, čo to znamená utekať pred vojenským bombardovaním. Pokoj so svojou mamou a babkou našiel najskôr v ružinovskom Dome kultúry, neskôr si práve tu prevzal dar, ktorý má pre neho nesmiernu hodnotu.  Malý skromný chlapec bol aj so svojimi blízkymi medzi prvými, ktorí boli ubytovaní v kultúrnom dome, kde našli postupne prvé útočisko stovky ľudí na úteku pred vojnou na Ukrajine. Kým doma sa pred začiatkom vojenského konfliktu venoval hre na klavíri a baletu, na Slovensku sa spolu tešili hlavne z ticha a pokoja. Ich život sa zrazu zásadne zmenil. Ten, ktorý poznali dovtedy, zostal v Charkove, v meste, ktoré čelilo ruskej agresii a bombardovaniu. Bolo vidieť, že riešia základné existenčné otázky a na rozptyľovanie nemajú ani pomyslenie. Aké to však bolo pre Maksima prekvapenie, keď si na chodbe, len niekoľko metrov od postele, na ktorej spával, všimol klavír. Neváhal ani minútu. Sadol si a hral. Ako profesionál. „Je úžasné, že môžem hrať. Najradšej hrám skladby od Bacha a Čajkovského,“ prezradil nám krátko potom, keď budovu rozozvučal tónmi od slávnych skladateľov. Bolo vidieť, že je to práve hudba, ktorá mu robí radosť. Dni rýchlo plynuli. Ukrajinu medzitým opúšťali tisíce ďalších ľudí a hľadali útočisko aj v Ružinove. Maksimova rodina si našla ubytovanie, mama Katina naďalej pracuje pre ukrajinskú spoločnosť a Maksim začal študovať na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Postupne sa všetci učia slovenčinu, aby rozumeli ľuďom, ktorých spoznávajú. „Spolužiakom už rozumiem,“ hovorí Maksim, pre ktorého je hudba a tanec stále veľkou láskou. Svoj talent predviedol aj na jednej z vernisáží symbolicky práve na mieste, kde našli po príchode na Slovensko prvé útočisko. To však ešte nevedel, aké prekvapenie ho čaká. Ako dar dostal klavír, jeden zo starších kusov, ktoré už v ružinovskom dome kultúry nie je potrebný. Malému umelcovi, ktorý sa chystá dobyť svetové pódiá, však urobil veľkú radosť. „Teraz môžem cvičiť a cvičiť,“ povedal nadšene Maksim, ktorý hrá už päť rokov. Aby sa mohol stále zlepšovať a približovať sa svetovým pódium, potrebuje pravidelne cvičiť, bez toho to nejde. Každý deň aspoň dve hodiny. Pre neho to nie je povinnosť, ale radosť. Aj napriek tomu si však uvedomuje, čo sa deje na Ukrajine. Spoločne s mamou a babkou odkazujú: „Ďakujeme, že pomáhate Ukrajine!“